≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd V sammanträder onsdagen den 15 mars 2017 kl 15.30-16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal: Kanonen. [läs mer…]

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 15.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 14 september 2016 kl 15.30 (observera klockslaget) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 18 maj 2016 kl 15.30 (obs klockslaget) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.  [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V sammanträder onsdagen den 13 april 2016 kl. 15.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning
 1. Sammanträdet öppnas
 2. Avdelningsangelägenheter
 3. Ledamoten Björn von Sydow informerar om sin utredning ”Forskning och utveckling på försvarsområdet”.
 4. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge och diskussion
 5. Övriga frågor
 6. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl. 17.00 (observera tidpunkten).
Dp. 3: Kommittédirektiv 2015:103.

 

Marie Hafström     Thomas Hörberg
Ordförande Sekreterare

 

Sändlista
ledamöterna av avdelning V som kallelse
övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
revisorerna

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V sammanträder onsdagen den 16 mars 2016 kl 15.30-16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning

 1. Sammanträdet öppnas.
 2. Avdelningsangelägenheter
 3. Förberedelser för avdelningens ansvar för den öppna delen av akademisammankomsten den 13 april
 4. Invalsfrågor
 5. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge
 6. Övriga frågor
 7. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien.

 
Marie Hafström / Thomas Hörberg
ordförande/ sekreterare
 

Sändlista

Ledamöterna av avdelning V som kallelse
Övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
Revisorerna

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd V sammanträder onsdagen den 9 september 2015 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas.
 2. Avdelningsangelägenheter (verksamheten under år 2016 m m).
 3. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge samt diskussion.
 4. Övriga frågor.
 5. Sammanträdet avslutas.

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien.

 
Marie Hafström / Thomas Hörberg
ordförande / sekreterare

 

Sändlista

– som kallelse
ledamöterna av avdelning V

– för kännedom
övriga ledamöter
revisorerna

KALLELSE

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd V sammanträder onsdagen den 11 mars 2015 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

1.      Sammanträdet öppnas.
2.      Avdelningsangelägenheter (frågor rörande årlig redovisning, Tankar för dagen, m.m.).
3.      Invalsfrågor.
4.      Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) — orientering om aktuellt läge samt diskussion.
5.      Övriga frågor.
6.      Sammanträdet avslutas.

Efter avdelningsmötet sammanträder akademien.

Marie Hafström
Ordförande avd. V

Thomas Hörberg
Avdelningssekreterare

 

Sändlista
Samtliga ledamöter avd. V
Revisorerna

Avd V – 10 sept

KALLELSE

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd V sammanträder onsdagen den 10 september 2014 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas.
 2. Avdelningsangelägenheter
 3. Fortsatta förberedelser och diskussion om höstsymposiet (23/10)
 4. Övriga frågor 
 5. Sammanträdet avslutas. 

Efter avdelningsmötet sammanträder akademien.

Marie Hafström
Ordförande avd. V
Thomas Hörberg
Avdelningssekreterare

 
Sändlista:
Samtliga ledamöter avd V
Revisorerna

Avd V – 21 maj

Kallelse
Kungl. Krigsvetenskapsakademien avd. V sammanträder onsdagen den 21 maj 2014 kl. 15.30- 16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristina väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Avdelningsangelägenheter
  Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och ledamot i planeringsutskottet
  Val av valberedning
 3. Orienteringar om akademiens resp. avd. V:s verksamhet (bl. a. projektet ”Framtidens slagfält – Krigsvetenskap i 21:a århundradet)”
 4. Lägesredovisning om höstsymposiet den 23 oktober 2014 (avd. V ansvarig)- ”Samhällets stöd till Försvarsmakten i en krigssituation” (arbetstitel)
 5. Övriga frågor
 6. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder akademien med början kl. 16.30 – se särskild kallelse – och efter den sammankomsten inbjuds ledamöterna till vårbuffé i  Försvarshögskolans mäss. Anmälan krävs till buffén. Föranmälan till avdelningsmötet krävs inte.

Marie Hafström
Ordförande avd. V

Sändlista
Samtliga ledamöter avd. V
Revisorerna

Kallelse

Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V sammanträder onsdagen den 12 mars 2014 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Avdelningsangelägenheter. Orienteringar om akademiens resp. avd. V:s verksamhet, bl.a. val av styresman resp. andre styresman och om biografiprojektet. Valberedningens arbete och förslag till avd. V ledning och funktionärer.
 3. Projektet ”Framtidens slagfält – Krigsvetenskap i 21:a århundradet” – information om syftet, upplägg och avd. V:s roll i projektet. Diskussion.
 4. Avd. V:s årliga redovisning – Höstsymposiet 23 oktober 2014. Information om syfte, inriktning och upplägg. Diskussion. Vilka ledamöter kan och vill engageras?
 5. Övriga frågor
 6. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder akademien med början kl 16.30 – se särskild kallelse – vid vilket möte avd V presenterar sin studie ”Var behövs frivilligheten?”

Föranmälan till avdelningsmötet krävs ej.

Marie Hafström
Ordförande avd. V

Sändlista
Samtliga ledamöter avd. V
Revisorerna

Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V sammanträder tisdagen den 19 november 2013 kl 17.00 på Armémuseum, Riddargatan 13. Samling kl 16.50 utanför Östra flygeln.

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Seminariet ”Var behövs frivilligheten?” – uppföljning och fortsatt arbete
 3. Avdelningsangelägenheter. Planering av verksamheten 2014.
 4. Övriga frågor
 5. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet visning av Armémuseums uppfräschade basutställning ”Krig och fred”, som nyligen fyllts på med nya föremål och andra nyheter, under ledning av akademiledamoten, 1:e intendenten Thomas Roth.

Anmälan om deltagande krävs ej.

Marie Hafström
Ordförande avd V

Sändlista
Samtliga ledamöter avd V
Revisorerna

I samverkan med Försvarshögskolan inbjuder Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd V till seminarium onsdagen den 18 september 2013 kl 13.00 – 16.00 i Lejonsköldska salen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Var behövs frivilligheten?

Efter en inledning av ledamoten Björn Körlof, kommer ett antal framtidsinriktade frågeställningar att diskuteras av en panel och av seminariedeltagarna. [läs mer…]

Kungliga Krigsvetenskapsakademiens avdelning för annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar inbjuder till seminarium den 25 september 2012 

Kristålighet genom privat-offentlig samverkan

 
Seminariet, som hålls inom ramen för avdelningens årliga redovisning 2012 är en fortsättning på förra årets årliga redovisning. Vid det tillfället rekommenderades avdelningen att vidare studera [läs mer…]