≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K O M M A N D E   M Ö T E N
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 14 september 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning I sammanträder onsdag 18 maj 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning II sammanträder onsdag 18 maj 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III sammanträder onsdagen den 18 maj 2016 kl 15.30 (obs klockslaget) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 18 maj 2016 kl. 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 18 maj 2016 kl 15.30 (obs klockslaget) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.  [läs mer…]

Härmed kallas avdelning VI till möte onsdagen den 18 maj 2016 kl 15.00 – 16.25. Mötet följs av akademisammankomst kl. 16.30 – c:a 19.00 samma dag. Avdelningsmötet hålls på FHS, lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V sammanträder onsdagen den 13 april 2016 kl. 15.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning
 1. Sammanträdet öppnas
 2. Avdelningsangelägenheter
 3. Ledamoten Björn von Sydow informerar om sin utredning ”Forskning och utveckling på försvarsområdet”.
 4. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge och diskussion
 5. Övriga frågor
 6. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl. 17.00 (observera tidpunkten).
Dp. 3: Kommittédirektiv 2015:103.

 

Marie Hafström     Thomas Hörberg
Ordförande Sekreterare

 

Sändlista
ledamöterna av avdelning V som kallelse
övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
revisorerna

Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning I sammanträder onsdag 13 april 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning
 1. Sammanträdet öppnas.
 2. Avdelningsangelägenheter
 3. Nytt utbildningssystem i FM, lägesori av öv Olof Granander
 4. Övriga frågor
 5. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien mellan 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen enligt särskild kallelse 2016-03-dd.
Varmt välkomna, väl mött!

Jan Mörtberg
ordförande

 

SÄNDLISTA

– som kallelse ledamöterna av avdelning I
– för kännedom övriga ledamöter revisorerna

Härmed kallas avdelning VI till möte onsdagen den 13 april kl. 15.00 – 16.25 alternativt – 16.55 i samband med akademisammankomsten senare samma dag.  Starttiden för Akademisammankomsten är antingen kl 16.30 eller 17.00 beroende på Sverigesalens tillgänglighet.

Avdelningsmötet hålls pga. lokalbrist på FHS på Restaurang Syster O Bror, mittemot FHS entré, Drottning Kristinas väg 24. Restaurangen har en konferenslokal som vi lånar.

På avdelningsmötet kommer Ledamoten Winnerstig att presentera en analys av USA-Rysslandsrelationens utveckling, baserat på färska studier i ämnet. Presentationen följs av diskussion och frågor och kommer att fungera som introduktion till det anförande Kallade ledamoten Dov Zakheim kommer att hålla under akademisammankomsten senare samma eftermiddag.

Därtill kommer valberedningen att informera rörande invalsfrågor samt val av funktionärer längre fram i vår.

 
Välkomna,
Niklas Granholm