≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning I sammanträder onsdag 18 maj 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning II sammanträder onsdag 18 maj 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III sammanträder onsdagen den 18 maj 2016 kl 15.30 (obs klockslaget) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 18 maj 2016 kl. 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 18 maj 2016 kl 15.30 (obs klockslaget) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.  [läs mer…]

Härmed kallas avdelning VI till möte onsdagen den 18 maj 2016 kl 15.00 – 16.25. Mötet följs av akademisammankomst kl. 16.30 – c:a 19.00 samma dag. Avdelningsmötet hålls på FHS, lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V sammanträder onsdagen den 13 april 2016 kl. 15.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning
 1. Sammanträdet öppnas
 2. Avdelningsangelägenheter
 3. Ledamoten Björn von Sydow informerar om sin utredning ”Forskning och utveckling på försvarsområdet”.
 4. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge och diskussion
 5. Övriga frågor
 6. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl. 17.00 (observera tidpunkten).
Dp. 3: Kommittédirektiv 2015:103.

 

Marie Hafström     Thomas Hörberg
Ordförande Sekreterare

 

Sändlista
ledamöterna av avdelning V som kallelse
övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
revisorerna

Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning I sammanträder onsdag 13 april 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning
 1. Sammanträdet öppnas.
 2. Avdelningsangelägenheter
 3. Nytt utbildningssystem i FM, lägesori av öv Olof Granander
 4. Övriga frågor
 5. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien mellan 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen enligt särskild kallelse 2016-03-dd.
Varmt välkomna, väl mött!

Jan Mörtberg
ordförande

 

SÄNDLISTA

– som kallelse ledamöterna av avdelning I
– för kännedom övriga ledamöter revisorerna

Härmed kallas avdelning VI till möte onsdagen den 13 april kl. 15.00 – 16.25 alternativt – 16.55 i samband med akademisammankomsten senare samma dag.  Starttiden för Akademisammankomsten är antingen kl 16.30 eller 17.00 beroende på Sverigesalens tillgänglighet.

Avdelningsmötet hålls pga. lokalbrist på FHS på Restaurang Syster O Bror, mittemot FHS entré, Drottning Kristinas väg 24. Restaurangen har en konferenslokal som vi lånar.

På avdelningsmötet kommer Ledamoten Winnerstig att presentera en analys av USA-Rysslandsrelationens utveckling, baserat på färska studier i ämnet. Presentationen följs av diskussion och frågor och kommer att fungera som introduktion till det anförande Kallade ledamoten Dov Zakheim kommer att hålla under akademisammankomsten senare samma eftermiddag.

Därtill kommer valberedningen att informera rörande invalsfrågor samt val av funktionärer längre fram i vår.

 
Välkomna,
Niklas Granholm

Kallelse / inbjudan

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 13 april 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
 2. Allmän information. (Ordf)
 3. Valberedningen förslag inför val 18 maj inom avdelningen (Valber/Ordf)
 4. Lägesredovisning av projektet KV 21. (Vice ordf)
 5. Framtidens stridsfordon – förslag till teknikprojekt (Richard Lindström)
 6. Övriga frågor. (Alla)
 7. Sammanträdet avslutas. (Ordf)

Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren Magnus Ruding
Ordförande avdelning IV Sekreterare

 
Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdagen den 16 mars 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Avdelningsangelägenheter (information från presidiet, arbetet i avdelningen, verksamheten under år 2016 m m)
 3. Inval, prioritering av kandidater (valberedningens ordförande briggen Anders Carell)
 4. Tankar för dagen av armétaktiske chefen ledamoten brigadgeneral Stefan Andersson
 5. Övriga frågor
 6. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien mellan 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen enligt särskild kallelse 2016-03-03.

God fortsättning på det nya året, hälsar avdelningens ordförande som i den allmänna världen verkar sina sista dagar på Försvarshögskolan inför förestående pensionering och önskar väl mött!

Jan Mörtberg
ordförande

 
SÄNDLISTA
– som kallelse
ledamöterna av avdelning I
 
– för kännedom
övriga ledamöter
revisorerna

KALLELSE / INBJUDAN

Ärade ledamöter,

Då var det nästa vecka dags för årets andra avdelningsmöte följt av akademisammankomst.

De agendapunkter jag i dagsläget känner till är:

 • Inval av ny medlem.
 • Avdelningsledningens sammansättning
 • Delredovisning av KV 21 (Här är jag inte uppdaterad!)

Jag är dessutom beredd att berätta om vår nye ÖB:s inriktning från gräsrotsnivån.

Väl mött

Onsdag 16 mars kl 1530 på Försvarshögskolan.

Bengt/ Ordf avd II

 

Sändlista

Ledamöterna av avdelning II som kallelse
Övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
Revisorerna

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V sammanträder onsdagen den 16 mars 2016 kl 15.30-16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning

 1. Sammanträdet öppnas.
 2. Avdelningsangelägenheter
 3. Förberedelser för avdelningens ansvar för den öppna delen av akademisammankomsten den 13 april
 4. Invalsfrågor
 5. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge
 6. Övriga frågor
 7. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien.

 
Marie Hafström / Thomas Hörberg
ordförande/ sekreterare
 

Sändlista

Ledamöterna av avdelning V som kallelse
Övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
Revisorerna

Avd VI möte 17 febr

Avdelningsmötet den 10 februari måste flyttas till den 17 februari kl 16.30 – 18.00. Mötet hålls på FHS. Kallelse med dagordning sänds ut till berörda i början av vecka 6.

Avd IV möte 16 mars

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 16 mars 2015 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
 2. Allmän information. (Ordf)
 3. Kommande val (18 maj) i avdelningen (Valber/Ordf)
 4. Lägesredovisning av projektet KV 21. Vice ordf
 5. Verksamhet 2016. (Ordf)
 6. Övriga frågor. (Alla)
 7. Sammanträdet avslutas. (Ordf)

Anmälan om deltagande krävs ej.

 
Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV
 

Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer