≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

av Gunnar Lindqvist

Résumé

Sweden was neutral and non-aligned since the Napoleonic Wars. It was a good policy until the mid-1930s. During WW2 Sweden was allowed to remain neutral, but was forced to perform certain actions with regard to Germany. The neutrality and non-alignment policy that was in operation from 1945 to 1990 consisted of a public part and a secret part. Our citizens learned of the open part, which contained a myth of our ” successful ” neutrality during WW2. The secret portion consisted of preparations for cooperation with NATO in case of war, and a technology exchange between NATO and our defence. The confidential part was well known in Washington, London, and also in Moscow.
* After the destruction of the Berlin Wall in 1989, there emerged a better security situation. Now the dismantling of our defences beyond comparison was initiated. 1939 was forgotten. Experience does not count. Currently we have a very small defence.
* Putin’s Russia is a dictatorship. He promises to restore the country into a superpower. Now the security situation is getting worse. We have to build up a strong defence and have to choose NATO membership or not. Faced with the choice of options as the above, our citizens must have relevant information about our neutrality and non-alignment since 1939, where they speak the truth and abolish the false myths. Only then can the Swedish citizens choose between the options.

 
FÖRE SEPTEMBERVALET DEBATTERADES det mycket om de viktiga frågorna om välfärden, skolan, forskning och arbetslösheten. Däremot var det relativt mindre diskussioner om vår yttre och inre säkerhet. Det var egentligen märkligt eftersom säkerhet utgör grunden för att vi kan bygga vidare på vårt fria samhälle liksom möjligheten till positiv utveckling inom välfärd och kultur.

Det globala säkerhetspolitiska läget har försämrats väsentligt sedan några år, inte minst för vårt land. Efter Sovjetunionens sönderfall 1990 ansåg många att vi bara behövde ett minimalt försvar. Vi hade ju ingen presumtiv fiende. Men de som hade erfarenhet var inte lika optimistiska. Resultat är att vi nu endast har ett alldeles för litet försvar. Säkerhetsläget kan på kort tid bli kritiskt.

När det ser ut som att vi inte har något hot mot vårt land är det frestande att krympa försvaret till ett minimum såsom man gjorde 1925 och 2000. När det senare växer upp hot tar det mer än tio år att bygga upp ett tillräckligt starkt försvar. En fråga är: Hur lång tid innan hotet blir verkligt kan man räkna med någon form av nådatid. Det kan vara allt från några månader till några år. Det beror även på vilken underrättstjänstorganisation och vilken beslutskraft som finns. För att processerna inte ska komma ur fas med varandra måste man alltså alltid dimensionera försvaret så starkt att det bara tar en del av de tio åren innan man har ett tillräckligt starkt försvar.

Sverige har varit neutralt och alliansfritt sedan Napoleonkrigen i början av artonhundratalet. Det var en bra politik fram till mitten av 1930-talet. Efter det första världskriget förstod få att det hade skapats ett helt nytt spänningsfält mellan världens länder.

Vår neutralitet och alliansfrihet har lovordats av många, inte minst av politiker. Orsakerna att vi blev neutrala och alliansfria under det andra världskriget och det kalla kriget har aldrig blivit beskrivna för medborgarna på ett rätt sätt, utan dessa har blivit matade med myten om den ”lyckosamma” Neutraliteten och Alliansfriheten.

Bakgrunden till vår neutralitet och alliansfrihet
Neutralitet innebär att man inte väljer sida mellan två stater som är i krig eller kris. Alliansfrihet är att inte binda sig solidariskt till andra stater. När en vanlig medborgare och vissa politiker talar om neutralitet menar man ofta båda begreppen.

Sverige har fört en neutralitetspolitik och alliansfri politik i snart 200 år. Innan dess hade landet varit med i olika allianser vid flera tillfällen i historien. De viktigaste var Kalmarunionen under senmedeltiden och alliansen med Frankrike under 1600-talet. Resultat av det 30-åriga kriget blev i stort sett att Tysklands enande fördröjdes i 200 år och att Sverige blev en militär stormakt. Dock baserades denna stormakt på varken en tillräckligt stor folkmängd eller en tillräckligt stark ekonomi. Efter napoleonkrigen insåg man att: 1) vi inte längre skulle lägga oss i andras krig och 2) vi inte skulle skicka ut våra soldater att förblöda på främmande slagfält. Sverige blev neutralt. Det var då ett riktigt beslut. Nu, i början av 2000-talet, har man frångått dessa två principer.

Vid olika tidpunkter har frågan om vår neutralitetspolitik och alliansfrihet varit uppe till diskussion, men knappast tillräckligt seriöst från politiskt håll.

1800-talet
Under 1800-talet diskuterades vid tre tillfällen mellan Sverige-Norge om man skulle avvika från neutraliteten.

Gränsen på Sønderjylland mellan å ena sidan hertigdömena Holstein, Lauenburg och Slesvig och å andra sidan Danmark var sedan länge ett trätoämne. De tre hertigdömena tillhörde sedan medeltiden det Tysk-romerska riket. Hertigarna kom från olika tyska furstehus, bl a danska kungar. 1806 avskaffades Tysk-romerska riket av Napoleon. 1815 bildades i stället Tyska Förbundet av 39 tyska stater bl a kejsardömet Österrike, kungariket Preussen, hertigdömet Holstein m m. (Men inte Slesvig). Det Tyska förbundet var till början en ganska lös församling. 1848 ville Danmark närmare knyta till sig Slesvig och Holstein. Det ville inte de tyskar som bodde där. Oroligheterna i Slesvig-Holstein innebar en klar motsatsställning mellan Danmark å ena sidan och Preussen och Österrike å andra sidan. Resultatet blev det Slesvig-Holsteinska kriget 1848–51. Sverige-Norge deltog inte direkt i kriget, men stationerade drygt 4 000 soldater på ön Fyn. Det var en markering om att Sverige-Norge inte skulle acceptera tyska trupper i Nordjylland. Dessa trupper kom hem när stillestånd uppnåddes hösten 1848. Men efter kort tid tog parterna upp stridigheterna igen. En preliminärfred åstadkoms i juli 1849. Under tiden fram till freden 1851 öppnades två buffertzoner: Preussiska trupper stationerades i södra Slesvig, Svensk-norska i norra Slesvig. Freden 1851 blev till fördel för Danmark. Flera frivilliga från Sverige-Norge deltog i kriget i den anda som utvecklades under Skandinavismen.

Ryssland hade sedan 1300-talet expanderat geografiskt. Turkiet, det osmanska sultanatet, var på nedgång under 1700-talet. Detta omfattande välde började kallas för Europas sjuke man. Genom att erövra Ukraina fick Ryssland hamnar vid Svarta Havet. Nästa steg skulle vara att erövra utfarten till Medelhavet. Tidpunkten var propagandamässigt väl vald till 400 år efter det kristenheten hade förlorat Konstantinopel till de muslimska turkarna. Frankrike och Storbritannien motsatte sig Rysslands krav. Orsaken var att balansen mellan Europas stormakter skulle bli helt annorlunda. Kriget varade från 1853 till 1856 och utspelades i huvudsak på Krim och i Östersjön för Frankrike och Storbritannien. En annan front var Moldavien.

Frankrike och Storbritannien ville ha med Sverige-Norge på sin sida. Sverige, med Oscar I som kung, hade nog vissa förhoppningar om att återerövra ”vår östra rikshalva”. Om Finland var med på detta var nog mycket tveksamt. Där hade man förmodligen själva helst velat bilda en egen stat redan då. Förhandlingarna mellan de fyra länderna ledde inte till något inträde i kriget från Sverige-Norges sida, men väl till de s k Novembertraktaten, vilka kan anses som ett avsteg från vår neutralitet och alliansfrihet. Dessa avtal gällde en bit in på 1900-talet. Dock gavs de brittiska och franska flottorna tillfälle att proviantera på Gotland och i Stockholms södra skärgård på sin färd mot Bomarssund på Åland.

1863 hade Preussen under Bismarcks ledning skapat en stark organisation inom Tyska Förbundet. Nu krävde man tillbaka vad man förlorat i kriget 1848–51. Även nu diskuterade man om Sverige-Norge skulle ställa upp på Danmarks sida. Men så blev det inte. Danmark stod därför ensam. Efter några månaders krig kapitulerade Danmark. Kriget brukar kallas dansk-tyska kriget. Tyska Förbundet tog tillbaks alla tre hertigdömena. Flera frivilliga från Sverige-Norge deltog i kriget 1863. Men skandinavismen dog efter kriget.

Kort därefter, 1866, tvingade Preussen kejsardömet Österrike att utgå ur Tyska Förbundet. Nu samlades alla tyska delstater under Preussen och bildade kejsardömet Tyskland. Tyskland angrep Frankrike och vann 1870-71.

Det första världskriget
Kring sekelskiftet 1900 hade vårt försvar minskats. Trots ökat krigshot vidtogs bara små åtgärder för att rusta upp. Det gick så långt att medborgarna själva spontant började samla in pengar till försvaret inför hotet om ett världskrig. Bondetåget och Gustav V:s borggårdstal orsakade regeringskris. En förstärkning av försvaret påbörjades.

Första världskriget orsakades av flera faktorer. Det var balansen mellan stormakterna, Rysslands strävan efter att ta ansvar över de slaviska staterna, kampen om kolonierna m m. På ena sidan var Frankrike och Storbritannien (ententen), Ryssland, USA, Italien, Japan m fl. På den andra sidan Tyskland och Österrike/Ungern (centralmakterna), osmanska riket m fl. Kriget varade mellan 1914 till 1918. Vi lyckades var neutrala i Skandinavien.

Under oktoberrevolutionen 7 november 1917 bestämde bolsjevikerna att flera delar av Ryssland skulle få bli nya stater; bl a Finland. Den 6 december proklamerade Finlands lantdag landets självständighet. Sverige erkände den nya staten 4 januari 1918.( Samma dag som Sovjetunionen)

I början av 1918 fanns fortfarande ca 40 000 ryska soldater i Finland. Landets befolkning delades i två läger: De vita (mest i norra, mellersta och östra Finland) och de röda (mest i södra Finland). De vita hade förberett frihetskampen genom att träna s k jägare i Tyskland. I slutet av februari 1918 började inbördeskriget/frihetskriget mellan vita och röda på grund av en röd statskupp i Helsingfors.

De vitas regering i Vasa begärde att få köpa vapen och ammunition från Sverige och att få transitera krigsmateriel från Tyskland genom Sverige. Man vädjade även om direkt svensk intervention. På den frågan blev svaret nej. Orsaken till den negativa attityden berodde mycket på att våra politiker hade olika åsikter om vilken som borde segra; de vita eller de röda. Vid den här tiden visste man ju ingenting om vad kommunism leder till. Men vår reaktion då liksom under vinterkriget 1939-40 är fortfarande i friskt minne hos vår granne. Man tycker sig inte ha upplevt någon större solidaritet från Sverige.

Ålands befolkning var till största delen svensktalande. Dessa visade sig vilja att tillhöra Sverige. En delegation sändes till Stockholm i början av februari 1918 för att begära av kung Gustav V att han skulle låta Åland återförenas med Sverige. Men det fanns ryska soldater kvar på ön. Regeringen i Sverige antog att risk fanns att dessa soldater skulle vända sig mot befolkningen. Sverige skickade den 13 februari transportfartyg till Åland, eskorterade av fartyg från Flottan, för att evakuera de ålänningar som direkt ville flytta till Sverige. Men nu kom också både vita och röda soldater från Finland till Åland. Dessa inledde strider mot varandra. Sverige skickade då några större krigsfartyg, en bataljon från armén samt tre kompanier från kustförsvaret till Åland. Efter förhandlingar kom man överens om att evakuera ryssar, vita finnar och röda finnar till önskade hamnar.

Vid separatfreden i BrestLitovsk den 3 mars 1918 mellan Tyskland/Österrike och Ryssland tvingades Ryssland att ge ifrån sig flera länder, exempelvis Finland och Polen. Nu kunde Tyskland mer aktivt stötta de vita i Finland. Både Tyskland och Finland anmodade svenskarna att åka hem. Den 5 mars kom enheter ur tyska flottan till Åland. De svenska enheterna lämnade över evakueringen till tyskarna. (Man blir förvånad med vilken snabbhet beslut och handling kom till.)

1919 gjorde ålänningarna ännu en folkomröstning som åter visade att nästan alla på Åland ville tillhöra Sverige. Frågan hänsköts till det nya Nationernas Förbund. Vid förhandlingarna i Genève 1920 beslöts att Åland skulle tillhöra Finland. Dock beviljades Åland en viss självständighet. En av orsaken till beslutet var kanske att finsksvenskarna i Finland inte ville att Åland skulle bli svenskt.

1920- och 1930-talen
Fundamentala upptäckter och uppfinningar gjordes under dessa år. De kom att vara betydelsefulla i många avseenden. Då upptäcktes halvledarna (en förutsättning för hela datautvecklingen), då uppfanns radarn, jet- och raketmotorn och då åstadkoms den första kärnklyvningen. Flygbolag etablerade transkontinentala linjer.

Politiskt ändrades världen avsevärt. Från att ha dominerats av starka och tekniskt utvecklade länder med omfattande kolonier gick vi in i en era där de olika politiska ideologierna kom att kämpa mot varandra. Tyskland, Japan och Italien med nationalrasistiska idéer började våldföra sig på andra länder. Det nyligen bildade Nationernas Förbund hann inte leva upp till sin tänkta roll. De demokratiska länderna hann inte slå sig samman i en tillräckligt stark allians. Förhandlingar med Hitler var meningslösa. En erfarenhet från dessa år och allt sedan dess är att man aldrig kan lita på en uppgörelse med en diktatur. Få människor ute i världen insåg vartåt det barkade. Egentligen borde vår och andras neutralitetspolitik redan då ha omprövats. Men tiden var inte mogen.

I Sverige hade man med 1925-års försvarsbeslut vidtagit en nedrustning. Man ansåg att ingen skulle vara så galen att han startade ett andra världskrig. Tyvärr fanns det sådana. 1939 hade vi ett dåligt, omodernt försvar. Man hade dock vaknat 1936 och påbörjat en upprustning och byggande av en försvarsmaterielindustri. Per-Albin Hansson framförde att: ”Vår beredskap är god.” Det var en nödlögn. Vi var inte rustade förrän inpå 1950-talet, flera år efter det att andra världskriget var slut.

Den beslutade nedrustningen år 1925 var dock i flera avseenden inte så genomgripande som dagens nedrustning och omstrukturering är av försvaret.

Det andra världskriget
1939 utbröt det andra världskriget. Det gick inte att stoppa eftersom axelmakterna hade fått ett för stort försprång i sina rustningar. Tyskland och Sovjetunionen började med att dela Polen och de baltiska länderna. Frankrike och Storbritannien förklarade krig mot Tyskland. Sovjetunionen krävde 1939 flottbaser i finska viken. Finland nekade och det s k 100-dagarskriget började. Finland begärde hjälp, men Sverige ville inte gå in i kriget. Dock etablerades ett svenskt flygförband i norra Finland med flygplan och personal från vårt flygvapen. Mycken krigsmateriel transporterades över till Finland. Många frivilliga från Sverige deltog i Finlands armé, bl a Svenska Frivilligkåren på cirka 7 000 man som insattes i Norra Finland.

Under andra världskriget byggde vårt land upp en ganska heltäckande försvarsmaterielindustri för att bli mindre beroende av import av krigsmateriel.

Sverige, liksom de flesta andra europeiska staterna, förklarade sig neutralt. Efter det att Polen och de baltiska staterna hade slaktats av Tyskland och Sovjetunionen och efter det att Tyskland ockuperat Frankrike (med undantag av dess sydöstra del), Belgien, Nederländerna, Luxemburg och flera stater på Balkanhalvön var Tyskland klart för att bryta Ribbentrop-Molotov-pakten och invadera Sovjet. Tyskarna behandlade de europiska staterna på olika sätt. Vissa blev allierade med Tyskland: Ungern, Finland och Rumänien. Norge ockuperades därför att Tyskland behövde ubåtsbaser i dess fjordar. Danmark ockuperades också. Orsaken var att täppa till inloppen till Östersjön.

Hur resonerade tyskarna om Sverige? Den relevanta frågan i Berlin var: fick man mest järnmalm från ett neutralt eller från ett ockuperat Sverige? De som svarade för krigsindustrin och de som planerade för armén i Tyskland måste ha kommit till slutsatsen att man fick mest järnmalm och band minst ockupationstrupp om Sverige fick vara neutralt. Det var alltså den tyska regeringen, och ingen annan, som beslöt att Sverige inte skulle ockuperas utan förbli neutralt. Tyskarna kunde räkna. Rätt eller fel? Det spelar ingen roll. Hade de kommit till ett annat resultat hade vi blivit ockuperade. Detta resonemang kan synas vara utan verkliga referenser, men klar logik leder dock till ovanstående slutsats.

Det var alltså inte vår regering som fattade beslutet om vår neutralitet under andra världskriget. Teoretiskt skulle regeringen kunnat ha allierat sig med Tyskland eller med de allierade. Men båda alternativen måste ha varit svåra för vårt land. Vår regering hade bara att göra det bästa av verkligheten. Vi kan inte klandra den svenska regeringens ledamöter. Men Tyskland hade flera krav på vårt land som stred mot neutraliteten. Man byggde en ubåtsspärr över Öresund. Man transporterade tyska trupper genom Sverige. Efteråt anser våra grannar att vi inte kunde ha gjort något annat, men de inser även att vi tjänade på kriget.

En annan fråga är: Förlängdes kriget på grund av våra malmleveranser? I så fall hur länge? Det kan vi aldrig få klarlagt. Varje ny månad av kriget i Europa betydde ca en halv miljon dödade. Att kalla vår neutralitetspolitik lyckosam måste vara felaktigt, kränkande och makabert.

Det kalla kriget 1945–1990
Det säkerhetspolitiska läget efter andra världskrigets slut blev inte så bra som man hade tänkts sig. Ett nytt spänningsfält uppstod mellan kommunism och demokrati. Ingen vågade avrusta. Dessutom utvecklades en terrorbalans mellan stormakterna på grund av tillkomsten av kärnvapen. Nato, Atlantpakten, bildades 1949 (1951) och Warszawapakten, WP 1955. Perioden från 1945 till 1990 kom att kallas det kalla kriget.

Erfarenheterna från andra världskriget var länge levande. Sverige gjorde ingen markerad nedrustning. Försvarsminister Sven Andersson lär ofta ha sagt: ”Aldrig mer 1939”. Efter diskussioner mellan politiker, försvaret m m bestämde man att Sverige inte skulle skaffa kärnvapen. Det var nog bra. Vi skulle leva under USA:s kärnvapenparaply, vad det nu betyder.

Åren strax efter andra världskriget tog Sverige initiativ till ett skandinaviskt försvarsförbund. Sovjet förbjöd Finland att delta med hänvisning till vänskaps- och biståndspakten. Norge och Danmark var intresserade under förutsättningen att Sverige gick med i Nato. Deras och flera andra västeuropeiska staters erfarenhet från andra världskriget var att neutralitet ej skyddar mot krig.

Under det kalla kriget var vår neutralitet och alliansfrihet verkligen ett stöd till Finland och till oss själva. Enligt vänskaps- och biståndspakten mellan Finland och Sovjetunionen kunde den senare ensidigt placera militärförband i Finland, om Sovjetunionen kände sig hotat. Det vill säga att det fanns en uppenbar risk att järnridån hade flyttats till Bottenhavet om Sverige blev medlem i Nato. Detta var den verkliga orsaken till neutraliteten under denna tid. Men varje regering i Sverige under det kalla kriget hoppades att Nato skulle lyckas hålla fred inom och kring Europa. Samtidigt räknade alla våra regeringar under denna tid med att Sverige skulle få hjälp från Nato om vi ändå blev angripna, detta utan att vara medlem i Nato.

Sovjet och Tyskland var de länder som förlorat mest människor under andra världskriget. Vår regering erbjöd Sovjet och även Polen stora krediter efter kriget som en gest till dessa länder. Men tyvärr, kanske som en ytterligare gest till Sovjet, erkände den svenska regeringen dessförinnan mycket snabbt annekteringen av de tre baltiska länderna. Detta borde inte ha skett. Dessutom sände vi tillbaka baltiska flyktingar till Sovjet. Dessa brister på ”solidaritet” glöms inte av våra grannar.

Under denna tid informerades medborgarna bara om att vår neutralitet och alliansfrihet berodde på vår lyckosamma neutralitetspolitik under andra världskriget. I verkligen tog man nu fram operativa planer tillsammans med Nato. Dessa hölls aktuella fram till ca 1980. Troligen förstördes de i början av 1980-talet. Allt detta var känt av många i Washington, London och även i Moskva. Dessutom samarbetade vi med flera Natoländer inom krigsmaterielsektorn under denna epok. I samband med Sveriges anknytning till Marshallplanen tecknades ett avtal mellan USA och Sverige om teknikinformationsutbyte och materielleveranser till Sverige. I början av 1960-talet strukturerades samarbetet mer i detalj mellan respektive försvarsgrenar. Vad var orsaken till att vi bara vände oss västerut för detta samarbete? Det var av två orsaker: 1) vi var ideellt orienterade till de demokratiska länderna. 2) man skulle inte få ett djupt teknikutbyte om man vände sig till båda stormakterna.

Alla dessa aktiviteter var hemliga för medborgarna. Det gällde speciellt för arbetet med de operativa planerna. Inom materielsektorn var dock många involverade.

Man frågar sig vem som blev lurad? Både på Natosidan och på WP-sidan (Sovjetunionen) kände man till aktiviteterna ovan. Var det så känsligt för Sovjetunionen att man där ville låtsas att de inte kände till verkligheten? De som blev lurade var i alla fall de svenska medborgarna.

Under det kalla kriget deltog vårt försvar i många fredsbevarande operationer under FN:s mandat.

Ett nytt säkerhetspolitiskt läge
I början av 1990-talet sönderföll Sovjetunionen. Unionen delades i 15 länder. Nu fanns det bara en supermakt kvar. I Ryssland började en omställning mot kapitalism.

En parlamentarisk utredning i Sverige ansåg nu att neutralitetspolitiken inte var befogad. Dessutom teoretiskt inte möjlig eftersom det inte fanns mer än en stormakt. När man efter några år gick in i Europeiska Unionen, EU, blev man allierad med denna organisation. Man blev alltså inte helt alliansfri. Men den militära alliansfria politiken var fortfarande berättigad, tyckte de flesta i utredningen. Folkpartiet ansåg dock att Sverige borde bli medlem i Nato. Risken för krig ansågs av många ringa. I Ryssland började försvaret rosta ihop. Bland svenska politiker rådde åsikten att det skulle ta mer än tio år innan Ryssland skulle utgöra ett hot.

Sedan 1990 har många av de europeiska öststaterna anslutits till Nato, dock inte Ukraina. Dessa länder hade erfarenhet av ockupation, annektering och kommunistdiktatur. De insåg snabbt att tryggheten fanns i en Nato-anslutning. USA började undersöka möjligheten att Ryssland skulle bli intresserad av att ansluta sig till alliansen. Men det nya Ryssland ville inte komma in som en mindre viktig nation. Senare meddelade Obamas regering (strax efter dess början) Ryssland, att det inte förnärvarande var aktuellt med Natomedlemskap för Ukraina!

Sedan slutet av 1990-talet har Sverige nedrustat det mesta av det som fanns under det kalla kriget. Försvaret övergick från invasions- till insatsförsvar, vilket betydde att man skulle få ett ”vassare” försvar, men ett försvar som inte kan försvara hela landet utan bara delar. Men samtidigt skulle försvaret delta i fredsbevarande insatser under FN:s mandat. Det betydde också att gå ifrån att rekrytera värnpliktiga till att anställa frivillig personal. Ett mycket genomgripande beslut.

En stor del av försvarsmaterielindustrin har försvunnit. I kris och krig är det inte som idag att det är köparens marknad. Anskaffningarna styrs nu mest mot enbart köp från ”hyllan”. Men när arbetslösheten ökade har man börjat att mer intressera sig för inhemsk industri. Det finns tre sätt att garantera att materielen finns på plats när den behövs:

 • En täckande inhemsk försvarsindustri.
 • Ett stort inköp i tid innan kriget börjar.
 • Att delta i en allians där leverans kan garanteras.

Några försvarsmaterielindustrier finns kvar, men för övrigt har inte Sverige bestämt sig för något av de ovan tre alternativen. Det har varit mycket tal om försvarsekonomin. Det har resulterat i en detaljstyrning av ekonomin. Risken är då att byråkratin blir tyngre och att man därför får mindre fokus på det viktigaste. Det vill säga materielens effekt, verkan och tillgänglighet.

Idag har vi ett litet försvar som är dimensionerat för fredsförhållanden. Men vi har inte tillräckliga resurser för att bevaka vårt territorium, än mindre vår zon av Östersjön. Nuläget inom försvaret är att antalet förband inom armén minskats med omkring 80-90 %. Kvaliteten på markförbanden har dock blivit mycket bättre än före 1990. Marinen och flygvapnet har minskat nästan lika mycket som armén. Dessutom har man svårighet att rekrytera personal. Vi måste förmodligen göra som t ex Danmark d v s återinföra en begränsad värnplikt.

De svenska förbanden som verkar utomlands måste anses vara mycket effektiva. Sverige samövar med Nato. Vi är med i Partnership for Peace. Det är bra, men innebär inte att Sverige har samma fördelar som de anslutna staterna. Många av dessa måste fråga sig varför Sverige tror sig få samma fördelar som de utan att vara medlem. Generalsekreteraren för Nato deklarerade nyligen klart att Sverige inte kan få samma förmåner som medlemmarna. Tankarna från våra regeringar är sedan viss tid att vi skall väsentligt utveckla samarbetet med Finland och de norra Natomedlemmarna. Det skulle troligen inte uppskattas av övriga Natomedlemmar. Det har ju för övrigt prövats tidigare på 1940-talet. Det är inte så bra att försöka smyga in i Nato och få samma fördelar som de som bidrar enligt reglerna till den gemensamma säkerheten. Våra Natogrannar brukar säga: svenskarna deltar i debatter inom Nato, men sätter sig på 1:a parkett när beslut skall fattas.

I början av 2000-talet kom så den ensidiga solidaritetsförklaringen från vår regering, där vi utan några bindningar lovar att hjälpa våra grannar. Samtidigt väntar vi oss att grannarna kommer till vår hjälp. Men hur har denna deklaration blivit tolkad av våra grannar? De anser att Sverige sällan eller aldrig varit solidariskt, utan tvärtom svikit många gånger. Exempel är vårt förhastade godkännande av Sovjets annektering av de baltiska staterna. Sverige måste visa prov på solidaritet innan grannarna tar förklaringen på allvar. Dessutom vet grannarna att vi har ett mycket svagt försvar.

Sedan Putin blev president har Ryssland utvecklats till ett auktoritärt styrt land. Han har klart deklarerat att han skall återuppbygga Ryssland till en stormakt. Han har sedan mer än tio år börjat bygga ett nytt försvar, både kvalitativt och kvantitativt. Landet har stora naturtillgångar men brist på människor. Landet har idag en befolkning som är mindre än hälften av vad Sovjetunionen hade 1990. Nu har Ryssland börjat återskapa sin forna storhet bl a genom annektering av delar av grannstaterna. Vi måste nu inse att det säkerhetspolitiska läget har förändrats till det sämre.

Erfarenheten från andra världskriget säger att det tog mer än tio år att bygga upp ett något så när tillräckligt försvar. Då var andra världskriget redan slut för flera år sedan. Förutsättningarna för att bygga upp ett adekvat försvar i dag är inte bättre. Vilken förvarning kan vi få innan en konflikt som allvarligt hotar vårt land dyker upp? Det kan röra sig högst om något år. Vi bör alltså vara till minst 70 % beredda i fredstid. Många kan tycka att detta resonemang är alltför osäkert. Men vilken annan metod är bättre? Många kanske vill ta större risker. Men ingen kan ta ansvaret för ett sådant spel.

Flera opinionsundersökningar har pekat på att majoriteten av våra medborgare inte anser att Sverige skall ansluta till Nato. Men successivt närmar man sig 50/50. Vilken information har medborgarna fått från våra regeringar? Den består enbart av myten om den ”lyckosamma neutraliteten”. Där påstår man att neutralitet innebär minst risk att drabbas av krig. De flesta mindre och medelstora länderna i Europa var 1939 neutrala. Nästan alla drogs in i andra världskriget.

Det säkerhetspolitiska läget har blivit sämre under 2000-talet
Dominerande orsaker är:

 • Rysslands aggressiva uppträdande. Putin har på allvar börjat annektera grannarnas territorier för att återställa Rysslands stormaktsstatus.. Hans största problem nu och på sikt är en för liten befolkning.
 • Terror av fanatiska muslimer i stora delar av Jorden. Dessa grupper, som säger sig stödja sig på Koranen, har som mål att etablera teokratiska republiker eller kalifat.
 • Latenta globala macroekonomiska problem. Västvärlden skapar förutsättningar för lågkonjunktur och hög arbetslöshet bl.a. genom för litet sparande. Brist på naturtillgångar är också att vänta.. Därtill kommer alltför stora skillnader i födelsetal mellan olika befolkningsområden. Positivt är tendensen att jordens befolkning synes nå ett maximum om några decennier.

Ett stort problem för Sverige är Rysslands agerande i Östersjöområdet. Nu provocerar Ryssland vårt land i luften och till sjöss. Vår stora granne vill därvid bevisa att Sverige inte kan försvara sitt territorium och inte heller kan hålla ordning i vår zon i Östersjön. Sanningen är att Sverige utgör ett säkerhetspolitiskt vakuum.

Vi bör verkligen förstärka vårt försvar. Det finns två vägar för vårt land:

  1. Förbli neutrala och militärt alliansfria
  2. Bli medlem i NATO

Alternativ 1: Vi måste, liksom under kalla kriget bygga upp ett mycket större försvar än det vi har idag. Det duger inte att tro att vi får hjälp av NATO bara för att vi är med i Partnership for Peace, Det är en stor skillnad att vara medlem i NATO eller att inte vara det. Kostnaderna för detta alternativ blir större än för det försvar vi hade i mitten av kalla kriget på grund av fördyringar inom materielområdet.

Alternativ 2: För att få veta vad det kostar att bli medlem i NATO kan man studera Norges försvarskostnader eller studera den utredning som Finland gjort i samma ärende.
Valet mellan de två alternativen beror naturligtvis inte mest på vad de kostar utan på vilken säkerhet de ger.

En annan fråga är hur mycket vi har råd att lägga på Försvaret? Försvarskostnaderna var 2,5 % av BNP 1980, men bara 1,1 % av BNP år 2012. Vi svalt inte 1980. Och tidigare, under det kalla kriget, var försvarsbudget ännu större i förhållande till BNP.

Slutsats

 • Vi måste förstärka vårt försvar inför det nuvarande säkerhetspolitiska läget och inför framtiden.
 • Solidaritetsförklaringen gör inte vår säkerhet bättre.
 • Innan val av alternativen enligt ovan måste medborgarna få en relevant information om vår neutralitet och alliansfrihet, där man talar om sanningen och avskaffar felaktiga myter. Först då kan Sveriges medborgare ta ställning till alternativen.
 • Vi måste bestämma oss för medlemskap i NATO eller inte.

Att inte välja något av dessa alternativ eller bara göra marginella förbättringar är oansvarigt.

Författaren är generalmajor, civilingenjör och ledamot av KKrVA.

av Jan Wickbom

(reviderad artikel 2015-04-29)

Résumé
The core of Swedish defense politics consists of a united population, prepared by national service. This Hard Core will persistently resist every attack with those weapons and systems that the Swedish Parliament can provide. We can’t defeat an aggressor if it’s a great power – we should instead focus on not being defeated. The Swedish Armed Forces (The Hard Core) should maintain a high readiness to confront surprise attacks against exposed parts of the country and should, after mobilization, be ready to offer enduring resistance in the entire country. Sweden shoulders alone the responsibility to make others consider our territory a well defended zone of peace.

 

REGERINGEN ORGANISERAR MED ÖB:s hjälp landets militära väpnade våld – försvarspolitikens Hårda Kärna (HK) – och leder kriget. De krav HK, Försvarsmakten, ställer på medborgarna och på omvärlden bör vara styrande även för säkerhetspolitiken. Säkerhetspolitiken måste alltfort vara maktpolitisk.

Sveriges medborgare skall ha plikt att försvara sig själva och varandra. Omvärlden skall veta och förstå att Sverige inte har någon fiende, men att vi kommer att bjuda uthålligt motstånd om vi blir angripna.

Denna ideologiska grund för en modern försvarsmakt (HK) torde – trots all propaganda för en frivillig yrkeskrigsmakt – finnas kvar hos svenska folket. Nedanstående tretton PM är avsedda att visa att en ny försvarsmakt behövs och att den kan organiseras på femton år om vi övergår från ett under de senaste sjuttio åren invant tänkande till ett nytt trygghetstänkande. För att kostnaderna inte skall bli oöverstigliga bör denna omrustning påbörjas snarast – utan att vi tar omvägen över IO 14. Det blir inget nytt Möta-Hejda-Slå-försvar, men vi får en respektabel motståndsförmåga.

PM 1
Maktpolitik, en återblick
Först när mål för och mening med Sveriges militära väpnade våld fastslagits, kan dess organisation och uppgifter klargöras och bekostas. När målet fastställs måste beaktas att småstaten Sveriges ekonomiska resurser är begränsade. Meningen med vår förmåga till militärt väpnat våld bör vara att visa hur svenska folket motsätter sig utländsk militär våldspåverkan.

Sedan Jean Baptiste Bernadotte år 1814 lärde oss att Sverige inte skall föra en säkerhetspolitik som om vi vore den nordligaste tungan på vågen i den uråldriga kampen mellan Öst och Väst i Europa har vi fört en försvarspolitik för att visa att vi inte vill och inte ska bli inblandade i en sådan kamp. Sverige har ingen fiende, men om vi blir angripna ska vi försvara oss. Detta försvarspolitiska mål ska nås genom att vi i fred demonstrerar en militär strategi som avhåller från angrepp och genom att vi kan mobilisera en försvarsmakt som uthålligt ska motstå ockupationsförsök.

Under andra världskriget organiserades – till stora kostnader – en försvarsmakt för en strategi där vi skulle möta ett angrepp redan vid Östersjöns bortre kust och kanske i Finland samt hejda angreppet vid vår gräns och kust. Hela Sverige skulle försvaras. Den hejdade fienden skulle ”slås” det vill säga att vi skulle tvinga honom att dra sig tillbaka. Vårt motto blev ”Möta, Hejda och Slå vid gräns och kust”. Försvarsmaktens marina och luftoperativa system skulle Möta och därefter kraftsamlat Hejda vid de gränsområden och kuststräckor där angrepp kom. Arméförbanden skulle där försvara befästningar. Denna avvärjning skulle uthålligt förstärkas med trupp från icke hotade områden. 1940-talets möta-hejda-slå-strategi imponerade. Inte för att den var en stark vapenteknisk manifestation, utan därför att den tillvaratog och rätt utnyttjade ett enigt folks motståndsvilja – ett totalförsvar.

Den 6.juni 1944 angrep och tog västmakterna Normandies kust och trängde sedan under elva månaders anfall fram till och över Rhen. Atlantvallen visade sig vara för skör och tyskarnas omgrupperingar och motanfall förhindrades av de även i luften överlägsna västmakterna. Trots att finländarna senare samma år, i juni och juli, tack vare sin försvarsstrid undvek ett sammanbrott på Karelska Näset, där Sovjetunionen angrep med ändå större kraft än västmakterna gjorde i Normandie, drog ledningen för Sveriges försvarsmakt slutsatsen att försvarsstridernas tid var förbi och vi skulle övergå till anfallsstrategier.

Detta var från början ett av amerikanska strateger inspirerat taktiskt förfarande, som kom att stödjas av vad president Eisenhower kallade ”det militärindustriella komplexet”. En följsam fjärrvapeneld med hög precision, alternativt med exakt yttäckning som binder fienden, skulle snabbt följas av mekaniserad, gärna luftburen, anfallstrupp i ”Cannae-liknande” insatser. Den ena insatsen skulle följas av nästa tills försvararens motståndskraft brutits. Dessa anfall blev mycket kostsamma, särskilt om de genomfördes mot försvarare i befästa ställningar. När Atlantvallen genombrutits eftersträvade västmakterna därför att binda motståndaren i lämplig terräng och att där göra ”Cannae-insatser”. Insatserna utvecklades under det kalla kriget till operativa företag där anfall, numera kallade ”brigadeffekter”, skulle samordnas, ledas. Denna samordning – strategi – kallades manöverdoktrin, nätverksidéer med flera benämningar. Strategin tillämpades av Sovjetunionen i Afghanistan under 1980-talet och av USA i Vietnam, Irak och Afghanistan.

Efter andra världskriget höll vi under 1900-talet på med att omorganisera våra väpnade möta-hejda-slå-styrkor till en krigsmakt för anfallsinsatser enligt manöverdoktrinens mönster. Vi skulle föra duellstrider med insatsförband. Initiativen togs hela tiden av den militära ledningen, av industriföreträdare och av regeringen. Riksdagen släpades motvilligt med under motiveringen att den nya krigsmakten – hur liten den än skulle bli – var så kostsam att vi inte samtidigt kunde upprätthålla en försvarsförmåga. Det sades inte heller behövas, för nu skulle försvarspolitiken överges och vi skulle åter föra en säkerhetspolitik, liknande den som Bernadotte förkastat år 1814. Riksdagen lugnades med försäkrandet att ”vi försvarar bara Sverige och bara vi försvarar Sverige”, men likafullt avskaffades möta-hejda-slå-försvaret, och insatser mot och i utlandet förbereddes. Från 2009 skall planläggning göras för insatser även i Sverige tillsammans med grannländerna och Nato. Nu, 2015, har dessa insatser givits en populistisk värdegrund och de skall bestå av kraftsamlade strider på enstaka platser eller områden för att där skapa hotande trösklar.

Tilltron till en sådan kortsiktig säkerhetspolitik är emellertid låg hos svenska folket. Även regeringen erkände att säkerhetspolitiken dels är äventyrlig, dels utgör ett särintresse som inte får dra för stora kostnader. Regeringens försvarsberedning, liksom Riksrevisionsverket, Kungl Krigsvetenskapsakademien med flera institutioner har underförstått förklarat att den insatsorganisation som skall bli säkerhetspolitikens militära instrument – IO 14 – är en bluff. Här förbrukas mer än 42 miljarder per år och man kommer om tio år ändå inte att kunna få någon som helst militär operativ effekt av organisationen – endast möjligen några taktiskt välskötta, kortvariga insatsmöjligheter, trösklar. Varför vägrar alla ansvariga att erkänna detta misslyckande?

Dels kan denna vägran bero på att de ansvariga flegmatiskt hoppas på att Sverige aldrig kommer att behöva utveckla någon militär operativ effekt, Sverige skulle aldrig riskera att bli angripet. Dels kan det bero på att de ansvariga anser att nedrustningen av försvarsförmågan gått så långt att ingen återvändo finns, vi anses bara ha råd att finansiera insatser, men ingen trygghet. Tryggheten skall Nato stå för. Men i den hårdföra globaliseringens tidevarv bör vi inte avstå från den trygghet som en nationell, demokratiskt organiserad försvarsmakt ger. Nato skulle inte ge trygghet, snarare osäkerhet.

PM 2
Krigets teorier
Strid
Soldaterna för krig – inte våra hästar, fordon, flytetyg och flygmaskiner. Krig genomförs med organiserat militärt våld. Kärnan i denna organisation är legala soldater, som beväpnats, utrustats och organiserats i förband eller system. I strid skall soldaterna ledas och deras logistik skall säkerställas.

Vapen och utrustning såväl som ledningsteknik och logistik utvecklas ständigt. Denna tekniska urveckling går i dag fort. System utvecklas för stridens olika funktioner. Av många skäl görs dessa system så personalsvaga som möjligt. Obemannade system är redan framtagna för strid både på marken, på sjön och i luften. Tekniskt dominerade underrättelse/ledningssystem växer fram. Forskare och strateger talar om att vi står inför ett paradigmskifte, varvid soldaten blir överflödig – vi skulle inte längre komma att behöva eller kunna använda stridande soldater i krig. Våra lednings-, logistiksystem och kommunikationer skulle bekämpas så att soldater inte skulle kunna strida.

Dessa förutskickelser synes inte ha stöd i de erfarenheter som kan dras av många exempel på personalsvaga oh tekniskt högtstående insatser under och efter det kalla kriget. Snarare tyder dessa exempel på att krig avgörs av många uthålliga försvarande soldater, men att denna strid bör stöttas av personalsvaga, tekniska system för att inte bli alltför långdragen. En anfallande måste även i framtiden – med eller utan strid – fullfölja sitt angrepp med soldater. Eljest lämnar han en sönderfallande stat och hans strid har varit förgäves eller till och med kontraproduktiv.

Strategi
I en tidlös strategi är krig en kamp mellan en anfallande erövrares krigsmakt och en part som försvarar sig och sin egendom med en försvarsmakt. Defensiv strid, försvar, förs av värnpliktiga soldater som utövar makt genom att försvara sig själva. Offensiv strid, anfall, förs av frivilliga eller av yrkessoldater som utövar makt genom att handha vapen och materiel (verktyg) och system.

Krig beskrivs numera som användande av organiserat militärt våld för att uppnå politiska mål (grand strategy). Politikerna – regering och riksdag – ställer målet. Om det politiska målet kräver offensivt användande av militärt våld organiseras en krigsmakt. ”Anfall är det bästa försvar” och ”bättre förekomma än förekommas” är talesätt som anses berättiga en offensiv krigsmakt. Om landets politiska intressen och mänskliga rättigheter utomlands skall skyddas krävs också en offensiv förmåga. Om det politiska målet är defensivt organiseras en försvarsmakt.

Antingen organiseras alltså en krigs- eller en försvarsmakt för att genomföra antingen ett krig eller ett försvar.
Stridens ekvationer: (Säkerhets- och försvarspolitik är två sätt att simulera krig)
Om två försvarsmakter ställs emot varandra uppstår inga krig.
Om en krigsmakt angriper en försvarsmakt erfordras minst trefaldig överlägsenhet för att den anfallande skall segra.
Om två krigsmakter anfaller varandra (duellstridssituationen) segrar den starkare eller den som först övergår till försvar.

En försvarare strider för att överleva och för att skydda sin egendom som utgörs av äganderätten till ett territorium med dess kultur och dess konjunkturberoende produktionsresurser och konsumtionsbehov. Egendomens värde – och därmed krigsrisken – ändras med tiden. Många länders territorier har på grund av sin belägenhet militär betydelse, som kan medföra politiska konflikter och krig. Försvarsmakter organiseras för att ”tjuvar” (krigsmakter) inte skall ”frestas stjäla” (angripa och besätta). ”Frestelsen” skall motverkas bland annat genom att bytet, äganderätten, knyts till nationens politiska ledning.

Om angrepp ändå sker (krig utbryter), ska försvarsmakten operera så att angriparen inte tar sitt byte. Försvararen ska försvåra angriparens krigföring. Försvarsmakten ska bjuda uthålligt motstånd. Om detta motstånd är mycket starkt resulterar det i att angriparens krigsmakt blir slagen. Men en försvarsmakt behöver inte dimensioneras eller agera för att slå en angripande krigsmakt, utan blott för att kunna bjuda uthålligt motstånd och inte bli slagen. En (presumtiv) angripare kan väntas avstå från bytet och inställa eller avbryta ett anfall om motståndet är uthålligt.

I dagens värld blir det allt svårare att definiera nationell äganderätt och allt svårare att avgöra hur nationen skall agera för att försvara denna äganderätt. Detta är politiska överväganden, där handlingsfriheten är beroende av det militära försvarets styrka.

Både krigsledningar och försvarsledningar kan bilda allianser. En allians har antingen en krigs- eller försvarsledning beroende på om objektet egendom/äganderätt tillhör motståndaren eller den egna sidan. En allians kan komponeras av både krigs- och försvarsmakter. En allians kan samverka med självständiga nationer. En allians kan vara organiserad med nationella försvarsmakter och/eller med en gemensam krigsmakt. Begreppet ”säkerhetspolitik” återinfördes i Sverige på 1960-talet, bland annat för att en alliansanslutning med alla dess kombinationsmöjligheter skulle kunna hållas öppen. Allianser är egentligen till för att säkerhetspolitikens kostnader skall kunna fördelas på många nationer.

Operationer
Stridskrafter ur alla försvarsgrenar och deras logistik samordnas och leds i operationer.
En krigsledning söker ta en försvarares egendom genom att dess krigsmakt anfaller med erforderlig resursinsats (effekt). Försvarsmakten försöker maximera den angripande krigsmaktens resursförbrukning. Därvid utnyttjar försvarsmakten territoriets terräng för att uthålligt – länge – påverka motståndarens krigsmakt och för att länge kunna utnyttja den egna logistiken (effekt). Försvararen utnyttjar tiden. För den anfallande krigsmakten är tidsförlust en kostnad. Internationella erfarenheter säger att anfallsoperationer (krigsmaktsoperationer) är tre gånger kostsammare än försvarsoperationer. På grund av Sveriges militärstrategiskt gynnsamma läge och vår försvarsvänliga terräng torde skillnaden här vara större.

Element
Den territoriella egendom, varom krig handlar, skyddas av markoperationer huvudsakligen med uthålliga försvarande armésoldater, som bör organiseras i förband, där effekten utvinns genom soldaternas mentala styrka. De sjö- och luftoperationer som ska skydda territoriet mot angriparens markoperationer utförs av försvarsmaktens marina stridskrafter och av flygvapenstridskrafterna som båda är organiserade i system, där effekten utvinns genom sjömännens och flygsoldaternas handhavande av vapen och fortskaffningsmedel. Dessa system ska operera utanför och över markterritoriet. Ju närmare och ju längre in på territoriet dessa strider utkämpas, ju kostnadseffektivare är de. Strider på marken utkämpas med soldater – inte med system. Soldaternas mentala styrka ger utslag. Detta ger uthållighet åt markstriden.

Det är inte ens teoretiskt möjligt för en småstat att under längre tid upprätthålla ett ”tätt” marin- och luftoperativt skalförsvar över och runt hela Sverige. Ett skalförsvar vore därför inte fredsbevarande. Däremot har både det marina och framför allt det luftoperativa systemet förmåga till kortare tids kraftsamling, varigenom överraskande lokala angrepp kan hejdas.

Globaliseringens många förändringar styrs med hjälp av IT, som kan sägas ha blivit ett fjärde element. I detta element rör sig mentala, ekonomiska m fl krafter fritt över nationsgränserna. Varken militärt eller polisiärt väpnat våld kan påverka dessa rörelser. Men hänsyn måste tas till rörelsernas effekter. Militärt våld kan både genomdriva önskade och förhindra oönskade effekter. Därvid kan varken marknadskrafter eller demokratiska regler ges full handlingsfrihet eller tillämpas doktrinärt.

Funktioner, taktik
Vapen och materiel används på tre principiellt olika sätt i strid. Antingen som soldatens verktyg, som understöd till soldatens strid eller som maskiner vilka hanteras, betjänas av soldater eller av sjömän. I armén nyttjas sådana maskiner inom de mekaniserade och pansrade truppslagen. I marinen benämns maskinerna stridsfartyg och i flygvapnet inordnas maskinerna i territoriella system.

Strid utövas i växelverkan mellan eld, rörelse och skydd med tillhörande logistik. Ingen av de tre funktionerna är ur taktisk synvinkel betydelsefullare än de andra. Stridsledning (växelverkan) och logistik är lika betydelsefulla för alla tre funktionerna.

För markstridskrafterna i en försvarsmakt är kombinationen eld-skydd mest kostnadseffektiv. (En soldat hinner från en skyddad eldställning beskjuta och träffa kanske tio anfallande motståndare innan han själv blir dödad). För markstridskrafterna i en krigsmakt är däremot kombinationen eld-rörelse effektivast. (Om soldaten/vapnet inte rör sig kommer han inte i kontakt med sin försvarande fiende). Marinen och flygvapnet är organiserade i system där personaltätheten minimerats. Då är kombinationen eld-rörelse alltid mest kostnadseffektiv.

Krigsmakter och försvarsmakter fungerar olika och det är deras fredstida och krigstida logistik som avgör deras kostnadseffektivitet. Krigsmakter är dock alltid dyrare än försvarsmakter. Soldater av alla grader har en avgörande position i alla funktioner och stommen i all strid torde vara soldatens vilja (plikt), skicklighet och kondition, hans uthållighet.

Logistik och ledning
I fredstid består den militära logistiken av produktionsfaktorer, bland annat utbildning, kaserner och övningsfält, anläggning av fortifikationer, inköp av vapen och materiel. I ett litet lands – Sveriges – försvarsmakt bör kostnaderna för dessa faktorer hållas så låga som möjligt och kraven på dyrbar beredskap bör inte överbetonas.

I krigstid består den militära logistiken av driftskostnader, bland annat för ammunition, drivmedel, materielersättning, personalvård och sjukvård. Den krigstida logistiken fungerar i tre nivåer: den taktiska, den operativa och totalförsvarets logistik.

Sveriges interna logistik är numera ändlig. Den bör utnyttjas långsiktigt, uthålligt och den bör kunna mottaga förstärkningar från omvärlden, det vill säga i praktiken från Västvärlden/USA. Om USA åtar sig leverans av detta logistiktillskott kan regeringen och ÖB odelat ägna sig åt kriget i Sverige.

Soldatens strid – växelverkan mellan eld, rörelse och skydd med därtill hörande logistik – leds av auktoritära chefer i kedjan gruppchef, plutonchef, kompanichef o s v upp till ÖB: Var och när ska växlingarna ske? Hur ska logistiken användas och förbrukas? I samma ledningskedja, fastän uppifrån och ner, ställs uppgifter och levereras logistiken: Var och när ska uppgifterna lösas? Vilka och hur stora resurser krävs? Frågorna Var? När? och Hur? ställs både underifrån och uppifrån. Svaren på de frågor som ställs underifrån måste vara de samma som svaren på frågorna uppifrån (= officersprofessionen).

Krig styrs genom att den anfallande – krigsmakten – bestämmer målet för sin strid och sedan sätter in de stridskrafter och den logistik som behövs. Den försvarande – försvarsmakten – vet vilka stridskrafter och vilken logistik som disponeras och målet för striden rättas därefter. Å ömse sidor görs felaktiga kalkyler och tiden är den variabel som fäller avgörandet.

Krigföring sägs vara både konst och vetenskap. Konsten skulle då visas av officerarna när de utövar ledning underifrån i kedjan, medan vetenskapen utövas av samma officerare ovanifrån. Försvarsmaktens fredstida ledning och administration bör handhas av de officerare som skall leda organisationen i krig.

PM 3
Politik, ekonomi och kostnadseffektivitet
Organiseringen av Sveriges militära väpnade våld styrs av riksdagen med regeringens hjälp. ÖB är regeringens verkställande myndighet. Riksdagens styrmedel är pengar – budgetens försvarsanslag, som räknats ihop till summan av de kostnader försvarsmakten beräknas få under kommande budgetår. Politikerna i riksdagen måste då också bestämma vilka verksamheter, vilka projekt, som skall genomföras under verksamhetsåret. Ett kriterium på dessa projekt bör vara att de skall vara kostnadseffektiva i det krig de avses förhindra. Det vore slöseri med försvarsanslagets pengar om de satsades på andra projekt.

Men försvarsanslaget skall täcka försvarsmaktens fredstida behov. Detta behov bör då omfatta endast de projekteringar och verksamheter som görs för strid med de i krig kostnadseffektiva förbanden/systemen. Kostnadseffektiviteten är emellertid olika vid de förband som strider på land, respektive på sjön och i luften. Riksdagen måste prioritera. Vidare måste riksdagen ta ställning till hur stor del av den krigstida logistiken som skall bekostas i fred – i den årliga budgeteringen. Till sist – eller först och främst – bör riksdagen kräva att all fredstida utbildning och administration är koncentrerad, enkel och målinriktad det vill säga kostnadseffektiv. (Den allmänna värnplikten och försvarsmaktens administration har de senaste femtio åren förorsakat verksamheter som alls inte varit kostnadseffektiva.)

Försvarsmakten/ÖB bör planera för att Försvarsmaktens krigstida verksamhet skall fungera, men riksdagen vill och ska bestrida försvarsmaktens utgifter det närmaste året (fyraårsperioden). Regeringen måste gripa in och styra.

PM 4
Fredsbevarande väpnat våld i en försvarsmakt
FN stadgar att krig är förbjudet utom i de fall en nations medborgare nödgas tillgripa väpnat våld i gemensamt självförsvar. Denna regel är också definitionen på en civiliserad nation – civiliserade människor brukar väpnat våld endast i självförsvar, inte för att vinna fördelar för sig själva eller andra och de låter sig inte styras med våld.

Genom allmän värnplikt, utbildning av alla vapenföra medborgare, demonstreras för omvärlden att nationen inte kommer att låta sig påverkas av eller ge efter för främmande väpnat våld. Soldaterna i försvarsmakter är eller görs medvetna om att krig är vidrigt, grymt och tröstlöst, men trots detta – eller just därför – har medborgarna plikt att försvara sig själva och varandra vid angrepp. Nationen för en fredsbevarande politik.

Ju starkare försvarsmakt – armé, marin och flygvapen – ju tryggare fred. Ingen småstatsregering bjuder motstånd (motsätter sig ultimativa krav) om den saknar en pålitlig försvarsmakt. En nation utan eller med en svag försvarsmakt är provocerande. Så även en liten nation med en krigsmakt eller med insatsstyrkor.

Sveriges territorium gränsar till Öst- och Västeuropa på sådant sätt att territoriet för båda parter ömsevis vore ett lämpligt militärt bas- såväl som ett skyddsområde. Dessa militära motsättningar kan leda till politiska konflikter mellan de båda blocken om inte Sverige kan försvara sitt territorium på ett betryggande sätt. Sverige bär ett ansvar för att vårt territorium av stormakterna betraktas som en försvarad, fredsbevarande zon. Zonen kan utökas med andra nordiska länders territorier.

PM 5
FN, EU och Nato
Världssamfundet förutsätter att varje självständig nation kan hävda sin frihet och integritet. FN stadgar att krig är förbjudet utom i det fall ett lands medborgare måste tillgripa militärt våld i självförsvar. Varje nation skall alltså ha en försvarsmakt. EU:s Lissabonfördrag bekräftar detta och Nato önskar att medlemsländerna avdelar 2 % av BNP för sitt försvar.

Inga institutioner tvingar Sverige att organisera insatsstyrkor. Genom vår solidaritetsförklaring har vi själva försökt motivera sådana och vår beredvillighet att delta i FN- och NATO-operationer nödvändiggör att vi kan organisera insatsstyrkor. Men det torde vara i allas intresse att vi först och främst organiserar och vidmakthåller ett nationellt försvar av fredsbevarande karaktär innan vi förstärker EU:s och Nato:s anfalls- eller duellstridsförmåga med svenska insatser eller med humanitär hjälp.

Varje nationell försvarsmakt är beroende av omvärlden för sin logistik. I FN:s värld organiseras logistiken teoretiskt genom en öppen marknad, som dock i praktiken tenderar mot stormaktsblock. I EU arbetar man för att unionen skall bli ett sådant logistiskt block, men under överskådlig tid kommer USA att utgöra basen för EU:s logistik. Nato och Sverige står i samma situation, logistiken måste repliera på USA.

I Ryssland är man medveten om att NATO fordrar konsensus för sina beslut. I Ryssland bedömer man nog, oberoende av om Sverige är med i Nato eller inte, att Nato kommer att undvika chansartade insatser i Sverige, men att USA sannolikt kommer att lämna logistikstöd om Sverige kommer i krig. Ryssland skulle nog respektera ett nytt svenskt nationellt försvar som logistiskt stöds av USA, men man torde tvivla på att Nato och USA skulle avstå från att utnyttja svenskt luftrum för insatser i nordvästra Ryssland.

PM 6
Försvar eller hot. Försvarsfrågan, ett mentalt problem
The fittest will survive säger Darwin. I kampen för tillvaron, strategin, strider då till exempel den starke, kraften, (rovdjuret) på sitt sätt, han anfaller. Den som är sparsam, handlingsfriheten, (gräsätaren) strider på sitt sätt, han försvarar sig uthålligt. Operationer: Den starke anfaller tills han blir trött, den sparsamma försvarar uthålligt så att han inte blir trött. Den starke anfaller så att motståndaren nedkämpas, den sparsamme försvarar så att motståndaren misslyckas. Ledning: Den starke motiverar demokratiskt att man skall anfalla, den sparsamme beordrar auktoritärt hur man skall strida (mentala åtgärder). Taktik: Den starke administrerar logistik så att anfallet lyckas, den sparsamme försvarar så att logistiken räcker. Strid är en mental kamp mellan en stark och en sparsam, ett mentalt val mellan kraftsamling och handlingsfrihet, mellan överraskning och uthållighet.

Riksdagens politiker tillskjuter pengar för rikets militära våld. De sparsamma politikerna kräver att organisationen i fred skall vara så billig, kostnadseffektiv, som möjligt: riksdagen vill ha en försvarsmakt. De starka politikerna vill skapa en organisation som i krig är så stark, kostnadseffektiv, som möjligt: riksdagen önskar en krigsmakt. Regeringen skall, med ÖB:s hjälp, jämka och styra.

En försvarsmakt är minst tre gånger så kostnadseffektiv som en krigsmakt. Vår militära organisation är i dag svag. Det är kostnadseffektivare att förstärka en svag försvarsmakt än en svag krigsmakt. Regeringen bör därför i dag, efter jämkning, föreslå att riksdagen bekostar en försvarsmakt. Jämkningen bör inte leda till att Försvarsmakten organiserar trösklar eller skaffar fjärrobotar.

Försvarsplikt eller hot
Ett litet, självständigt nordiskt folk visar styrka genom att plikttroget vilja försvara sig uthålligt till varje pris – det är ett svaghetstecken att söka stöd i ett förbund. En självständig svensk försvarsmakt (HK) demonstrerar för omvärlden att den önskar fred. Den hotar inte med att ett krigsutbrott skulle få ödesdigra konsekvenser för angriparen; den är ingen tröskel utan den är en seg sörja i vilken en angripare kommer att fastna. Motstånd väcker ånger hos motståndaren, hot och trösklar väcker aggressivitet.

PM 7
Äganderätt och terrorism. Integritet
Äganderätt kan, utöver egendom, omfatta värden och ekonomiska eller politiska intressen utomlands. En demokratiskt tillsatt regering kan behöva försvara dessa. Terror syftar inte till att erövra något byte. I samband med terrordådet i USA den 11/9 2001 beslutade regeringen att Sverige ska föra krig mot terrorismen. De styrkor som ska användas för att skydda våra intressen utomlands eller mot terrorister bör bemannas med frivilliga i speciella, tillfälligt organiserade insatsförband. Försvarsmakten bör inte insättas mot terrorister i Sverige. Sådana insatser bör åvila polisen. Vissa hemvärnsförband bör specialiseras för att kunna stå till polisens förfogande.

En regering utövar sin äganderätt med hjälp av landets infrastrukturer. Regering och infrastrukturer kan bekämpas eller förlamas med fjärrvapen och terror (11/9 och 22/7) och indirekt med kärnladdningar (Hiroshima). Om vi har en folkförankrad, uthållig försvarsmakt är sådana angrepp kontraproduktiva. Vi skall skydda oss mot dem, men inte genom att minska försvarskraften utan genom att använda delar av försvarsmakten för detta skydd.

Säkerhetspolitiska krav på insatser mot kränkningar kan leda till upptrappning av en incident i stället för att sådana insatser skyddar rikets integritet. Sveriges integritet försvaras inte vid gränserna. Gränserna bör bevakas och kränkningar bör regleras med diplomati.

PM 8
Plikt och rekrytering
Krig är användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mål. Vårt politiska mål bör vara att få leva i fred och frihet. Vårt organiserade militära våld bör anpassas för att vi skall kunna uppnå detta mål. Det skall syfta till att försvåra krigföring mot oss.

Världssamfundet förutsätter att varje självständig nation kan hävda sin frihet och integritet. FN stadgar att krig är förbjudet utom i det fall ett lands medborgare nödgas tillgripa militärt våld i självförsvar. Detta kallas civilisation. Om Sverige blir existenshotat eller angripet har Sveriges medborgare således att välja mellan att nödgas försvara sig eller att ge efter för ett ultimatum/ett anfall, det vill säga att kapitulera.

Medborgare organiserar sig i nationer för att kunna samarbeta i ordnade former. Samarbetet organiseras för att medborgarna sinsemellan skall kunna ge och ta emot hjälp, kunna stifta och efterleva lagar samt för att de skall kunna försvara sig mot militärt utländskt våld i olika former. I den svenska demokratin kalkylerar vi med att utländskt väpnat våld kan ta sig uttryck i antingen (1) invasion, (2) hot eller (3) hot med efterföljande ockupation. Det torde råda stor demokratisk enighet om att både invasionsförsök och hot med efterföljande ockupation måste mötas med en försvarsorganisation bestående av beväpnade medborgare. Det vill säga att vapenföra män i en viss ålder inkluderas i en försvarsmakt och har plikt att utbilda sig och att tjänstgöra i krig. De medborgare som anser att demokratibegreppet ger dem handlingsfriheten att inte delta må uteslutas ur försvarsorganisationen, de exkluderas.

Alla krigsdugliga svenska medborgare kan inte vara soldater i krig. Under tjugo år av kalla kriget hade försvarsmakten uppgift att kunna mobilisera alla värnpliktiga i åldersklasserna 20-47 år. Nu skulle vi emellertid inte ha råd att skaffa vapen och utrustning till så många soldater och samhället skulle inte fungera om så många mobiliserades.

Det finns två vedertagna modeller för att begränsa storleken på värnpliktigas försvarsmakter: att göra urval bland de mönstringsskyldiga och att mobilisera blott de yngsta åldersklasserna. Urvalsmodellen leder ofrånkomligen – hur urvalet än sker – till en klyvning av samhället. Vilka som blir favoriserade och vilka som blir eftersatta kommer alltid att diskuteras, men att klyvningen innebär en försvagning av nationen är ovedersägligt. När ansvaret för nationens försvar åläggs en utvald grupp av medborgare är det ett incitament till inrikes stridigheter mellan dem som skall försvara Sverige och dem som inte behövs. Vidare kanske det inte längre blir frågan om hur stora resurser som skall satsas på nationens försvar utan strävan kan i stället bli att antingen satsa så lite eller så mycket som möjligt på särintresset militärt våld. Minimeringen underlättas om ansvaret för försvaret förskjuts till Nato. En maximering riskeras om det politiska målet för det militära våldet kräver offensivt uppträdande.

Åldersklassbegränsningen är en från demokratisk rättvisesynpunkt och från skonsamhetssynpunkt lämplig modell. Det är en styrka att alla vapenföra män blir utbildade och under viss tid av sitt liv har det direkta ansvaret för nationens försvar. Det är nationen – nationens medborgare – som försvarar sig, inte några utvalda elitsoldater. Rätt bedriven behöver utbildningen inte bli kostsam. I en ny försvarsmakt (HK) bör de femton yngsta åldersklasserna krigsplaceras. Vid 36 års ålder kan den värnpliktige frivilligt övergå till hemvärnet, annars ställs han i reserv.

Frivillighet, en förkastlig urvalsmodell
I femton år (1925–1939) hade vi kategoriklyvning. År 1971 infördes ett system, där befattningarna i krigsorganisationen ”kravmärktes” och ÖB årligen skulle beställa rekryter för de befattningar som behövde omsättas. Pliktverket valde vid inskrivningsförrättningen ut dessa ”kravmärkta” rekryter och förklarade dem vara värnpliktiga. Både kategoriklyvningen och kravmärkningen var behäftade med stora svagheter. Många soldater kände sig som boskap och systemens orättvisor plågade alla.

När riksdagen år 2009 med tveksamhet tills vidare avbröt värnpliktsrekryteringen, hälsades det av många med tillfredsställelse: ”Vi har fått så positiva rekryter och soldater.” Tacka för det, inte blir någon frivilligt soldat om man inte är positiv till yrket och tjänsten! Men att man är positiv i fred innebär inte att man har andlig motståndskraft (är positiv) i krig. Om inte plikt då är grund för tjänstgöringen saknar soldaten det kategoriska imperativ, som ger honom rätt/skyldighet att döda och orsak att dö. Besvikelse, ånger och depressioner blir ofta hans lott.

År 2009 beslutade Sveriges riksdag med knapp demokratisk majoritet att vi inte skulle organisera någon försvarsmakt med uppgift att skydda mot invasion och ockupation. Värnplikten skulle därför vara vilande. I stället för ett invasionsförsvar skulle vi ha en organisation som kan förhindra eller bekämpa hot av olika slag, den skall kunna göra insatser.

Vi har fått en liten krigsmakt som kan göra enveckasinsatser. Värnplikt är då inte tänkbar, frivillighet måste tillgripas för bemanning av organisationen och soldatens tjänst heroiseras. Denna krigsmaktsorganisation kommer att kosta minst 42 miljarder/år och blir inte den trygga försvarsorganisation som vi behöver och som svenska folket vill delta i och betala skatt för.

I alla civilisationer yppas motstånd mot värnplikt, men också motstånd mot frivillighet. I USA väckte värnpliktsinsatserna i Vietnam så starkt motstånd att man övergick till att göra insatser med frivilliga. Efter hand har detta lett till att USA har måst begränsa sig till att huvudsakligen göra insatser med personalsvaga, tekniskt högtstående vapen och system, helst fjärrvapen. De frivilliga vill inte ställa upp i förband av infanterityp. I Sverige synes vi vara påverkade av denna amerikanska trend. På Krim torde motsatt trend ha rått under 2014.

PM 9
Ett nytt värnpliktssystem
Kostnaderna i fred ska minimeras och effekten ska utvinnas vid krig och beredskap. FN stadgar att krig är förbjudet, utom ifall det förs av en nations medborgare i självförsvar. Sveriges militära väpnade våld bör därför organiseras för försvar – för att göra kriget så svårt som möjligt för motståndaren. Soldaterna skall ha plikt att försvara sig.

Organiseringen av ett värnpliktsförsvar bör tillgå så att alla vapenföra svenska män efter mönstring uttas för att utbildas/uppfostras till soldater. De utbildas, beväpnas och utrustas samt har plikt att därefter värna nationen i arméns förband eller i marinens och flygvapnets system. Värnplikten bör vara knuten till medborgarskapet. Om alla vapenföra medborgare samtidigt skulle gå ut i krig skulle samhället inte fungera. Tiden då soldaten är krigsplacerad bör därför begränsas med en övre åldersgräns (36 år?). Soldaterna kan därefter frivilligt övergå till Hemvärnet, annars ställs de i reserv.

Soldatutbildningen av åldersklassen bör genomföras i två kontingenter, där rekryterna utbildas fyra månader, en vår/sommar- och en höstkontingent. Rekryterna bör sammanhållas i skolkompanier som förläggs i tält eller baracker. Tjänsten bör pågå dygnet runt med ett fåtal lediga dagar. Kompanierna bör vara ”självförsörjande” det vill säga att alla sysslor som erfordras för att kompaniets rekryter skall kunna leva och lära sköts av rekryterna själva. Rekryterna roterar och lär sig på så sätt handha alla kompaniets vapen och all dess materiel. Utbildningen inriktas på beteenden mer än på kunskapsinlärning. Yrkesofficerare tjänstgör som truppförande instruktörer. Efter dessa fyra månaders utbildning överförs på frivillig grund erforderligt antal värnpliktiga till marinen och flygvapnet för fortsatt utbildning till sjömän respektive flygsoldater och till befäl vid dessa försvarsgrenar.

Under en femte utbildningsmånad (på senvintern) för arméns soldater tillförs befäl och specialister, som frivilligt uttagits i tidigare årsklasser och befälsutbildats. De två utbildningskontingenternas kompanier organiseras då i bataljoner, som i fält genomför en sammanhängande förbandsutbildning. Strid övas i grupp, pluton och kompani, samordnat i bataljons ram. Soldater och befäl i den samövade bataljonen kvarstår sedan krigsplacerade i bataljonen i femton år. Bataljonschefen är yrkesofficer. Regeringen/ÖB mobiliserar försvarsmakten åldersklassvis/bataljonsvis inom aktuella regementsområden (försvarsområden) och marinens och flygvapnets enheter/system inom aktuella militärdistrikt. Soldaterna förvarar sin uniform m m i hemmet. Hans vapen m m förvaras i kassuner/motsvarande på lämplig plats, mobiliseringsplats, dit soldaten kallas vid mobilisering och dit bataljonens ”gemensamma materiel” och inmönstrad/rekvirerad materiel ställs genom regementschefens försorg.

Avgångar kommer att ske och bataljonen blir mindre och mindre. Bataljonschefen inkallar vid behov erforderligt befäl och soldater för att genomföra omorganisationer eller ändringar i krigsplanläggningen. Bataljonschefen håller via nätet kontakt med personalen och leder frivilliga engagemang t ex Vasalopp, deltagande i högtidssammankomster m m. Bataljonen skall ”leva” under alla de femton åren. Efter femton år kan bataljonen frivilligt övergå till hemvärnet.

Soldaten strider och lever genom att på rätt plats och rätt tid på rätt sätt växla mellan eld, rörelse och skydd. Om flera soldater finns i närheten av varandra måste deras verksamhet samordnas. Det är inte själva eldgivningen, rörelsen och skyddet som är problemet – det är svårt nog – men soldaten behöver hjälp med samordningen: Var och när ska han skjuta, röra sig och ta skydd? Hur ska logistiken utnyttjas? Han behöver någon som leder, hjälper, honom. Denna ledning måste vara precis och snabb. Ett förband skall byggas upp med auktoritativa ledare från gruppchef, plutonchef, kompanichef, bataljonschef, regementschef, MB och upp till ÖB

PM 10
Svensk industri
I realiserandet av HK:s strategi är en kvalificerad svensk industri en stor tillgång. Det är inte bara fråga om vad vi i dag kallar försvarsindustri utan om all svensk industri som på ett eller annat sätt kan bidra till kostnadseffektiva militära lösningar.

Utländsk försvarsindustri är normalt kopplad till någon eller några av de stormakter som kan förutses tävla med varandra om världens sinande resurser. I det sammanhanget möter denna industri ofta helt andra och normalt sett dyrare krav på militära lösningar än de som vi har. Den optimering mellan stridsmiljö, verkan, skydd, ledning, logistik, utbildning, kostnader m m som vi söker kan bli svår att förverkliga om vi är hänvisade till utländsk industri. Resultatet kan bli att vi tvingas godta utländska, för våra behov onödigt dyra lösningar samtidigt som våra pengar inte räcker till för att skapa en väl fungerande helhet. Mot denna bakgrund är det angeläget att ha tillgång till en kvalificerad svensk industri och att ha effektiva samverkansformer mellan denna och Försvarsmakten. Det gäller inte minst att fullt ut ta tillvara kompetensen hos berörda parter. Det gör man bl a genom att engagera kunnigt folk från alla berörda håll och nivåer i diskussioner kring möjliga lösningar bland annat på problem redovisade i denna studies PM.

PM 11
Generella operativa överväganden
En angripare – antingen han kommer från öster eller väster, antingen han angriper i norra, mellersta eller södra Sverige – torde utnyttja både tekniskt högtstående anfallssystem såsom fjärrvapen med hög precision och förband med stor eldkraft (även lufttransporterade) och pansarförband. Dessutom torde angriparen disponera en stor mängd ockupationstrupp av mindre kvalificerad art.

Anfallsstyrkorna kommer i första hand att slå mot politiska strukturer och civila kritiska sårbarheter. Försvarsmaktens underrättelse-, lednings-, logistiksystem och baser blir utsatta. Om vi koncentrerar våra styrkor kommer han att kraftsamla mot dem, antingen för att nedkämpa eller för att binda dem. Striderna kommer tidigt att föras ut över operationsområdets hela yta. Ockupationstrupperna torde ha begränsad rörlighet, dåligt skydd och relativt svagt understöd. De torde metodiskt söka ockupera vårt territorium i den takt deras logistik medger. De övertar eller inför en ny polisiär ordning, varvid oönskade element och personer bortförs eller likvideras.

Vi kommer att få svårt att operera med sådana vapen och sådan trupp, som kan lokaliseras och bekämpas av motståndarens kvalificerade anfallsförband. Däremot har vi förutsättningar att bjuda uthålligt motstånd mot ockupationstrupperna om vi uppträder med förband som är svåra att lokalisera och att bekämpa med fjärrvapen.

Vår försvarsmakt skall vara det instrument som visar att den svenska nationen vill leva i fred men kan försvara sig uthålligt, vi böjer oss inte för militärt tvång. Vår ekonomi medger inte att vi skaffar oss en tekniskt överlägsen krigsmakt och vi förväntar oss inte att ett fåtal högaktiva insatser skulle avhålla från angrepp. Våra medborgare måste därför vara överens om att som soldater själva solidariskt bjuda motstånd om Sverige blir angripet. Det förutsätter att riksdagen återtar den vilande värnplikten. Vapnen och skyddet mot dem har genom tiderna ständigt trappats upp tekniskt och kostnadsmässigt. Inom en viss kostnadsram måste ett val göras mellan få dyra vapen med hög effekt och många billiga vapen med låg effekt. Valet står mellan en liten högaktiv krigsmakt för anfall och en större uthållig försvarsmakt för defensiv strid. Vi bör välja principen med en uthållig försvarsmakt.

Men vår försvarsmakt behöver inte vara homogen. Armén bör bygga på många stridande soldater, som strider med enkla vapen, uthålligt och defensivt. Marinen och flygvapnet måste av beredskapsskäl ha både en högeffektiv karaktär och en lågeffektiv uthållighet. Deras dyra vapensystem skall betjänas av specialister.

Sveriges territorium utgör i sin helhet ett begärligt basområde respektive skyddsområde för stater i såväl väst som öst, för närvarande USA och Ryssland. Dock inte ett oumbärligt område. För både väst och öst är det emellertid angeläget att motparten inte kommer i besittning av svenskt territorium, där motparten eljest kan gruppera försvarsmedel och förbättra sin angreppsgruppering.

Sverige bör inte utöva militärt hot från svenskt territorium mot vare sig väst eller öst. Vårt medlemskap i EU och EU:s militära beroende av USA/Nato innebär dock att Ryssland kan betrakta svenskt territorium som ett för USA tillgängligt basområde. Vår solidaritetsförklaring med Baltikum gör ett sådant betraktelsesätt befogat. Våra operationer bör därför för närvarande inriktas på att ett ryskt försök att ockupera Sverige eller delar av Sverige skall förebyggas och förhindras.

Ett sådant ockupationsförsök torde dock inte komma att inskränkas till de delar av Sverige, varifrån strider i Baltikum kan påverkas. Ifall strider har inletts om svenskt territorium kan både USA och Ryssland förväntas av egenintresse försöka ockupera hela Sverige. Detta är både en svaghet och en styrka vid vår operationsplanläggning. Det är en svaghet så tillvida att vi inte kan förutse i vilken del/vilka delar av Sverige som Ryssland inleder sitt angrepp och vi vet heller inte om och hur USA reagerar. Vårt försvar måste därför från början omfatta hela landet inklusive Gotland; vi måste ha så många stridande förband som möjligt. Det är samtidigt en styrka därför att Ryssland måste sprida sina anfallsresurser och Rysslands angrepp också måste omfatta Finland. Finland kan förväntas bjuda motstånd när vi gör det. Rysslands angrepp tar då lång tid.

Denna det uthålliga motståndets konst utgår från idén att vi inte kan besegra en angripande stormakt – vi skall i stället undvika att bli besegrade. Vi kan inte möta, hejda och slå vid operationer i Sverige. Vi skall, främst med sjö- och luftstridskrafter, kunna möta och möjligen hejda begränsade, överraskande angrep till exempel mot Gotland eller Stockholm. Den operativa ambitionen bör emellertid vara att bjuda uthålligt motstånd i hela landet utan att vi blir inblandade i duellstrider med angriparens tekniskt högtstående offensiva markstridsförband. Vi bör eftersträva en sorts asymmetrisk krigföring. Angriparen skall hållas i ständig osäkerhet och utsättas för ideliga personalförluster. En skicklig bataljonschef kan göra sådana ideliga markstridsmoment uthålligt och tätt återkommande. De kan bli mycket förlustbringande för angriparen.

Det torde ta tio–femton år att organisera en försvarsmakt som kan ge full effekt åt denna strategi.

PM 12
Försvarspolitikens Hårda Kärna (HK), skiss till en ny svensk försvarsmakt
Det säkerhetspolitiska målet för Försvarsmakten bör vara att Sverige som en alliansfri stat ska utgöra en försvarad säkerhetszon mellan stater i Väst och Öst. Säkerhetszonens försvarsmakt ska vara så stark att den kan bjuda motstånd mot varje angripare. Om zonen angrips ska logistiskt stöd kunna mottas från tredje part. Det försvarspolitiska målet bör vara att organisera en försvarsmakt med allmän värnplikt för män som grund. Försvarsmakten skall upprätthålla beredskap för att avvärja överraskande angrepp mot utsatta delar av landet och skall efter mobilisering kunna bjuda uthålligt motstånd i hela landet. Allt till den kostnad riksdagen fastställer.

Föresvarsmaktens kommendör – ÖB – bör ha fyra militärbefälhavare under sig och landet bör delas i fyra militärdistrikt. Marin- och luftoperationerna bör under ÖB ledas av en marinchef respektive flygvapenchef. Den markoperativa ledningen under MB bör utövas av ett tjugotal regementschefer. Logistiken bör ledas av ÖB och organiseras så att regementscheferna och marin- och flygvapensystemen kan ansluta till logistikorganisationen utan mellanhänder. Även flygtransporter måste utnyttjas och för att nå ut över ytan är behovet av helikoptertransporter stort.

Motståndsoperationerna ställer innovativa krav på en ny armétaktik. I princip ska vi utlösa eld mot en oskyddad motståndare som befinner sig närmare än 300 meter. Inom detta område ska vi tillfälligt vara dominanta. Om och när fienden reagerar och sätter in moderna anfallsförband, ska vi ha försvunnit och snarast tagit oss an en ny uppgift. Striden ska föras mellan svenska soldater och fiendens ockupanter och logistiktransporter samt med överfall på ”hårda” mål¨.

Den taktiska styrningen bör utövas i en hierarkisk kedja från ÖB och MB via länsvisa regementschefer till bataljonschefer som leder sin bataljon sammanhållen eller uppdelad i små lätta, taktiskt rörliga enheter med soldater. (Samma kedja som smids för att hjälpa soldaten i strid. Denna hjälp, styrning, lämnas uppifrån – från ÖB ner till gruppchefen). Bataljonerna tilldelas områden, där de får uppgift att uthålligt bjuda motstånd enligt den taktik som bataljonschefen bestämmer.

Bataljonschefen – stödd/ledd av regementschefen (en av tjugo) och av MB, ÖB – ska hålla motståndaren i ständig osäkerhet och förorsaka honom ideliga personalförluster. En skicklig bataljonschef kan göra dessa ideliga stridsmoment tätt återkommande och mycket förlustbringande för angriparen.

Soldaterna beväpnas med hanterbara vapen med täckande eldverkan inom en 300 meters svär. I övrigt utrustas förbanden till stor del med inmönstrade fordon och rekvirerad materiel. Permanenta befästningar saknas numera och sådana kan inte byggas på den stora yta där strider aktualiseras. Skyddsföremål, baser och hamnar bör dock befästas. Vi måste i övrigt utnyttja fältbefästningar och skyddseffekterna spridning, maskering och vilseledning. En viss operativ rörlighet tillgodoses med av regementscheferna organiserade transportförband, bemannade av frivilligorganisationer och utrustade med inmönstrade eller tillfälligt rekvirerade fordon.

Marinstridskrafternas uppgift i det uthålliga försvaret är att i det längsta förhindra eller allvarligt försvåra att en angripare tar och utnyttjar något eller några av våra kustområden. De olika marina stridskrafterna har olika förmåga till detta i dag men kan efter måttliga justeringar åstadkomma mycket mera. Minvapnet har en given plats vid uthålliga operationer. Det är ett stridsekonomiskt vapen med långtidsverkan. Amfibieförbanden är av jägartyp och avsedda att i små avdelningar verka i de skärgårdsområden som omger angelägna kustavsnitt.

Ytstridsförbanden bör på sikt utvecklas mot mindre fartyg med beväpning tung sjörobot alternativt torped. Del av robottillgången bör fördelas till landgrupperade avdelningar. Ubåtsförbanden är den mest uthålliga och svårbekämpade delen av de marina stridskrafterna. Deras bas måste skyddas och försvaras. Deras stridsberedskap bör vara hög.

Flygstridskrafterna skall uthålligt operera både utanför, över och på markterritoriet och under korta tidsperioder kunna kraftsamlas för att hejda angrepp mot utsatta delar av landet. De behöver ovillkorligen ha tillgång till 20 baser. Behovet bör tillgodoses genom att fler betjäningsförband utbildas och nödvändiga teleförbindelser m m kopplas upp.

Antalet indatakällor bör kontrolleras så att ingen besvärande lucka uppstår redan vid en måttlig bekämpning från motståndarens sida. Vidare bör säkerställas att vi med telestörning kan kraftigt försvåra angriparens insyn i luftrummet över och nära vårt territorium.

Teknik
Om och när ekonomin tillåter tillförs Hårda Kärnan moderna vapen, inom armén främst för understöd.

PM 13
Globalisering och plikt
Den fortgående allt snabbare globaliseringen respekterar inte nationsgränser. Globaliseringens förändringar – utvecklingen – ska dock genomföras av människor som samarbetar i nationer. Visserligen samarbetar dessa människor även i regioner, block med flera organisationer, men nationen är fortfarande människornas gemensamma nämnare. Det är nationens medborgare som ska enas, lagstifta, om de förändringar som globaliseringen framtvingar och som ska försvara sig och förändringarna mot främmande militärt våld. Ju snabbare, hårdare, globaliseringen genomsyrar nationen och framtvingar förändringar, ju större krav ställs på nationell sammanhållning. Det blir ett givande och tagande mellan medborgarna, som måste ske i enlighet med vår nations successivt förändrade lagar. Eljest kan djupgående inbördes konflikter utbryta. Vår försvarsmakt kan indirekt ge ett visst skydd mot sådana konflikter, om soldaterna känner den samhörighet med varandra och med nationen som värnplikten kräver och ger.

De värnpliktigas samhörighetskänsla med varandra, med befälet och med nationen ger försvarsstriden styrka. Plikt är starkare än frivillighet. Samhörigheten försvagas inte av främmande vapenmakt, snarare förstärks den i krig. Den innebär inget hot mot omvärlden, men den inger respekt och verkar fredsbevarande. I vår nya försvarsmakt, HK, bör vi ta fasta på detta. Vi skall inte tillämpa någon sorts ”manöverdoktrin” för yrkessoldater utan försvarsmaktens nya strategiska doktrin bör lyda ”folkförankrad motståndsplikt”.

I en begränsad ekonomi kan hela försvarsmakten inte ges samma tekniska standard. Försvarsmaktens strategi, operationsplanläggning och taktik måste anpassas till det ekonomiskt möjliga. Vapen, utrustning och teknik bör anpassas till strategin. Då är det inom armén inte fråga om att balansera materiell kraft och personell kvantitet. Kvantiteten bör vara så stor som värnplikten medger. Det är vetskapen om att ständigt och länge, överallt möta stridande soldater, som får angriparen att hesitera. Ju större värnpliktsvolym, ju mer fredsbevarande (kvalitet) är armén. Markstriden bör föras med den mest kostnadseffektiva taktiken, som i sin tur bör styra operationsplanläggningen. De uthålliga marina och luftoperativa systemen är och skall vara så ”personalsvaga” som möjligt och anpassade för att kunna hålla hög beredskap. Nuvarande system är dock ofullständiga och de bör renoveras och kompletteras. Det torde vara god ekonomi att prioritera utgifter för denna komplettering.

Nato är organiserat och övat för manöverdoktrinens operationer och taktik, som inte passar för vår (HK:s) strategi. Av FN och EU initierat stöd från Nato till oss i krig bör därför främst vara logistiskt. Eventuellt operativt stöd bör geografiskt eller tidsmässigt avgränsas från våra operationer.

Försvarsmaktens personal skall vara värnpliktig – frivillighet är inte tillfyllest.
Plikten att skapa en fredsbevarande zon är Sveriges bästa bidrag till att globaliseringen kan ske utan krig.

Författaren är ledamot av KKrVA.

av Mats Bergquist

Maktbalans och maktgemenskap (”community of power”) är två termer som brukar ställas mot varandra i den internationella politiken. Det förra systemet, med något slags jämvikt mellan ett begränsat antal stormakter, har dominerat genom historien. Perioderna av något slags effektiv maktgemenskap har varit korta och inträffat efter stora konflikter som Napoleonkrigen, första och andra världskriget, senast också efter det kalla krigets slut då George Bush d.ä. talade om en ny värld baserad på den internationella rätten.

Idag står vi långt från denna värld. När man diskuterar Ukraina är det mest om Putin agerar efter en strategisk plan eller improviserar, mera sällan om de förutsättningar som möjliggjort Putins aggression. I sitt anförande nyligen (2/2 2015) med anledning av att det snart gått 75 år sedan det finska vinterkriget – med svensk hjälp – fick ett slut, talade Carl Bildt om faran för små stater när balansen mellan stormakterna, som skedde både 1807 och 1939, upphör. Offret var båda gångerna det gamla svenska riket och dess successorstat Finland. Han betonade också vikten av att i dagens Europa upprätthålla något slags balans mot Ryssland. Idag är denna balans skev i det att Ryssland de senaste åren rustat kraftigt, medan både NATO-länderna och de alliansfria rustat ned. Hur skall man då kunna organisera någon form av effektiv avskräckning?

Den regionala ryska konventionella överlägsenheten var under det kalla kriget ett faktum. Sovjetunionen kunde, tack vare denna dominans, militärt intervenera både 1956 i Ungern och 1968 i Tjeckoslovakien utan annat än politiska reaktioner från alliansens sida. Denna hade i praktiken ingen annan möjlighet än att hota med att trappa upp konflikterna till kärnvapennivån eller acceptera interventionerna. Av naturliga skäl valde man den senare linjen. Ingen ville riskera ett världskrig när Moskva ville hindra att länder i praktiken hotade att lämna Warszawapakten.

I dessa konflikter under det kalla kriget var Sovjet en status quo-makt och ville försvara vad man ansåg höra till sin maktsfär. I dagens konflikt om Ukraina är läget ett annat. Då har redan Moskva ensidigt och med våld, trots åtaganden i Parisstadgan 1990 m.m., ändrat den europeiska kartan (Krim) och söker nu etablera kontroll över den östra delen av Ukraina. Denna offensiva krigföring förstärker återigen bilden av Ryssland som en revisionistisk stormakt, även om Putin menar att de lokala miliserna i Donbasregionen bara försvarar sitt mot en hemsk regim i Kiev. Farhågor om den ryske presidentens eventuella vidare territoriella ambitioner i Östersjöregionen diskuteras nu på allvar, tydligast häromdagen av den brittiske försvarsministern Michael Fallon.

Samtidigt har NATO under nu snart 25 år successivt avhänt sig en del av sin säkerhetspolitiska arsenal utan att EU:s försvarsdimension fyllts med något substantiellare innehåll. Dessutom har USA för några år sedan kungjort att man, på grund av Kinas maktutveckling, vill flytta resurser och uppmärksamhet till den asiatiska teatern.  Sanktionerna mot Ryssland biter uppenbarligen, men mellan den diplomatiska och sanktionsnivån å ena sidan och upptrappning till hot om kärnvapen å den andra finns nu färre möjligheter att möta den ryska konventionella dominansen. Leverans av vapen till Ukraina är en sådan möjlighet som diskuteras men som är mycket omstridd inom alliansen. På den globala nivån kan USA och NATO förvisso mer än stå emot Ryssland, men inte i centrala och östra Europa. Putin har därför flera steg på sin eskalationstrappa än NATO. Den stora frågan är förstås om den ryske presidenten kan avgränsa varje steg från nästa.

För NATO återstår knappast andra möjligheter än att spänna upp vad man brukar kalla snubbeltrådar (”tripwires”), vars effektivitet vi inte vet mycket om. Det är givetvis själva poängen att en attackerande makt inte skall veta vilka följder en avklippt snubbeltråd kan få. Samtidigt får ju inte dessa vara konstruerade så att man utan besvär kan kliva u n d e r dem. Nu har Kreml visat viss skicklighet i att undvika eventuella snubbeltrådar genom att tillgripa s.k. hybridkrigföring med små gröna män, hjälp till lokala potentater, utsändandet av s.k. frivilliga, vapensmuggling, propaganda, desinformation m.m. Enligt gällande rysk militär doktrin är endast en mindre del av den strategiska arsenalen idag militär i traditionell mening. På så sätt kan man söka undvika snubbeltrådarna och påstå att man inte är inblandad i någon konflikt, vilket ju Putin hävdade under Minskförhandlingarna nyligen. Och då kan man ju inte heller snubbla på någon tråd.

Det är således ganska uppenbart att det råder en militär obalans i Europa som gynnar Ryssland. Det är sannolikt att såväl de ganska kortvariga reaktionerna på kriget i Georgien 2008 och USA:s kungjorda omorientering av strategin mot Asien i Moskva tolkats som en signal om amerikanskt minskat intresse för Europa. Detta har således skett samtidigt som de mindre stormakterna (”lesser great powers”), främst Storbritannien, Frankrike (och Tyskland?), fortsatt att inkassera den s.k. fredsvinsten av det kalla krigets slut, medan Ryssland sedan ett antal år på nytt rustar upp.

Hur en rimlig strategisk balans i Europa skall kunna återupprättas är således den helt överskuggande utmaningen för vår världsdel, för NATO så väl som alliansfria länder. Gapet mellan snubbeltrådar och kärnvapenhot måste fyllas igen. Detta kommer att ta tid, men signaler om politiska avsikter räcker i alla fall en bit på väg. På en sådan politik beror den fortsatta freden. Militära och politiska vakuumtillstånd fylls förr eller senare. Och någon effektiv maktgemenskap är lika litet nu som under merparten av historien i synfältet.

 

Författaren är ambassadör och ledamot av KKrVA.

av Jan Wickbom

The fittest will survive, säger Darwin

I kampen om tillvaron strider då till exempel den starke, (rovdjuret) på sitt sätt, han anfaller = kraften.  Den som är sparsam, (gräsätaren) strider på sitt sätt, han försvarar sig uthålligt = handlingsfriheten,

Ledning: Den starke motiverar demokratiskt att man ska anfalla, den sparsamme beordrar auktoritärt hur man skall strida.

Operationer: Den starke anfaller tills han blir trött, den sparsamma försvarar uthålligt så att han inte blir trött. Den starke anfaller så att motståndaren nedkämpas, den sparsamme försvarar så att motståndaren misslyckas.

Taktik: Den starke tillför statistik så att anfallet lyckas, den sparsamme försvarar så att logistiken räcker.

Strid är en kamp mellan den starke och den sparsamme, ett val mellan kraftsamling och handlingsfrihet, mellan överraskning och uthållighet.

Krigets ekvationer
Om två försvarsmakter ställs mot varandra utbryter inte krig.

Om en krigsmakt ställs mot en försvarsmakt erfordras trefaldig överlägsenhet om angriparen ska segra.

Om två krigsmakter kommer i krig (duellstrid) segrar den starkare eller den som först övergår till försvar.

Riksdagens politiker tillskjuter pengar till organisationen för rikets militära våld. De sparsamma politikerna kräver att organisationen i fred skall vara så billig, kostnadseffektiv, som möjligt: riksdagen vill ha en försvarsmakt. De starka politikerna vill skapa en organisation som kan anfalla så snabbt som möjligt: riksdagen önskar en krigsmakt. Regeringen ska, med ÖB:s hjälp, jämka och styra.

Både regering och ÖB vet att krigsmakter kostar tre gånger så mycket som försvarsmakter. Organisationen för militärt väpnat våld är därför mest kostnadseffektiv om den verkar i en försvarsmakt. Sveriges militära organisation är för närvarande svag. ÖB har ansvar för att alla strider förs så kostnadseffektivt som möjligt. Regeringen bör därför idag, efter jämkning, föreslå att riksdagen bekostar en försvarsmakt, inte en krigsmakt.

Kostnadseffekten är olika vid mark-, sjö- respektive luftstrid. Det är ÖB:s sak att leda striderna, men riksdagen ska bekosta dem. Styrkefördelningen mellan försvarsgrenarna är därför en politisk fråga. Riksdagen måste ta ställning till hur budgeten skall fördelas mellan försvarsgrenarna. 

Kostnadseffektivitet uppnås i armén genom att antalet värnpliktiga soldater och deras logistik maximeras. Marinens och flygvapnets system skall vara balanserade och utan funktionella luckor.

Varken pengar eller politik ska avgöra ett krig i Sverige, utan det är de svenska medborgarnas plikttrohet och uthållighet som avgör om Sverige kan behålla sin fred och frihet.

Försvarsplikt eller hot
Under de diskussioner om ett nordiskt försvarsförbund, som fördes mellan informella grupper och individer under åren kring 1970, deklarerade Kekkonen kraftfullt att ett litet, självständigt nordiskt folk visar styrka genom att plikttroget vilja försvara sig uthålligt till varje pris – det är ett svaghetstecken att söka stöd i ett förbund.

Kekkonen visste vad han talade om. Efter frihetskriget mellan vita och röda hade det finländska folket lärt sig att det är en krävande plikt att försvara fosterlandet. I oktober och november 1939 visades att folket avsåg uppfylla den plikten. Folket vägrade att ge efter för hot. I mars 1940 orkade det inte längre stå emot militärt i kriget. Dess armé höll på att bli besegrad, men inte den finska nationen som stod enad och obruten. Sovjet fick visserligen sina, under hot framställda, krav rikligen tillgodosedda, men Sovjet hade inte besegrat Finland. (Lika fullt fortsatte Sovjet att söka bryta ner den finska nationen och inkorporera Finland).

Kekkonen kunde jämföra vinterkrigets finska folk med grannarna i söder. Esterna gav upp inför det sovjetiska hotet och blev ockuperade, deras nation utplånades omgående.

Kekkonens ovan nämnda postulat om det lilla nordiska folkets plikt att försvara sig själv gäller även Sverige. Det Eviga Ryssland är från säkerhetssynpunkt det samma antingen det är tsardöme, Sovjetunion eller Putinland, och både Finland och Sverige ligger intill detta land som alltid känner en rädsla för att bli militärt hotat i norra Europa.

Jean Baptiste Bernadotte lärde oss att inte hota Det Eviga Ryssland, därtill skulle vi alltid vara för svaga, och ett hot med trösklar och insatser lär inte skrämma utan snarare upphetsa Ryssland. Men vi skall inte bortse från att Ryssland kan känna sig militärt hotat från väst. Sveriges säkerhetspolitiska roll i Europa är därför att förebygga att Ryssland garderar sig i Sverige. Sverige behöver då liksom Finland en nationell, uthållig territoriell försvarsmakt som inte hotar Ryssland, men som genom sin existens tryggar Europas norra flankområde från anfall från Ryssland.

USA:s interna “försvarsfråga” är huruvida man skall följa Monroedoktrinens strategi för försvar av det amerikanska territoriet eller om man skall följa näringslivets offensiva önskemål och strategi för global militär dominans: anfall är det bäst försvar, och bättre att förekomma än förekommas. I den offensiva strategin strävar USA efter att militärt ansluta så många främmande nationer som möjligt. Nato är ett exempel på en sådan allians. I Ryssland är man väl medveten härom.

Inom EU däremot föreställer man sig i allmänhet att Nato är till för att stödja medlemsländernas försvar. Under det kalla kriget var det också troligen så. Natos krav på 2 % av BNP till försvaret kan tolkas så. Numera torde det dock vara den amerikanska och ryska tolkningen om en offensiv strategi som gäller, och det vore därför kontraproduktivt att ansluta Sverige till Nato. Risken skulle då finnas att Ryssland handlar gentemot Nordeuropa och Nato enligt regeln “bättre förekomma än förekommas”. Kekkonens postulat om den lilla nationens plikt till självförsvar bör beaktas av Europa och tillämpas av Sverige!

Denna tillämpning innebär att vår nuvarande organisation med frivilliga insatsstyrkor som ställs till Natos förfogande, bör ersätts av en värnpliktig försvarsmakt. Sverige, den svenska nationen, de svenska medborgarna bör inte försvaras av frivilliga – ett särintresse – utan medborgarna har plikt att försvara sig själva. Plikten, som i moderna kulturer har ersatts av frivillighet, bör åter bli kärnan i politiken, åtminstone i försvarspolitiken.

Vi kan inte förutse hur stora styrkor Ryssland skulle kunna avdela för ett angrepp på Sverige. Vi måste därför välja en strategi och krigskonst (operationer och taktik) som är maximalt kostnadseffektiva.  Mycket pengar har under de senaste sjuttio åren lagts ner på insatsförband. Alla pengarna är inte bortkastade. Nu gäller det att sortera ut det som är användbart i en ny uthållig försvarsmakt, basera detta på plikt och justera dess verksamhet. De svenska medborgarna skall i fortsättningen utbildas, ledas, beväpnas och utrustas på ett kostnadseffektivt sätt. Detta måste göras olika i de tre elementen, i armén, marinen och flygvapnet, som är olika kostnadseffektiva, bland annat beroende på försvarsgrenarnas olika logistik.

Det fordras mycket arbete för att beräkna vad den nya försvarsmakten kommer att kosta idag och i framtiden. Egentligen borde höga kostnader inte chockera, därför att de tjänar en fredlig försvarsplikt i stället för att som med dagens insatsförband användas för krigisk anfallsförmåga. Chockerande torde det inte behöva bli.

Författaren är överste 1. gr och ledamot av KKrVA.

 

av Berndt Grundevik

I en mycket dynamisk region med närvaron av starka aktörer som Kina, USA, Sydkorea, Ryssland och Taiwan, är Japan med sina 127 miljoner invånare en ekonomisk stormakt och i den rollen världens tredje största ekonomi.

Förutom ekonomisk dynamik, bidrar också de stora aktörernas omfattande konventionella styrkor och kärnvapeninnehav (USA, Kina, Ryssland) till den säkerhetsrelaterade komplexitet som regionen uppvisar. USA:s Stillahavsdoktrin från 2012 (”Pacific rebalancing” ), främst stationering av fler marina resurser i Stilla havs-området, bidrar till att ytterligare belägga områdets strategiska betydelse.

Japan intar en rangplats som världens fjärde största exportör (verkstadsprodukter, fordon, elektronik, kemikalier) och världens fjärde största importör. Landet är starkt beroende av import för sin råvarutillförsel och importerar stora mängder olja och naturgas från Persiska viken samt är den största uppköparen av kol från Australien. Endast 40 % av livsmedelsbehovet produceras i landet och resten måste importeras.

Efter Japans villkorslösa kapitulation 1945, blev det i praktiken USA som styrde landets återuppbyggnad. Tre tydliga målsättningar utformades:

 • Rekonstruera Japan politiskt och militärt.
 • Skapa ekonomisk utveckling.
 • Få till stånd ett fredsföredrag och en bilateral säkerhetspakt, med USA.

Säkerhets- och försvarspolitik
Hörnpelaren i japansk utrikes- och säkerhetspolitik utgörs av det bilaterala säkerhetsavtalet med USA. Detta ingicks ursprungligen 1951 men fick sin nuvarande utformning 1960. Den amerikanska militära närvaron, US Forces Japan (USFJ), uppgår f n till ca 55 000 soldater/sjömän stationerade i landet. Den amerikanska truppnärvaron accepteras i stort men är kontroversiell på vissa håll, i synnerhet på ön Okinawa.

År 2013 togs beslut om en ny nationell säkerhetsstrategi (politisk, diplomatisk och militär inriktning). Avseende den japanska försvarsmakten var inriktningen att utvecklingen i stort ska kraftsamlas mot en mer ”joint” struktur, bättre beredskap (readiness), bättre uthållighet (sustainability) och bättre flexibilitet (resiliency). Försvarsbudgeten är ca 400 miljarder svenska kronor vilket är ca 0.9 % av BNP.

Japans försvar (Self Defence Forces) består av ca 250 000 soldater/sjömän, och det finns en tydlig trend att prioritera utvecklingen av marin förmåga(bl a av ytstridsförmåga och amfibisk kapacitet i form av en marin brigad) samt luftförsvarsförmåga. Materiellt anskaffas bl a nya Joint Strike Fighter F 35, ubåtar, jagare, robotsystem för missilförsvar samt AWACS-systemet uppgraderas.

Spända grannrelationer
Kinas militära upprustning och ökade inflytande i regionen är den främsta säkerhetspolitiska utmaningen för Japan. Territorialfrågan om ögruppen Senkaku har de senaste åren visat sig alltmer problematisk.

Japan har inga diplomatiska förbindelser med Nordkorea. De senaste årens nordkoreanska provsprängningar av kärnvapen samt missiltester har skapat stor oro i Japan. Mot denna bakgrund utvidgas, med stöd av USA, missilskyddet främst mot ballistiska medeldistansmissiler vilka bedöms ha en räckvidd på 1500 km och kan eventuellt vara operativa (även om det rör sig om ett fåtal) under 2016.

Förbindelserna med Sydkorea är ansträngda, framförallt p g a historien (Korea var japansk koloni 1910–1945) och en infekterad territorialtvist om öarna Takeshima/Dokdo.

Relationerna med Ryssland är ”balanserade”, främst utgående ifrån ett väl utvecklat ekonomiskt samarbete i ryska Fjärran Östern inom energi- och transportområdet. Den territorialtvist som blev resultatet av Sovjetunionens ockupation av en ögrupp norr om Hokkaido i slutet av andra världskriget, de s k Norra Territorierna, förblir olöst och har hindrat länderna att sluta ett formellt fredsavtal.

Kinas behov av fria sjötransportförbindelser.

Oftast betraktas världens geografi utifrån att kartan är vänd i ett nord/syd perspektiv. Under mitt besök i Japan hösten 2014 och vid samtal med Japans arméchef samt chefen US Forces Japan berikades diskussionen av att den strategiska geografin betraktades utifrån ett väst/öst perspektiv.

Kartan ovan visar Kinas behov av fria sjötransportförbindelser vilka skapar stora utmaningar för Peking, eftersom Japan ligger som en ”geografisk barriär” och i praktiken kanaliserar de kinesiska sjötransporterna i tre möjliga riktningar som dessutom blir svåra att skydda.

Koreakriget 1950–1953 visade tydligt Japans betydelse som ”språngbräda” till den Koreanska halvön och mot det asiatiska fastlandet. En strategisk realitet för USA utgående ifrån möjligheterna till handel, basering av militära resurser, övervakning och framskjutet missilförsvar.

Den säkerhetspolitiska trenden visar tydlig att regionens betydelse och kampen om ekonomisk utveckling samt marknader ökar. Det är utgående från denna verklighet man bör se den generella militära uppbyggnaden i hela regionen och Japans betydelse för USA.

Författaren är generalmajor och ledamot av KKrVA.

 

Försvarshögskolan Stockholm, 2014-10-06

Deltagare: Carolina Vendil Pallin (FOI), Bertil Nygren (Stockholms universitet), Jörgen Elfving (Försvarsmakten), Ola Engdahl (FHS), samt Kjell Engelbrekt (FHS).

Carolina Vendil Pallin
Panelen inleddes med Carolina Vendil Pallins anförande om förhållandet mellan rysk inrikes- och utrikespolitik och om dess betydelse för krisens ursprung. Vendil Pallin underströk att hon inte anser inrikespolitiken som helt och hållet bestämmande över utrikespolitiken, men att den ryska inrikespolitiken drastiskt begränsar det utrikespolitiska handlingsutrymmet. Dessutom menade hon att det efter Krimkrisen inte längre finns en återvändo till det ”normala” i vare sig rysk inrikes- eller utrikespolitik.

Som introduktion lyfte Vendil Pallin fram den ryska presidenten Vladimir Putins tal den 18 mars 2014. Talet är av speciell vikt eftersom det innehåller alla yttre attribut av ett programtal (poslanie) som årligen hålls till Federala församlingen och som utgör en del av presidentens styrandemakt. Talets innehåll illustrerar väl det ryska förhållningssättet gällande Ukrainakonflikten såsom det förmedlas till det ryska folket, samt den nationalistiska anda som blivit utmärkande för diskursen. Putin framställer sin regim som förkämpe för ”det ryska”, den ryska traditionen och den ”ryska världen” eller gemenskapen. Ryssland betraktas som en stabiliserande geopolitisk kraft mellan öst och väst. Samtidigt anses det dekadenta och opålitliga Väst ha som mål att försvaga Ryssland genom att sprida västerländska värderingar såsom demokrati och mänskliga rättigheter, och dessutom upprepade gånger vilselett och förrått Ryssland. För att citera Putin (i engelsk översättning från Kremls egen hemsida):

There was a whole series of controlled “colour” revolutions. Clearly, the people in those nations, where these events took place, were sick of tyranny and poverty, of their lack of prospects; but these feelings were taken advantage of cynically. Standards were imposed on these nations that did not in any way correspond to their way of life, traditions, or these peoples’ cultures. As a result, instead of democracy and freedom, there was chaos, outbreaks in violence and a series of upheavals. The Arab Spring turned into the Arab Winter.

A similar situation unfolded in Ukraine. In 2004, to push the necessary candidate through at the presidential elections, they thought up some sort of third round that was not stipulated by the law. It was absurd and a mockery of the constitution. And now, they have thrown in an organized and well-equipped army of militants.

We understand what is happening; we understand that these actions were aimed against Ukraine and Russia and against Eurasian integration.

(Vladimir Putin, 18 mars 2014)

Putins huvudsakliga målsättning är tydlig: “det ska inte bli någon Majdan på Röda torget”.

Statistik från år 2012-2013, dvs. före Krimkonfliktens början, visar att högst en tredjedel av det ryska folket skulle ha önskat se antingen Putin eller Medvedev som president under nästa presidentperiod, medan närmare 50 procent hoppats på nya kandidater och dryga 20 procent valt att inte svara. Dessa siffror har med all säkerhet beaktats även av Kreml. Ryssland har gradvis blivit alltmer auktoritärt, och särskilt efter de omfattande demonstrationerna i större ryska städer under 2012. Kontroll över media och internet har utvidgats, Ryssland är idag ett land som har politiska fångar, och åsiktslikriktningen förstärkts. I Putins Ryssland ska alla gå åt samma håll och avvikande åsikter tolereras inte längre, vilket framkommer i det ovan nämnda talet. De som inte håller med regimen, oavsett huruvida de är enskilda individer, icke-statliga organisationer eller vetenskapliga institut, kan stämplas som ”förrädare” eller ”utländska agenter”. Kulturen ska helst vara rysk, patriotisk och inte sprida ”fel” bild av Ryssland. Kort sagt ökar kontrollen över alla samhällssfärer i landet.

Sedan händelserna på Krim anser Vendil Pallin att det är svårt att se en återvändo från den auktoritära väg Putinregimen valt att gå. Detta bekräftas inte minst via den retorik man använder som dessutom visat sig vara ett effektivt medel för att höja stödet för regimen och framförallt för Putin personligen. Sedan april 2013, då 26 procent av befolkningen ville se Putin som president efter nästa presidentval 2018, hade procentantalet stigit till 49 procent i april 2014. Vidare gav ytterligare 13 procent av befolkningen sitt stöd för Putins politik, även om de önskade se någon annan överta hans post efter följande val. Sett från Kremls perspektiv är budskapet tydligt: för att stanna vid makten är den aggressiva, auktoritära politiken ytterst framgångsrik.

En potent blandning av nationalism och ökad auktoritarism har uppstått. Med tanke på att Putin inte har något att erbjuda i termer av effektiva politiska och ekonomiska reformer tyder inget på att Ryssland skulle kunna återgå till något slags ”normalläge”. Vendil Pallin menar därför att vi hädanefter bör förhålla oss till ett auktoritärt Ryssland som ser sig självt som förkämpe för ryska traditioner, intressen och inflytande, och som den ena polen i ett informationskrig med Ukraina och med västvärlden.

Bertil Nygren
Efter Vendil Pallin presenterade Bertil Nygren sin syn på Ukrainakrisens utrikespolitiska betydelse och interna logik från ett ryskt perspektiv. Tyngdpunkten låg på Putinregimens målsättningar, drivkrafter samt framtidsutsikter.

Enligt Nygren har Putin sedan början av sin premiärministerperiod 1999 haft två primära målsättningar i sitt politiska agerande: för det första att stärka Ryssland internt, såväl politiskt och ekonomiskt som socialt; och för det andra att stärka Ryssland externt genom att återupprätta landets europeiska och globala stormaktsroll, vilken gick förlorad i samband med Berlinmurens fall 1989. Geografiskt sett gäller återupprättandet i första hand i närområdet och i Oberoende Staters Samvälde (OSS), i andra hand regionalt i Europa, Mellanöstern och Fjärran Östern, och i tredje hand som global makt med kapacitet att utmana andra globala stormakter.

Nygren menar att Putinregimen framför allt motiveras av revanschism och frustration, vilka hänför sig till minnen av ett stort imperium och förlusten av denna ställning. Den ryska ledningen är fast besluten att återupprätta ”Stor-Ryssland”, inte identiskt med Sovjetunionen i sig, men med liknande yttre gränser och framförallt med en motsvarande politisk och ekonomisk kontroll över området. För Putin är detta Stor-Ryssland det äkta Ryssland, i bemärkelsen att detta är tingens ”naturliga” tillstånd. I huvudsak har man avsett nå målet med ekonomiska och politiska medel, inte så mycket för att önskan att uppnå detta tillstånd hittills varit svagare, utan för att de militära medlen inte varit tillräckligt starka för att genomdriva detsamma. När det behövts har dock även militära och paramilitära insatser använts. Världspolitikens drivkrafter är enligt Putins synsätt renodlad makt- och geopolitik och Ryssland anser sig vara berättigad att spela med samma regler som USA beträffande bl.a. ovan nämnda (para)militära insatser.

Den ryska frustrationen knyter an till att ha ”förlorat” gentemot Väst i och med Sovjetunionens fall. Förlusten av denna status och territorium förknippas med Västs ovilja att acceptera Ryssland som stormakt, med en stormakts intressesfär och med rätten att agera som regional hegemon t.ex. i just frågor om territoriers utbredning. Frustrationen avspeglas i olika samhällssfärer, bland vilka tre nämns här: den militära, den politiska, och den ekonomiska.

Den militära frustrationen har byggts upp av en lång rad händelser och utvecklingar i ryska närområden. Medan USA och övriga Västvärlden främjat sina intressen med maktpolitiska tvångsmedel, i t.ex. Serbien 1999 samt i Irakinvasionen 2003, tvångsmedel som Putin både uppmärksammat och anammat, har Rysslands önskan att spela med samma spelregler inom sin egen maktsfär ignorerats. Till exempel försökte USA sätta stopp för terroristjakten på tjetjener i norra Georgien 2003, vilket i Ryssland upplevdes som en ”smäll på fingrarna” och starkt färgade de ryska uppfattningarna. Ryssland har även gjort paramilitära försök för att skaffa inflytande i sitt närområde (t.ex. med hjälp av militära överflygningar utan nationalitetsbeteckningar i jakten på tjetjenska rebeller) och påstått sig ”beskydda etniska ryssar”, vilket dock t.ex. i samband med angreppet (eller snarare ”straffexpeditionen”) i Georgien i augusti 2008 utvidgats långt bortom sådana målsättningar. Dessutom har Ryssland understött separatism i grannländer, t.ex. i Georgien och Ukraina, samtidigt som motsvarande separatism inom ryska gränser bekämpas synnerligen hårt och jämställs med terrorism och extremism.

Den politiska frustrationen har sedan länge fått verbalt uttryck av stöd till etniska ryska grupper i närområdet, och sedan 2003 och 2004 har pro-ryska politiska aktörer även upplevt direkt politiskt stöd, som t.ex. i Georgien december 2003, Ukraina hösten 2004, Kirgizistan 2005, och senare, i de så kallade ”färgade revolutionerna”. Putinregimen har också önskat motverka västerländska försök att stödja demokratirörelser i OSS (och på andra platser, inklusive i Mellanöstern) då dessa har betraktats som Västs konspirationer avsedda att försvaga Ryssland. Sedan 2013 har stödet till etniska ryssar utomlands varit särskilt påtagligt.

Slutligen är Ryssland även ekonomiskt frustrerat sedan mitten av 2000-talet. Försöken att kontrollera olje- och gasexporten från Centralasien och Kaukasus till OSS-området och Europa (och vidare till bortre Asien), har i stort sett misslyckats. Dagens satsningar i Asien kan dock förklaras med misslyckandena i Europa, men än så länge har exporten på den asiatiska marknaden inte slagit särskilt väl ut, bortsett från Kina.

Nygren förutspår en fortsatt aggressiv rysk utrikespolitik i framtiden. Han betonar att ”mättnaden” inte är nådd i och med Ukrainas destabilisering, eftersom det är avgörande för Putin att Ukraina också verkligen tvingas tillbaka in i fållan. I och med den militära, politiska och ekonomiska återintegrering av Stor-Ryssland som Putinregimen föreställer sig så ligger även övriga av den Eurasiatiska unionens länder i farozonen, och vissa stämningar i Kazakstan och till och med i Vitryssland reses redan med avseende riskerna med att komma alltför nära inpå Ryssland och dess intressesfär. Medan militära insatser i t.ex. Baltikum verkar osannolika, är ryska destabiliseringsförsök där mycket väl möjliga, framförallt i Narvaområdet, men även i Riga, vilka enligt Putin tydligt tillhör den ryska intressesfären. Östersjön kan förväntas åter komma i fokus som operationsområde för både Ryssland och Nato, som förblir den militära huvudmotståndaren. Olje- och gasutvinningen i Arktis är avgörande för Rysslands ekonomiska framtid, och denna industri kan därmed omsider bli innefattad i de västerländska sanktionerna. Alternativa exportriktningar för särskilt olja och gas kommer sökas i Kina och övriga Asien efter det att Europahandeln tryter, men i längden är det sannolikt Putin som drar det kortaste strået i krisen

Jörgen Elfving
Jörgen Elfving diskuterade i sitt anförande den militära dimensionen, dvs. själva krigföringen inom ramen för Ukrainakonflikten, vilken fick sin början i och med den ryska annekteringen av Krim. Då de första bilderna från området kom att visa oidentifierbara ”gröna män” var det till en början oklart vad som egentligen pågick på Krim, vilket i sin tur skapade osäkerhet både i Kiev och i Väst om hur situationen borde hanteras. Detta menar Elfving antyder stora skillnader t.ex. med agerandet i Georgienkonflikten 2008, och avslöjar utvecklingen av det ryska militära tänkandet och förmågan de senaste åren.

I samband med Krimkrisen började demonstrationerna i östra Ukraina, framförallt i Donetsk oblast (region) och Luhansk oblast. Demonstranterna intog förvaltningsbyggnader samt byggnader tillhörande bl.a. polisen och säkerhetstjänsten, vilket gav separatisterna tillgång till vapen och möjlighet att de facto inleda den väpnade delen av konflikten. Då denna beväpning dock var ganska av ganska lätt karaktär, begränsades insatserna till en början till etablering och försvar av vägspärrar. I samband med efterföljande strider samt genom att göra räder emot ukrainska förråd införskaffade separatisterna över tid mer kvalificerad utrustning och den militära verksamheten eskalerade därmed gradvis. I april förklarade ukrainska regeringen att den inledde en ”antiterroristoperation” i östra Ukraina, och den benämningen håller man fast vid än idag. Förmodligen anser sig regeringen på så sätt kunna agera friare än de skulle kunna göra i en krigssituation under de krigslagar som då vore direkt tillämpliga.

I maj var det uppenbart att den ukrainska sidan underskattat separatisterna, då två ukrainska helikoptrar oväntat sköts ner av separatisterna med burna luftvärnsrobotar. Fram till vapenvilan i juni hade den ukrainska sidan inte någon militär framgång, och det var tydligt att den ukrainska sidans överlägsenhet gentemot separatisterna endast existerade på papper. Förutom att försvarsmakten under lång tid varit underfinansierad och vare sig hade pengar att öva eller att köpa ny materiel, besvärades den militära ledningen även av organisationssvårigheter. Inblandade i de militära operationerna var därutöver säkerhetstjänsten och inrikesministeriet. Under det senare lyder ett antal frivilligbataljoner av varierande storlek och innehåll, av vilka det mest kända idag är den så kallade Azovbataljonen som rekryterats av det högerextrema och ultranationalistiska partiet Högra sektorn (Pravij sektor). Följderna av denna mängd av aktörer var brister i samordning, delat ansvar och svårigheter att leda insatserna.

