≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Avd II

Inget avdelningsmöte genomförs före Akademiesammankomsten den 3 oktober.

Nästa avdelningsmöte är den 22 november 2018 kl 1730–1900 med en efterföljande matbit.

Kallelse/inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning II sammanträder onsdag 14 mars kl 1500-1625 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal kommer att anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning II sammanträder onsdag 4 oktober kl 1530-1630 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats. [läs mer…]

Kallelse

Avdelning II håller avdelningsmöte onsdag 15 mars kl 15.30 på Försvarshögskolan. Avdelningsmötet följs av Akademisammankomst kl 1630.

1530 Aktuella ärenden, invalsärende, ledamot till Granskningsutskottet
1545 KV 21 –aktuella frågor
1555 Föredrag ”Atalantas framtid” av Jonas Wickström (”Nyhemkommen” Deputy OpCommander)
1625 Mötet avslutas

Välkomna

Bengt Lundgren

Kungliga Krigsvetenskapsakademiens avdelning för Luftkrigsvetenskap (III), tillsammans med Avdelningen för Lantkrigsvetenskap (I) och Sjökrigsvetenskap (II), inbjuder ledamöter i Kungliga Krigsvetenskapsakademien samt anställda och elever vid Försvarshögskolan till seminarium kring begreppet ”Tröskeleffekt”. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning II sammanträder onsdag 18 maj 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

KALLELSE / INBJUDAN

Ärade ledamöter,

Då var det nästa vecka dags för årets andra avdelningsmöte följt av akademisammankomst.

De agendapunkter jag i dagsläget känner till är:

  • Inval av ny medlem.
  • Avdelningsledningens sammansättning
  • Delredovisning av KV 21 (Här är jag inte uppdaterad!)

Jag är dessutom beredd att berätta om vår nye ÖB:s inriktning från gräsrotsnivån.

Väl mött

Onsdag 16 mars kl 1530 på Försvarshögskolan.

Bengt/ Ordf avd II

 

Sändlista

Ledamöterna av avdelning II som kallelse
Övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
Revisorerna

Ärade ledamöter i avd II,

Som ny ordförande i avdelning II är det en glädje att bjuda in till det första sammanträdet för avdelning II för hösten. Det är ett intressant år vi har framför oss. Stora saker händer inom och med Försvaret. Försvarsfrågan kommer att debatteras, flera avgörande beslut är att vänta. Samtidigt lever vi i en orolig tid, med många globala och regionala problem som gör att militär förmåga på olika sätt både kommer att ifrågasättas och kan komma att sättas på prov. Den maritima dimensionen är inget undantag, snarare tvärtom. Den stora frågan är som alltid: Vilken typ av försvar behöver Sverige i dagens och framtidens värld och hur ska det se ut? Europaperspektivet är väsentligt, och därmed även det globala. Sammantaget finns många stora och tunga frågor där akademien kan bidra med kunskap och sakliga argument för att hitta en väl balanserad lösning för framtidens svenska försvar i en föränderlig värld.

Projektet Svensk säkerhet efter 2014 närmar sig sitt slut. Den 10 oktober genomförs en genomgripande summering av delprojektet teknik. Vid höstsymposiet, den 25 oktober, är sista möjligheten för den samlade akademien att ge sin syn på hela projektets resultat.

Vid Akademiens vintersymposium, som genomförs den torsdagen den 14 februari 09.00-13.00, har avdelning I-III fått uppgiften att redovisa ett antal alternativa utvecklingsvägar för svenskt försvar. Arbetet ska grundas på resultatet av projektet ”svensk säkerhet efter 2014”. Boken ”Kan vi förvara oss” av Björn Andersson med flera utgör grund för alternativgenerering, men det står respektive avdelning fritt att med sedvanlig kunskap och skärpa skapa sina egna alternativa och väl motiverade utvecklingsvägar. Upplägget ger symposiet ge en bra spännvidd över de vägval som beslutsfattare står för. Avdelning III är sammanhållande för symposiet där alltså avdelning II ska redovisa ett eller flera alternativ.

Avdelningen kommer även att under hösten genomföra en del verksamhet tillsammans med KÖMS. Det första tillfället blir den 2:a oktober, då ett seminarium genomförs i KÖMS regi kring den marina situationen just nu. Även detta blir ett bra avstamp inför alternativgenereringen mot vintersymposiet.

Vårt avdelningsmöte den 25:e september kommer att behandla de frågor jag nämnt ovan. Det är viktigt att vi lägger fast vad vi ska koncentrera oss på och hur ska vi arbeta för att på bästa sätt bidra till en bra försvarsdebatt. I detta sammanhang är en samsyn med KÖMS väsentlig – vi ska inte dubbelarbeta utan bidra mot samma mål men på olika sätt i samma eller olika frågor. Vi har en bra dialog mellan respektive ordföranden kring detta. Dagordning och kallelse återfinns på omstående sida.

Bästa hälsningar
Stefan Gustafsson