≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning för Luftkrigsvetenskap (III) inbjuder ledamöter i Kungl Krigsvetenskapsakademien till seminarium kring temat ”Världen idag”. Två av avdelning III kallade ledamöter, genlt (ret.) Heikki Nikunen (FIN) och genmj (ret.) Tom Knutsen (NOR) kommer att redovisa sina reflektioner över Akademiens KV21-scenarier. [läs mer…]

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III sammanträder tisdagen den 28 februari kl 17.00–19.00 på TreVapen, Banergatan 62, Hus B – 1 trappa ner, Skokloster. [läs mer…]

Kungliga Krigsvetenskapsakademiens avdelning för Luftkrigsvetenskap (III), tillsammans med Avdelningen för Lantkrigsvetenskap (I) och Sjökrigsvetenskap (II), inbjuder ledamöter i Kungliga Krigsvetenskapsakademien samt anställda och elever vid Försvarshögskolan till seminarium kring begreppet ”Tröskeleffekt”. [läs mer…]

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning III sammanträder onsdag 14 september 2016 kl 15.00–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III sammanträder onsdagen den 18 maj 2016 kl 15.30 (obs klockslaget) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III (luftkrigsoperationer) sammanträder onsdagen den 10 februari kl 1730-1930. [läs mer…]

Avd III – 9 dec

KALLELSE

Avdelning III (Luftkrig) sammanträder onsdagen den 9 dec 2015 kl 1515-1630. Sammanträdet sker direkt före akademisammankomsten, i Försvarshögskolans lokaler (lokal anvisas på plats). [läs mer…]

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III (luftkrigsoperationer) sammanträder onsdagen den 14 oktober kl 1730-1930.

Sammanträdet avhålls i FXM lokaler, Östermalmsgatan 87 C, Stockholm. Sammanträdet är endast öppet för akademiledamöter. Föranmälan krävs och ska omfatta namn, avdelningstillhörighet och personnummer. Föranmälan skall vara tillhanda senast måndagen 12 oktober kl 1200. Föranmälan skickas via epost till claes.bergstrom@hotmail.com. [läs mer…]

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III (luftkrigsoperationer) sammanträder onsdagen den 16 september kl 1800-2000.

Sammanträdet avhålls i FXM lokaler, Östermalmsgatan 87 C, Stockholm. Sammanträdet är endast öppet för akademiledamöter. Föranmälan krävs och ska omfatta namn, avdelningstillhörighet och personnummer. Föranmälan skall vara ordförande avd III tillhanda senast måndagen 14 september kl 1200. Föranmälan skickas via epost till jan.andersson@fxm.se.

Agenda

 • Utvärdering av avdelning III dag maj 2015
 • Avslutning av årlig redovisning avd III 2015 – Tröskeleffekt
 • Avdelningens deltagande i Kv21
 • Tema för årlig redovisning 2016
 • Avdelningen III deltagande i VÄRLDEN IDAG
 • Avdelningen III dag mars 2016 – tentativt program och projektansvarig
 • Verksamhetsplan 2016
 • Övriga frågor

Medtag giltig legitimation.

Välkomna!

 
Claes Bergström
Sekreterare avdelning III

Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer

Avdelningskamrater och övriga ledamöter,

Avd III genomför avdelningsmöte onsdagen den 24/9 på HKV Tre Vapen (Banergatan 62) kl 1700–1900, ingång C, sammanträdeslokal ”Drottningholm” (inpasseringstillstånd krävs). Besöksmottagare Magnus Liljegren.

Anmälan om deltagande senast söndag 21/9 till claber07@live.com innehållande fullständigt namn, avdelning och personnummer.

Under mötet kommer avd III årsrapport att behandlas.

Slutligt program för avdelningsmötet:

 • Orientering presidiemöte 09-22 (ordf)
 • Föredrag: Studie Lvrb MR (ledamot Stefan Jönsson)
 • Projredovisn UAS/RPV (v.ordf)
 • Nyinsatt möte 4 november 2014 (ordf)
 • Planering avd III för 2015 (ordf)
 •  

  Välkomna !

  Kallelse/Inbjudan

  Avdelning III sammanträder måndagen den 28 april 2014 kl. 16.30 – 19.00 i Tre Vapen, Banérgatan 62. Lokal anvisas på plats.

  Observera att föranmälan krävs för inpassering till TrV (se nedan)!

  Dagordning

  1. ”JAS 39 E. Industrins och Försvarsmaktens motiv för val av konfiguration m m”
   Föredrag av dir Lennart Sindahl, Saab och öv Lars Helmrich, FMV.
  2. Paus med förtäring
  3. Projekt UAV. Lägesrapport och diskussion.
  4. Övriga frågor

  FV- och Lv-elever vid FHS HSU inbjudes närvara vid p 1 och 2.

  Förhandsanmälan krävs för inpassering till Tre Vapen. Anmälan (namn och personnummer) skall vara undertecknad (e-post: bowald@telia.com, alt mob: 073-546 7247) tillhanda senast onsdagen den 23 april. Inbjudna som redan har inpasseringstillstånd till Tre Vapen skall likväl anmäla om de kommer.

  Varmt välkomna!

  Bo Waldemarsson

  Ordförande avdelning III

  Sändlista

  Samtliga ledamöter

  FV-och Lv-elever vid FHS HSU (genom Anders Nygren)

  Kallelse / inbjudan

  Avdelning III sammanträder onsdagen den 12 mars 2014 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

  Avdelningsmötet genomförs omedelbart före Akademisammankomsten som börjar kl 16.30 (se särskild inbjudan/kallelse).

  Dagordning

  1. Prioritering av kandidater för inval i Akademien
  2. Projekt LUF. Lägesrapport och diskussion.
  3. Avdelningsangelägenheter. Orienteringar om akademiens verksamhet, bl a val av styresman resp. andre styresman och om biografiprojektet.

  Förhandsanmälan erfordras ej för avdelningsmötet.

  Bo Waldemarsson
  Ordförande avdelning III

  Avdelning III sammanträder onsdagen den 5 februari 2014 kl. 16.30 – 19.00 i Tre Vapen, Banérgatan 62. Lokal Steninge (B-ingången, bottenplan).

  Observera att föranmälan krävs för inpassering till TrV (se nedan)!

  Dagordning

  1. Föredrag ”Ryska flygstridskrafternas utveckling”, Mathias Hansson, MUST
  2. Projekt UAV. Lägesrapport och diskussion.
  3. Övriga frågor (avdelningsinternt)

  Ledamöter ur alla avdelningar samt FV-elever vid FHS HSU inbjudes närvara vid p 1 och 2.

  Förhandsanmälan krävs för inpassering till Tre Vapen. Anmälan (namn och personnummer) skall vara undertecknad (e-post: bowald@telia.com, alt mob: 073-546 7247) tillhanda senast måndagen den 3 februari.

  Varmt välkomna!

  Bo Waldemarsson
  Ordförande avdelning III

   

  Sändlista
  Samtliga ledamöter
  Mathias Hansson, HKV MUST

  Avdelning III sammanträder torsdagen den 28 november 2013 kl. 16.30 – 19.30 i Tre Vapen, Banérgatan 62. Lokal Skokloster (B-ingången).

  Observera att föranmälan krävs för inpassering till TrV (se nedan)!

   

  Dagordning

  1630   Inpassering TrV vakt och samling utanför Skokloster. Alternativt, passa på att besöka Flygvapnets minneshall
  1700   
  • Sammanträdet öppnas
  • Flygvapeninspektören generalmajor Micael Bydén informerar om vad som är aktuellt i FV i dag och de närmaste åren framöver
  • Kort paus med kaffe och smörgås
  • Akademiens och avdelningens pågående verksamhet samt planering för 2014
  • Arbetsläget i Projekt UAS/RPV
  • Arbetsläget i projekt Luftförsvarsutredningen
  • Diskussion och övriga frågor
  1930         Mötet avslutas

   

  Förhandsanmälan krävs för inpassering till Tre Vapen. Anmälan (namn och personnummer) skall vara Tommy Petersson (e-post: tommy.petersson@mil.se, OBS stavningen) tillhanda senast måndagen den 25 november.

  Varmt välkomna!

  Bo Waldemarsson
  Ordförande avdelning III

  Sändlista
  Samtliga ledamöter avdelning III
  Generalmajor Micael Bydén

  Avdelning III sammanträder onsdagen 11 september 2013 kl 15.30 – 16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal N204 A+B.

  Ingen föranmälan krävs.

  Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Lägesredovisning projektplan Projekt UAS
  3. Lägesredovisning projektplan Projekt Luftförsvarsutredningen
  4. Planering 2014
  5. Övriga frågor

  Observera att Akademien sammanträder omedelbart efter avdelningsmötet (16.30) där bland annat förre amerikanske flygattachén i Stockholm, Bruce Acker kommer att ge tankar för da-gen under rubriken ”9-11 12 years after”.

  Varmt välkomna!

  Bo Waldemarsson
  Ordf avd III