Stridigheterna fortsatte efter den sju dagar långa vapenvilan, vilken bara fungerat som uppladdning för bägge sidor, och i juli förklarade Internationella rödakorskommittéen att den ansåg situationen i östra Ukraina vara ett krig. Inledningsvis var den ukrainska sidan framgångsrik och lyckades återta områden man länge kämpat om, däribland Slavjansk och Kramatorsk. Enligt Elfving gick den ukrainska strategin sannolikt ut på att skära av det separatistbesatta området från försörjningslinjerna bakåt, dela det på mitten och återta detsamma, del för del. Samtidigt lämnades dock gränsen mot Ryssland öppen, vilket gjorde det möjligt för Ryssland att fortsätta stödja separatisterna med förstärkningar och materiel. Då separatisterna på så sätt tillfördes ny materiel hejdades också den ukrainska framryckningen och Ukraina fick lida flera spektakulära nederlag i augusti-september.

Det mest framstående av nederlagen var striden i Ilovaisk, vilket utgjorde ett stort ukrainskt misslyckande. Antalet stupade är osäkert och varierar mellan den officiella ukrainska siffran, som är 108, och separatisternas uppskattningar om flera hundratal. Bristerna i ledning, utrustning med mera var påtagliga och händelsen kommer sannolikt förbli ett nationellt trauma och ett öppet sår i den ukrainska debatten en bra tid framåt. Internationellt sett låg sommarens fokus dock i första hand på det nedskjutna Malaysian Airlines-flyget med sina närmare 300 civila offer. Fallet förblir i stort sett outrett på grund av svårigheterna för experter att arbeta på nedslagsplatsen. Ukraina hävdar bestämt att separatisterna eller rysk personal ligger bakom händelsen, medan Ryssland påstår att ett ukrainskt stridsflygplan befann sig i ukrainskt luftrum i anslutning till passagerarplanet då olyckan skedde och antyder därmed att en förväxling av mål ägt rum.

Ytterligare en orolig vapenvila är etablerad sedan september. Båda sidorna anklagar dock varandra för att ha brott mot vapenvilan, och speciellt separatisterna hävdar att Ukraina vid upprepade tillfällen riktat tunga vapen direkt emot civila mål. Stridigheterna fortsätter lokalt mycket intensivt, inte minst vid flygplatsen i Donetsk, där oklarhet alltjämt råder om vem som har kontrollen. Elfving bedömer att det inte kan uteslutas att den bräckliga vapenvilan åter kan brista och att konfrontationen då fortsätter i större skala. För närvarande råder dock en pattsituation och ingendera sidan kan förväntas uppnå militär seger.

Ola Engdahl
Ola Engdahls analys av Ukrainakonflikten utifrån ett folkrättsligt perspektiv inleddes med en kort definition av folkrätt: det handlar om ”internationella spelregler som styr förhållandet mellan stater och som är upprättade av staterna själva och bl.a. syftar till en förutsägbarhet i internationella relationer”. Stater och internationella organisationer är bundna av dessa regler. Däremot saknas ett effektivt sanktionssystem vilket ibland leder till stater är beredda att ta den politiska kostnad det innebär att bryta mot en folkrättslig regel. Folkrätten har potential att utveckals genom att den utmanas med nya tolkningar, och därför är det viktigt att stater som inte kan förhindra ett folkrättsstridigt handlande tydligt kritiserar handlandet för att motverka nya tolkningar av den aktuella regeln. Det finns en inneboende tröghet i systemet att förändra folkrätten men innehållet påverkas av internationella reaktioner till samtida politiska händelser hos politiska beslutsfattare.

Engdahl poängterade att enligt folkrätten, såsom den kommer till uttryck i framför allt FN-stadgan, gäller ett närmast totalt våldförbud i internationella relationer. Våld eller aggression kan betyda olika slags åtgärder. Med avseende på händelseförloppet på Krimhalvön kan man med aggression mena—i och med att ryska trupper redan fanns på halvön under ett statusavtal—handlingar som bröt mot statusavtalet vilket definierade var och hur de främmande trupperna fick agera. Med dessa villkor som utgångspunkt kan Ryssland konstateras ha brutit mot det folkrättsliga våldförbudet genom sitt handlande på Krim.

Folkrätten erkänner endast två undantag från våldförbudet. Det första är ingripanden uttryckligen auktoriserade av FN:s säkerhetsråd, vilket uppenbarligen inte kan åberopas av Ryssland i detta fall. Det andra undantaget är rätten till självförsvar, vilken i vissa fall möjligen kan utsträckas till utomlandsboende medborgare som utsätts för övergrepp eller hot, såsom hävdats t.ex. i samband med den amerikanska operationen i Grenada, den franska insatsen i Libyen och den israeliska i Uganda. Denna särskilda tolkning av självförsvarsrätten omgärdas av strikta kriterier, och en dylik situation kan inte anses aktuell på Krim, där de etniska ryssarna eller den rysktalande befolkningen inte var ryska medborgare. Dessutom är det viktigt att skilja mellan så kallade ”in/out-operationer”, där trupper snabbt skickas ut för att skydda egna medborgare mot hot eller övergrepp för att sedan dra sig tillbaka, och operationer där trupp kvarstannar och behåller en omfattande kontroll över den andra statens territorium.

Däremot har en suverän stat rätt att bjuda in främmande styrkor, vilket Ryssland skulle kunna hävda att Ukraina gjorde via ex-presidenten Viktor Janukovitj. Tolkningen är dock rätt entydigt ogiltig för Krimkrisen, då Janukovitj enligt det ukrainska parlamentet inte längre var företrädare av den ukrainska staten i början av konflikten. Det ryska brottet mot det folkrättsliga våldförbudet kan därmed inte ”botas” med argument om inbjudan eller samtycke.

Ukrainska styrkor kan utan att bryta mot våldsförbudet utöva våld mot de ryska styrkorna på Krimhalvön eftersom en sådan åtgärd vidtas på Ukrainas eget territorium. Mot bakgrund av den ryska aggressionshandlingen på Krim kan Ukraina, om det anses nödvändigt för att avvärja det ryska angreppet också kunna hävda sin rätt till självförsvar och därmed ha rätt till att agera på ryskt territorium. Dessutom skulle Ukraina i och med självförsvarsrätten även ha rätt att be om hjälp från andra stater, dvs. kollektivt självförsvar. Medan det råder ett etablerat folkrättsligt förbud mot annektering av en annan stat eller en del av dess territorium, är det inte förbjudet att utropa sig självständig. Däremot kan det vara förbjudet för andra stater att erkänna en ny självständigförklarad stat, och därmed intervenera i en annan stats inre angelägenheter. I Kosovofallet ansåg den internationella domstolen att en självständighetsförklaring inte får vara ett led i en illegal intervention, vilket i stort var vad som hände på Krimhalvön.

Slutligen påverkas en väpnad konflikts karaktär, och därmed vilket regelverk som skall tillämpas, av vilka som är parter till den väpnade konflikten. En icke-internationell intern konflikt förutsätter en kamp mellan staten och separatisterna, medan en internationell konflikt innebär en stat-mot-statuppställning. I det senare fallet vore ett Ryssland som utövade faktisk kontroll över styrkorna i östra Ukraina därmed ansvarigt för deras agerande och vidare att anses som part till den väpnade konflikten. Ett fall där motsvarande ansvar utretts var USA:s stöd i form av vapen, instruktörer och finansiering av den anti-socialistiska milisen Contras i Nicaragua på 1980-talet. Internationella domstolen ansåg detta i sig vara ett brott mot interventionsprincipen, men USA ansågs emellertid inte ansvarigt för Contras handlingar då Washington saknade effektiv kontroll över dessa. Omfånget av det ryska ingripandet kommer alltså utgöra det ryska ansvaret i Krimkonflikten, uppenbarligen i den utsträckning denna inblandning går att bevisa.

Kjell Engelbrekt
Den femte paneldeltagaren, Kjell Engelbrekt, fokuserade på diplomatiska och stormaktspolitiska aspekter av krisen. Till en början påpekade han att informationen om de ”små gröna männen” på Krimhalvön framkom i slutet av februari 2014, under de sista dagarna då Litauen höll ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd. För Litauen, en före detta sovjetrepublik och grannland till Ryssland med tre miljoner invånare av vilka knappt 200 000 beskriver sig som etniska ryssar, var Ukrainafrågan viktig ur ett suveränitetsperspektiv, och lyftes omgående upp på den formella dagordningen. Den litauiska ständige representanten, ambassadör Raimonda Murmorkaite, kom därmed att inta en ledarroll i Säkerhetsrådet ifråga om att hålla Ryssland ansvarigt för sitt agerande. Hennes utlåtanden, om än diplomatiska och välavvägda i sin utformning, blev alltmer kritiska till Moskva med tiden. Inte minst de ryska ”humanitäriska konvojerna” blev föremål för hennes kritik i och med att de direkt undergrävde ukrainsk suveränitet—symboliskt såväl som faktiskt—eftersom de inte inväntade tillstånd från Kiev.

De ryska konvojerna återspeglar enligt Engelbrekt de värden som står på spel för Litauen såväl som för andra grannländer till Ryssland, och som kan sammanfattas i en ”Putindoktrin” som Moskva tycks vilja få acceptans för i omvärlden.

Denna Putindoktrin har tre grundläggande element. För det första tycks Moskva mena att det är onaturligt att etniska ryssar lever utanför den Ryska federationens gränser, varför de har rätt att begära att territorier där de utgör en betydande andel (eller till och med majoritet) ansluts till ”fäderneslandet”. För det andra tycks man mena att ett land som berörs av sådana gränsförändringar saknar rättigheter att motsätta sig krav om ”återförening”. Försök av ett grannland att hävda sin suveränitet och territoriella integritet kan således komma bemötas med vapenmakt, eller hot om våld, från Rysslands sida. Och för det tredje sätts folkrätten ur spel i dylika situationer, då den ryska politiska ledningen tycks betrakta sig själv som den enda relevanta instansen för att göra bedömningar om rättmätigheten i nämnda krav.

Dessa tre element av Putindoktrinen innebär att ett flertal länder både inom Europeiska unionen och utanför denna, men framförallt Rysslands närmaste grannar, kommer att beröras av rysk utrikespolitik i framtiden. Samtidigt uppfattar internationella organisationer som OSSE och Europarådet att Putindoktrinen undergräver den europeiska säkerhetsarkitektur som utvecklats i flera decennier och som Moskva (under sovjetepoken) faktiskt var med och byggde upp. Ryssland har fram tills helt nyligen ofta varit bland de främsta länderna att försvara existerande staters rätt till territoriell integritet och suveränitet, och därför starkt motsatt sig t.ex. Kosovos självständighetsförklaring. Som den ryske utrikesministern uttryckte det i ett tal i FN så sent som för två år sen:

[The international communist must not allow] irresponsible actions dictated by expedient interests to shatter the system of international law. The world order is threatened by arbitrary interpretation of such essential principles as non-use or threat of force, peaceful settlement of disputes, respect for sovereignty and territorial integrity of States and non-interference in their domestic affairs. (Sergej Lavrov i FN:s generalförsamling, september 2012)

EU och USA har sökt motverka de ryska framstötarna under våren 2014 med ekonomiska instrument, medan militära medel, inklusive direkt militärt stöd till Ukraina, har undvikits. Sanktionerna har varit relativt välkoordinerade och har skärpts i flera omgångar. I dagsläget innefattar dessa bl.a. reseförbud och ”frysning” av banktillgångar riktade mot individer i Putinkretsen samt ett antal företag nära knutna till denna. Berörda företag är framförallt gas-, energi-, försvarsindustri-, bank- och finansföretag. Putinkretsen har i sin tur sökt motverka sanktionerna på olika sätt. T.ex. har den för Putinkretsen centrala Bank Rossiya tilldelats nya uppgifter av statliga ryska myndigheter, och som innebär att man kommer att sköta cirka två procent av alla elabonnemang i Ryssland och därmed kunna dra nytta av omsättningen av enorma penningflöden. På så sätt hoppas Putinkretsen kunna isolera sig från effekterna av sanktionerna.

Frågestunden
De fem paneldeltagarnars anföranden åtföljdes av publikens frågor, vilka framförallt kretsade kring sanktionerna mot Ryssland, FN:s roll och eftergifter på ryska och västerländska sidan.

Varför är premiärminister Medvedev inte föremål för sanktioner från EU?
Vendil Pallin: Det är viktigt att lägga märka till att Putin inte heller är på sanktionslistan. Den högsta politiska ledningen kan inte gärna bli föremål för sanktioner om förhandlingarna ska kunna fortsätta. I annat fall blir det problematiskt då sanktionerna väl ska lyftas. Sanktionerna är nu istället riktade för att slå hårt mot ekonomin. Till exempel kan ryska lån för tillfället endast återfinansieras i Hongkong, vilket gör att ryska banker kommer tvingas minska utlåningen.

Kommer sanktionerna att lyftas när situationen stabiliseras?
Paneldeltagarna var överens om att en nedtrappning av sanktionerna varken är aktuell, önskvärd eller sannolik. Sådana handlingar skulle skicka fel signaler till den ryska ledningen. Engdahl påpekade också att till exempel Turkiets ockupation av norra Cypern fortfarande anses olaglig och att detsamma kan komma att gälla Krimhalvön det vill säga att Moskva och statssamfundet i gemen står på olika sidor i en långsiktig folkrättsdispyt.

Hur troligt är det att Tyskland skulle gå med på hårdare sanktioner mot Ryssland?
Engelbrekt: Tyskland har genomgått en utrikespolitisk metamorfos i samband med Ukrainakrisen och förvandlat sin inställning från försiktigt diplomati till alltmer framträdande och bitvis obönhörlig kritik av Ryssland, till exempel via förbundspresident Joachim Gauck. Även om Tyskland fortfarande försöker vara konstruktiv när de anser att det finns utrymme för detta, håller man som bäst på att på ett genomgripande sätt se över relationen till Ryssland.

Vad är FN:s roll i konflikten och i dess eventuella utveckling? I och med att FN:s säkerhetsråd är paralyserat i Ukrainakrisen på grund av den ryska vetorätten, kan generalförsamlingen istället agera för att lösa krisen?
Engdahl: Nej, generalförsamlingen har ingen dylik makt, utan kan enbart kritisera de ryska handlingarna och visa sitt moraliska stöd till Ukraina. Generalförsamlingens resolutioner har till skillnad från de som Säkerhetsrådet utformar inte folkrättslig bindande kraft, utan endast politiskt och moralisk legitimitet.
Engelbrekt: Även om Ryssland kan blockera säkerhetsrådet är Ukrainafrågan nu integrerad i de ärenden som hålls levande, och kommer därför att fortsätta behandlas både i Säkerhetsrådet och i Generalförsamlingen. Och eftersom frågan inte kommer att avföras från dagordningen innan konflikten nått en lösning, tvingas Ryssland värja sig och kan på så sätt utsättas för press.

Vilken är USA:s roll i konflikten?
Nygren: Svaret beror på vilken del av konflikten som menas. Överlag existerar knappast några långsiktiga amerikanska planer gällande Ukraina.
Elving: I första hand kommer USA öka sin truppnärvaro i Baltikum, men i längden är det svårt att säga.
Vendil Pallin: Nato kommer troligen bli aktivare än vad alliansen varit sedan 1989.
Engelbrekt: Ukraina till trots kommer USA fortsätta vara upptaget på andra håll i världen och kommer därför uppmuntra Europa att engagera sig mer i sitt eget försvar.

Hamnar små ”buffertstater” i kläm i konflikten?
Vendil Pallin: Ryssland har sina egna påtryckningsmedel och småstater i dess närhet kommer antagligen hamna i kläm.
Engelbrekt: Östersjöländerna vill undvika att bli ovänner med både Tyskland och Ryssland och kommer därför knappast att utmana någon av stormaktern, vilket var uppenbart när de båda kom överens om att bygga en gaspipeline (Nordstream) tvärs igenom Östersjön trots motstånd från flertalet övriga länder.

Vilket är separatisternas mål? Kan någon av de andra parterna acceptera en ”frusen konflikt”?
Vendil Pallin: Den ukrainska regeringen hade kommit med ett förslag om självstyre för östra Ukraina redan innan krisen, så detta är knappast en målsättning som separatisterna strävar efter. Dessutom byttes separatistledningen ut av Ryssland efter nedskjutningen av Malaysia Airlines Flight 17 den 17 juli, och det är nu svårt att se ett politiskt mål som skulle vara självständigt från de som Ryssland eftersträvar.
Nygren: Separatisterna är inte heller någon enhetlig grupp även om Ryssland får det att verka som att det ligger till så.
Elving: Ingendera sidan i Ukraina vill nog egentligen ha en frusen konflikt. Den ukrainska regeringen vill slutföra sitt ”antiterrorist”-uppdrag, medan separatisterna möjligen skulle kunna klänga sig kvar vid en frusen konflikt om ingen attraktivare lösning erbjuds.
Vendil Pallin: Samtidigt vill Ryssland dock gärna ha en frusen konflikt, och det är Ryssland som egentligen bestämmer – inte separatisterna.
Elving: Enligt min mening är det desto bättre för Ryssland ju längre konflikten puttrar och pågår; åtminstone så länge kommer Ukraina inte att kunna bli medlem i Nato, som ju kräver att minoritets- och gränstvister redan lösts!

Vilka eftergifter kan Ryssland göra och fortfarande vara nöjd?
Nygren: Putin kommer inte släppa taget om Krim, men däremot kan han använda dess status som en spelbricka i förhandlingarna. Ukraina kommer aldrig kunna medge annexeringen, men för oss andra är det förmodligen bättre att acceptera det som ett faktum.

Har Ryssland en verklig anledning att känna sig hotad av Ukrainas närmande till väst?
Engelbrekt: För Ryssland handlar nog Ukrainakrisen inte om det, utan i första hand om Putins behov av inrikespolitiskt stöd. De ledande västländerna gick i verkligheten med på att skjuta upp ett eventuellt ukrainskt Natomedlemskap på obestämbar framtid redan vid Bukaresttoppmötet 2008. Krisen uppstod inte heller på grund av att ukrainare skulle önska alliera sig med EU mot Ryssland. Däremot orsakades krisen dels av att förväntningar om ett associationsavtal med EU restes av samtliga ukrainska politisker, inklusive förre presidenten Janukovitj själv, för att sedan plötsligt överges till förmån för ett långtgående bilateral handelsavtal med Ryssland. Ur frustrationen över detta agerande föddes Majdan-rörelsen hösten 2013.

Har OSSE:s närvaro haft någon effektiv inverkan på krisen?
Engelbrekt: Politiskt upplevs OSSE som relativt neutral, vilket kan vara användbart om det finns behov av förhandlingar och observatörer.
Vendil Pallin: Samtidigt var det inte OSSE som förhandlade fram vapenvilan. OSSE:s agerande har inte varit imponerande, och för att garantera säkerhet och stabilitet i Ukraina behöver Kiev ytterst stöd av Nato eller Ryssland.

