≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kallelse till extra avdelningsmöte

Med anledning av remiss KV21 slutrapport, beslöt avdelningen vid avdelningsmötet 17 maj, att verksamhetsplanen behövde justeras. Remissen avseende KV21 har skickats ut via mejl.

Avseende remissarbetet KV21 är ordföranden (Jan) och sekreteraren (Claes) sammanhållande. Avdelningen ska lämna sitt remissvar senast den 18 september 2017.

Avdelningen kallas därför till extra avdelningsmöte kommande onsdag 7 juni kl 1700-1900 vid FHS, Drottning Kristinas väg. Notera att FHS ingång stängs för inpassage 1700, varför samling 1655 i receptionen förordas. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III sammanträder onsdagen den 17 maj 2017 kl 15.00 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Inbjudan till akademins ledamöter till seminarium rörande Teknik i lufthavet onsdagen den 19 april kl 1700-1830

Avdelning III (Luftoperationer) genomför under fem tillfällen föreläsningar och/eller seminarier kring temat Teknik i lufthavet. Det andra tillfället infaller onsdagen den 19 april mellan kl 1700 till 1830 med en föreläsning kring Teknik för framtidens stridsflyg – farkost och flygsystem med sikte på tiden bortom 2030. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning för Luftkrigsvetenskap (III) inbjuder ledamöter i Kungl Krigsvetenskapsakademien till seminarium kring temat ”Världen idag”. Två av avdelning III kallade ledamöter, genlt (ret.) Heikki Nikunen (FIN) och genmj (ret.) Tom Knutsen (NOR) kommer att redovisa sina reflektioner över Akademiens KV21-scenarier. [läs mer…]

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III sammanträder tisdagen den 28 februari kl 17.00–19.00 på TreVapen, Banergatan 62, Hus B – 1 trappa ner, Skokloster. [läs mer…]

Kungliga Krigsvetenskapsakademiens avdelning för Luftkrigsvetenskap (III), tillsammans med Avdelningen för Lantkrigsvetenskap (I) och Sjökrigsvetenskap (II), inbjuder ledamöter i Kungliga Krigsvetenskapsakademien samt anställda och elever vid Försvarshögskolan till seminarium kring begreppet ”Tröskeleffekt”. [läs mer…]

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning III sammanträder onsdag 14 september 2016 kl 15.00–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III sammanträder onsdagen den 18 maj 2016 kl 15.30 (obs klockslaget) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III (luftkrigsoperationer) sammanträder onsdagen den 10 februari kl 1730-1930. [läs mer…]

Avd III – 9 dec

KALLELSE

Avdelning III (Luftkrig) sammanträder onsdagen den 9 dec 2015 kl 1515-1630. Sammanträdet sker direkt före akademisammankomsten, i Försvarshögskolans lokaler (lokal anvisas på plats). [läs mer…]

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III (luftkrigsoperationer) sammanträder onsdagen den 14 oktober kl 1730-1930.

Sammanträdet avhålls i FXM lokaler, Östermalmsgatan 87 C, Stockholm. Sammanträdet är endast öppet för akademiledamöter. Föranmälan krävs och ska omfatta namn, avdelningstillhörighet och personnummer. Föranmälan skall vara tillhanda senast måndagen 12 oktober kl 1200. Föranmälan skickas via epost till claes.bergstrom@hotmail.com. [läs mer…]

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III (luftkrigsoperationer) sammanträder onsdagen den 16 september kl 1800-2000.

Sammanträdet avhålls i FXM lokaler, Östermalmsgatan 87 C, Stockholm. Sammanträdet är endast öppet för akademiledamöter. Föranmälan krävs och ska omfatta namn, avdelningstillhörighet och personnummer. Föranmälan skall vara ordförande avd III tillhanda senast måndagen 14 september kl 1200. Föranmälan skickas via epost till jan.andersson@fxm.se.

Agenda

  • Utvärdering av avdelning III dag maj 2015
  • Avslutning av årlig redovisning avd III 2015 – Tröskeleffekt
  • Avdelningens deltagande i Kv21
  • Tema för årlig redovisning 2016
  • Avdelningen III deltagande i VÄRLDEN IDAG
  • Avdelningen III dag mars 2016 – tentativt program och projektansvarig
  • Verksamhetsplan 2016
  • Övriga frågor

Medtag giltig legitimation.

Välkomna!

 
Claes Bergström
Sekreterare avdelning III

Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer