≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Avdelning III inbjuder akademiens ledamöter till seminarium den 17 okt 2018 kl 1730–1930 rörande

”Luftstridskrafterna – ur försvarsberedningens perspektiv”

Seminariet inleds med en presentationen av försvarsberedningens arbete genom huvudsekreteraren i försvarsberedningen, Tommy Åkesson, och genomförs på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [continue reading…]

Härmed kallas ledamöter avd III till avdelningsmöte före akademisammankomsten den 19 sept 2018 kl 1530-1620 för en diskussion kring avdelningens kompetensförsörjning med deltagande av avdelningens valberedning. Mötet genomförs på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [continue reading…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III sammanträder onsdag 14 mars kl 1530-1625 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal kommer att anvisas på plats. [continue reading…]

KKrVA avd för luftoperationer (avd III) inbjuder härmed akademiens ledamöter att närvara vid avd III första avdelningsmöte 2018.

Mötet genomförs onsdagen den 21 februari kl 1730–1930 på Försvarshögskolan (Lejonsköldska).

Mötet är förlagt till kvällstid, för att fler aktiva ledamöter ska ha möjlighet att delta. [continue reading…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III sammanträder onsdagen den 13 september 2017 kl 15.30-16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [continue reading…]

Kallelse till extra avdelningsmöte

Med anledning av remiss KV21 slutrapport, beslöt avdelningen vid avdelningsmötet 17 maj, att verksamhetsplanen behövde justeras. Remissen avseende KV21 har skickats ut via mejl.

Avseende remissarbetet KV21 är ordföranden (Jan) och sekreteraren (Claes) sammanhållande. Avdelningen ska lämna sitt remissvar senast den 18 september 2017.

Avdelningen kallas därför till extra avdelningsmöte kommande onsdag 7 juni kl 1700-1900 vid FHS, Drottning Kristinas väg. Notera att FHS ingång stängs för inpassage 1700, varför samling 1655 i receptionen förordas. [continue reading…]