≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdag 15 mars 2017 kl 15.30 – 16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Kungliga Krigsvetenskapsakademiens avdelning för Luftkrigsvetenskap (III), tillsammans med Avdelningen för Lantkrigsvetenskap (I) och Sjökrigsvetenskap (II), inbjuder ledamöter i Kungliga Krigsvetenskapsakademien samt anställda och elever vid Försvarshögskolan till seminarium kring begreppet ”Tröskeleffekt”. [läs mer…]

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning I sammanträder onsdagen den 12 oktober 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning I sammanträder onsdag 14 september 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning I sammanträder onsdag 18 maj 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning I sammanträder onsdag 13 april 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning
 1. Sammanträdet öppnas.
 2. Avdelningsangelägenheter
 3. Nytt utbildningssystem i FM, lägesori av öv Olof Granander
 4. Övriga frågor
 5. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien mellan 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen enligt särskild kallelse 2016-03-dd.
Varmt välkomna, väl mött!

Jan Mörtberg
ordförande

 

SÄNDLISTA

– som kallelse ledamöterna av avdelning I
– för kännedom övriga ledamöter revisorerna

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdagen den 16 mars 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Avdelningsangelägenheter (information från presidiet, arbetet i avdelningen, verksamheten under år 2016 m m)
 3. Inval, prioritering av kandidater (valberedningens ordförande briggen Anders Carell)
 4. Tankar för dagen av armétaktiske chefen ledamoten brigadgeneral Stefan Andersson
 5. Övriga frågor
 6. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien mellan 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen enligt särskild kallelse 2016-03-03.

God fortsättning på det nya året, hälsar avdelningens ordförande som i den allmänna världen verkar sina sista dagar på Försvarshögskolan inför förestående pensionering och önskar väl mött!

Jan Mörtberg
ordförande

 
SÄNDLISTA
– som kallelse
ledamöterna av avdelning I
 
– för kännedom
övriga ledamöter
revisorerna

Avd I – 25 nov

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdag 25 november 2015 kl 16.00–17.45 (obs! starttidpunkten) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Avdelningsangelägenheter
 3. Diskussion inför årlig redovisning vid Akademiesammankomsten onsdag 9 december ”Idéer kring framtida personalförsörjningssystem” (ledamoten Emanuelson)
 4. Lägesrapport om armén och dess utveckling, ledamoten och arméchefen generalmajor Anders Brännström
 5. Sammanträdet avslutas

God fortsättning på november och väl mött på onsdag!

 
Jan Mörtberg
ordförande

 

SÄNDLISTA

– som kallelse
ledamöterna av avdelning I
 
– för kännedom (och som inbjudan)
övriga ledamöter
revisorerna

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdagen den 9 september 2015 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Avdelningsangelägenheter (arbetet i avdelningen, verksamheten under år 2016 m m)
 3. Säkerhets- och försvarspolitisk lägesdiskussion
 4. Övriga frågor
 5. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien.

Den nye ordföranden tackar ödmjukast för förtroendet, ser mycket fram emot att fortsätta arbetet i avdelningen och önskar väl mött!

 
Jan Mörtberg
ordförande

 

Sändlista

– som kallelse
ledamöterna av avdelning I

– för kännedom
övriga ledamöter
revisorerna