Skulle EU-trupper kunna användas som fredsbevarare i Ukraina?
Engdahl: Folkrättsligt sett vore det möjligt om den ukrainska regeringen skulle be om sådan hjälp, även utan ett mandat från Säkerhetsrådet. Trupperna skulle dock kunna stanna endast så länger som Ukraina skulle önska det.
Nygren: Politiskt skulle det vara en dålig idé; det är bäst att hålla EU, OSSE och Ryssland åtskiljda.
Elving: Efter de omfattande insatserna i Irak och Afghanistan skulle det knappast kunna ske av politiska skäl inom västländerna.

 

Noter

 * Sammandraget är författat av Anna Savolainen. Paneldiskussionen hölls inom ramen för Kandidatprogrammet i statsvetenskap vid Försvarshögskolan, introduktionsterminen.

 

av Lars G. Persson, Bengt Loenbom och Jan Wickbom

Résumé
The probability is low that mankind from now on will choose another way of administering the planet. This means that competition will still be the direction, rather than cooperation. In practical terms it means that the global and the regional Great Powers will be very much occupied by keeping a watch on each other. This will benefit a smart small power trying to avoid undesired attention from the big ones. The small power´s own military objective should be the ability to defend itself for quite a long time. A potential aggressor might very well be discouraged when his analysis reveals the total picture of competing Great Powers and one or more small powers concentrated on obstinate military defense.

This article is a general survey of a new formation of the Swedish Armed Forces. Their main task is to defend the homeland and be able to do so for a substantial period of time. To achieve this goal, they restore their various supporting systems, bringing together modern organizational principles and modern technologies and making a reality of “all parts of the country will be defended” etc., etc. As far as the article offers concrete suggestions, they are connected to the first few years after 2015.

 

I SITT UNDERLAG till Försvarsberedningen har Försvarsmakten pekat på ett brett spektrum av globala faktorer som sammantagna kan leda till intressekonflikter inom såväl funktionella som geografiska områden. Den politiska spänning som normalt följer i spåren av dessa konflikter bedöms i värsta fall medföra att militärt våld kommer till användning.

I underlaget bedöms också den teknologiska utvecklingens påverkan på stridsrummet. En viktig slutsats är att utvecklingen kan innebära att tröskeln för att använda militärt våld minskar. Skälet är att användning av dagens och ännu mera framtidens offensiva tekniska system ofta kan innebära en lägre total risk för angriparen jämfört med om han sätter in markstridsförband. Det är t ex lättare att vid behov avbryta en insats som baseras på teknik än en där soldater på marken spelar huvudrollen.

Man bör vara öppen för att en angripare i fler fall än tidigare kan se det vara fördelaktigast att inledningsvis förlita sig på ett eller flera offensiva tekniska system.

Internationella insatser
Försvarsmaktens underlag framhäver risken för ökad global säkerhetspolitisk turbulens. Denna har sin grund i att stormakterna var och en sannolikt strävar att nå kontroll över största möjliga del av de krympande globala resurserna. Arenan är förbehållen stormakterna. Småstater, bland dem Sverige, har inget att hämta här. Vi kanske inbjuds av någon stormakt att vara med på dennas sida. Men kostnaden för oss, både i form av krav på dyra, för uppgiften dedikerade personella och materiella resurser, och i form av risken för förlorat anseende i världen i övrigt torde med råge överstiga intäkterna. Det är med andra ord inget för oss.

I den allmänna turbulensen kan emellertid lägen uppstå där småstater och dess befolkning kommer i kläm. Sådant kan också drabba delar av befolkningen i någon av stormakterna. Om FN ser skäl och möjligheter att ingripa av humanitära skäl bör Sverige vara berett att ställa upp på en sådan kallelse. Men tyngdpunkten bör då ligga på att stödja de humanitära delarna i uppdraget, inte på att med vapenmakt påverka det politiska skeendet.

Sammantaget synes eventuella krav på svenska internationella insatser bli av en avsevärt mindre krävande karaktär än de som följde av försvarsbesluten 2004 och 2009. Därför ska internationella insatser inte styra utformningen av våra stridskrafter

Försvar av hemlandet
Sverige har inga naturtillgångar av den art eller omfattning som med automatik drar in landet i stormakternas redan pågående och sannolikt ökande kapplöpning om världens resurser. De i dagsläget närmaste tidsmässiga och geografiska kopplingarna för vår del till denna kapplöpning är främst Östersjön och i någon mån också Sveriges relativa närhet till Arktis med detta områdes bedömt mycket stora tillgångar av energi- och metallråvaror. Dessutom tillkommer där ekonomiskt fördelaktiga marina handelsleder när isen drar sig tillbaka.

Östersjön i sig har inga eftertraktade råvaror. Däremot är den en mycket viktig transportled för flödet av förnödenheter till och från strandstaterna. Strandstaten Ryssland är med hänsyn till sin storlek mest beroende av Östersjön som transportled. Utöver transportflödet på ytan är den ryska gasledningen på botten strax öster om Gotland betydelsefull. Den gynnar Ryssland som säljare av energi och flera stora stater i EU som kunder till denna.

Ur svensk synvinkel är problemet Östersjön tidsmässigt aktuellare att ta hand om än Arktis. Viktigt är att deklarera att Gotland är svenskt territorium och ska så förbli. Gotland har en nyckelposition i fred i Östersjön i förhållande till både sjötransporter och gasledningen. I fall av kris och krig är värdet av Gotland ännu större Medlet för att göra vår deklaration om Gotland trovärdig är att på nytt bygga upp de militära resurserna där så att de tillsammans med våra marin- och flygresurser baserade vid/på fastlandet når en förmåga som är i rimlig balans med uppgiften.

Ett sådant drag från vår sida torde tjäna som en politisk spänningsdämpare i Östersjöområdet. Både Ryssland och Nato bör kunna uppfatta det som att den andre inte lätt kommer över Gotland. Ett följdkrav på oss är att vara konsekventa. Vi kan inte ena dagen tala om att vi och ingen annan har ansvar för Gotland för att sedan i ett nästa moment gå med i Nato. Då skulle vår trovärdighet rasa ordentligt.

Å andra sidan får vi inte vara naiva och tro att ett försvarat Gotland räcker som garanti för att Sverige kan hålla sig utanför krig. T ex kan Ryssland komma att känna sig alltför instängt i Östersjön och vilja få tillgång till svenska hamnar vid Västerhavet och kunna nå dessa via en transportled till lands över t ex södra Sverige. Om förhandlingar i saken inte leder till önskat resultat ur rysk synvinkel kan hot om insats av ryska stridskrafter föras in i förhandlingarna för att stryka under allvaret i ärendet. Det är viktigt att vi då har ett militärt försvar som är tillräckligt kapabelt för att vår motpart ska inse att en militär insats kommer att kosta mer än vad den ger i intäkt

Snarlika ärenden fast med annat innehåll kan komma att aktualiseras även i andra delar av Sverige. Vårt land måste kunna visa upp militära resurser avsedda att bevaka och vid behov också hävda och försvara vår territoriella integritet och våra eventuella intressen utanför landets gränser.

I förlängningen av exemplen ovan ligger dock slutsatsen att framtiden inte går att förutsäga med någon större precision. Vid sidan av möjligheten att Sverige inte kommer att ställas inför några större påfrestningar under överblickbar tid finns också risken att utvecklingen tar former som ställer krav på vår förmåga att med vapenmakt hantera situationen. Det finns därför goda skäl att analysera sådana situationer lite närmare.

En grundläggande analys av det slaget ska utmynna i ett i sammanhanget relevant råd. Sökandet efter ett sådant bör med fördel ta avstamp i den ovan nämnda multipolära, globala konkurrenssituation världen står inför. Gör man så framträder ett mönster över tiden där politisk, ekonomisk och i tillräcklig grad också militär närvaro i eller nära eftertraktade områden är viktig för deltagande aktörers framgång i konkurrensen. Aktörerna ifråga har dock inte obegränsade resurser. De binder nämligen varandra i betydande grad. Därigenom lämnar de ett manöverutrymme för dem som inte deltar i konkurrensen men som riskerar att indirekt drabbas av den. Manöverutrymmet för dessa består främst i att söka dra nytta av den tidspress som aktörerna i konkurrensen tvingas ålägga sig. En aktör i konkurrensspelet måste snabbt kunna klara av de drag han planerar. Gör han inte det kan hans konkurrenter på ett eller annat sätt dra nytta av hans misslyckande.

Sverige planerar rimligen inte att delta i den ökande globala konkurrensen. Rådet är således att för vårt militära försvar välja uthålliga medel och metoder som drar nytta av den tidspress en presumtiv angripare lever med. Ett sådant försvar har möjligheter att avhålla från angrepp mot oss. Åtminstone kan det avsevärt fördröja framgången för eventuella militära aktioner mot landet. En tidspressad angripare som underskattat vår förmåga kan behöva avbryta sin aktion mot oss för att i stället slå vakt om sin framgång i den globala konkurrensen.

Avgörande brister i Sveriges utgångsläge
Ovan framhölls att offensiva tekniska system troligen kommer att spela en allt större roll vid väpnade insatser framöver. Därför är det angeläget att pröva om vårt tilltänkta försvar är känsligt i något avseende i det sammanhanget. Det finns antagligen flera exempel på detta t ex inom lednings- och cyberområdena. Det mest uppenbara är dock ett som inte rör sig i de högsta teknologiska sfärerna men som har en nyckelposition i vårt militära försvar, nämligen våra flygstridskrafters bassystem. I dagsläget är bassystemet klart underdimensionerat både i förhållande till en motståndares möjligheter att bekämpa det och till våra krigsflygplans inbyggda möjligheter att medge en hög insatsfrekvens och därmed en över tiden avsevärd insatsvolym. Med andra ord riskerar potentialen i våra flygstridskrafter bli klart underutnyttjad beroende på bristerna i deras bassystem.

Som det ser ut idag inbjuder detta till att en motståndare tidigt slår till mot vårt flygbassystem med ett eller flera av sina offensiva tekniska vapensystem. Om det inträffar är risken betydande att våra flygstridskrafters insatsmöjligheter är kraftigt reducerade under tiden reparationer efter anfallet pågår. Motståndaren har mer eller mindre fritt fram under det skedet. När reparationerna är klara kanske nästa liknande slag kommer. Det är uppenbart att bassystemet måste förbättras. För den saken krävs inte dyr högteknologi åtminstone inte i de första stegen. Exempel på lämpliga första steg är att betydligt fler av landets flygplatser upphöjs till krigsflygbaser, betjäningspersonal till dem utbildas, klargöringsmateriel skaffas, tillräckliga telekomförbindelser säkerställs och logistiksystemet anpassas. Här bör man emellertid observera risken för att Försvarsmaktens system med frivillig rekrytering slår i kapacitetstaket. Det problemet måste i så fall lösas. Mera om detta längre fram.

Om Insatsorganisation 14 (IO 14) fullföljs kommer våra arméstridskrafter att få svårt att klara uppgiften att försvara hela landet. Skälen är två. Det ena är att den bedömda anslagsnivån framöver knappast medger den numerär och därmed den närvaro över ytan som krävs för att snabb kunna möta fientliga angrepp med markstridskrafter. Det andra är att arméstridskrafterna i IO 14 i stort genomför markstrid på samma sätt som en modern motståndares mekaniserade förband. Men IO 14 är i ett kraftigt underläge redan från början. Motståndaren har sannolikt ett övertag både kvantitativt och kvalitativt. Risken är att motståndaren snabbt besegrar våra markstridsförband. Därmed får han en valfrihet i sitt fortsatta agerande som torde leda till att även huvuddelen av våra övriga stridskrafter alltför snabbt sätts ur spel.

Vi måste rubba motståndarens cirklar. Vi ska i markstriden inte möta honom med medel och metoder som liknar hans egna. I stället gäller det att satsa på små, högrörliga förband som endast gör små avtryck i hans olika spaningsmedel och som är ändamålsenligt beväpnade. De ska kunna bekämpa motståndaren men också avsevärt försvåra hans möjligheter att effektivt slå tillbaka. Tillsammans med de förluster som våra marin- och flygstridskrafter ger hans förbands- och underhållstillförsel över havet och genom luften kan ekvationen för honom bli svår att få att gå ihop. Han har troligen även behov av militära resurser på annat håll i världen inom ramen för den globala konkurrensen. En presumtiv angripares kalkyler inför en aktion mot oss kan på denna grund leda till att han ställer in angreppet. Sådant har hänt förr i krigshistorien. Den avblåsta tyska invasionen av Storbritannien under andra världskriget är ett bra exempel på den saken.

Ett sätt att försöka rädda modellen IO 14 är att förutsätta militär hjälp utifrån. Det är emellertid att dra stora växlar på att verkligheten blir som vi förutsätter. Osäkerheterna är många och stora. Vilka garantier finns för att omvärlden har vilja och resurser för att hjälpa oss? Även om vi går med i Nato måste vi vara realister på den punkten. Alldeles oavsett vad som står på ett papper eller sägs muntligt är det läget i den givna situationen som avgör. Realpolitiska överväganden hos den som skall besluta om hjälp och kan leda till att denna uteblir eller blir mer eller mindre symbolisk med hänvisning till någon form av force majeure.

Ett alternativt sätt att rädda IO 14 är att kraftigt öka försvarsanslaget. Den vägen torde dock vara inrikespolitiskt nära nog omöjlig.

Om inget av alternativen utländsk hjälp eller avsevärt större försvarsanslag bär framåt är det viktigt att pröva om vårt land har möjligheter att utforma sitt militära försvar så att vi själva i det nya världspolitiska läget tar åtminstone det grundläggande ansvaret för vårt försvar.

Nedan följer några översiktliga förslag i den riktningen.

Inriktning av Sveriges militära försvar
Strategisk nivå
Sveriges militära försvar ska som klar huvuduppgift ha att försvara svenskt territorium. Det ska utformas, utbildas och utrustas för att kunna tillämpa en uthållig strategi och på det sättet dra fördel av att en angripare med hänsyn till det i framtiden sannolika globala säkerhetspolitiska och militärpolitiska mönstret torde lida av tidsbrist.

Andra uppgifter som kan tillkomma efterhand får inte tydligt inkräkta på förmågan att lösa huvuduppgiften.

Försvaret skall kunna ta emot förstärkning utifrån men får inte låta detta vara en förutsättning för den egna verksamheten. Formerna för en förstärkning får heller inte innebära att det för vår del krävs kostnadskrävande samövningar och/eller dyra anpassningar av materiel, taktik, utbildning etc. Försvarsanslaget torde ha begränsningar även framdeles. Den grundläggande inriktningen vid eventuella förstärkningsoperationer till vår fördel ska därför vara geografisk och/eller funktionell åtskillnad mellan våra förband och förbanden i en förstärkning.

Operativ nivå
Vi kan inte räkna med att besegra en invaderande stormakt – vi ska i stället undvika att bli besegrade.

Våra marin- och flygstridskrafter ska kraftsamla på att fortlöpande decimera motståndarens tillförsel av förband och deras stödfunktioner. Våra arméstridskrafter ska helst redan i samband med motståndarens landstigning/landsättning och sedan fortsatt därefter satsa på att mer eller mindre kontinuerligt ge honom förluster i personal, materiel och stödresurser.

Den operativa ambitionen är således att vi utan att omedelbart tvingas till omfattande och förlustbringande transportrörelser ska kunna påbörja ett uthålligt motstånd i hela landet. Vi ska kunna undvika att bli indragna i duellstrider med motståndarens tekniskt högtstående, offensiva markförband. Försöker vi möta honom med samma medel och metoder som han själv har blir vårt försvar inte särskilt uthålligt.

Så långt möjligt ska våra insatser ske i tid och rum så att de kan verksamt understödjas av egen telekrigföring mm.

Taktisk nivå
Våra arméstridskrafter kommer att vara mycket viktiga i det framtida försvaret. Det är en följd dels av inriktningen mot ett uthålligt försvar dels av behovet att tillgodose en någorlunda god tillgång på arméförband över landets hela yta. Det enskilda förbandet är relativt personalsvagt. Ett antal förband sorterar under en bataljonsledning. Bataljonerna ansvarar för var sitt geografiska område. De skaffar sig lägesuppfattning och stridsgrupperar bland annat med hjälp av egna lätta luftburna spaningssystem. De tillämpar en utpräglad uppdragstaktik under bataljonschefens övergripande ledning. Möjligen kommer denna i sig nödvändiga lösning medföra att dagens modell med frivillig rekrytering slår i sitt kapacitetstak. I så fall måste det problemet lösas.

Kraven på hög taktisk rörlighet innebär att det enskilda förbandet behöver vara litet för att snabbt kunna gå i och ur eldställning samt förflytta sig mellan olika positioner i tilldelat ansvarsområde. Vidare bör vapnen vara små och lätta att transportera. Litenheten kompenseras med hög träffsannolikhet.

Målområden med många elementarmål ska kunna bekämpas av flera egna förband samtidigt.

För egenförsvar och för användning när ett motståndarförband eller del av det överraskas beväpnas våra förband med handeldvapen upp t o m nivån granatgevär. Även möjlighet att bekämpa en motståndares helikoptrar bör ingå i våra förbands arsenal.

Den uthålliga striden över ytan ställer krav på logistiken. Även om förhandslagring utgör grunden torde behovet av transporter bli betydande.

Utöver hög rörlighet ingår strävan efter låga egna signaturer, spridning, maskering och vilseledning i våra förbands taktik. Modern teknik medger goda möjligheter i de sammanhangen.

Våra marinstridskrafters uppgift inom ramen för den tidvinnande strategin är att förhindra eller åtminstone allvarligt försvåra att en angripare tar och utnyttjar något/några av våra kustområden. De olika marina stridskrafterna har olika förmåga till detta idag men kan efter måttliga justeringar åstadkomma mycket mera.

Minvapnet har en given plats i den tidvinnande strategin och bör återinföras enligt den tidigare skärgårds- och hamnförsvarsmodellen. Det är ett stridsekonomiskt vapen med långtidsverkan. Minor kan hanteras/läggas ut/ bärgas även med mobiliserade men förberedda fartyg. Kvarvarande äldre minor bör billigt kunna modifieras för modern användning.

Amfibieförbanden bör i små förband och mycket rörligt verka i de skärgårdsområden som omger flera angelägna kustavsnitt för att försvåra otillåtet utnyttjande av sjövägarna inom dessa. De passar väl in i en uthållig strategi. Vapnen bör vara främst minor och robotar.

För sjöstridskrafterna har begreppet uthållighet ytterligare en dimension utöver verkan under strid. De ska i ett förhöjt krisläge kunna ingripa för att hindra/beivra kränkningar på hela sjöterritoriet. Det kräver flera besättningar för att fungera under lång tid, men det kan vara besättningar med i fred låg men höjbar beredskap.

Ytstridsförbanden bör på sikt utvecklas mot fler men mindre fartyg med beväpning tung sjörobot alternativt torped. Fartygen verkar vid strid från skyddade lägen nära kust och i skärgård. Del av robottillgången fördelas till landgrupperade avdelningar. På det sättet sprids eldkraften och även icke robotbärande fartyg kan leda sjöroboteld. Ytstridsförbanden bör betjänas av UAV i spaningsversion.

Ubåtsförbanden är den mest uthålliga och svårbekämpade delen av de marina stridskrafterna. De fåtaliga enheterna bör på sikt kompletteras med obemannade undervattensfarkoster för i första hand spaningsändamål. På ytterligare sikt bör ubåtar utgöras av fler men klart mindre, obemannade versioner av dagens ubåtar. De skall även kunna göra vapeninsatser.

Flygdelen i våra luftstridskrafter måste ha ett större och tåligare bassystem än idag. Dagens lösning innebär en stor risk för att en angripare tidigt slår ut våra flygplan på marken eller hindrar deras verkan genom basbekämpning. Den står alltså i klar motsats till ett uthålligt försvar. Denna obalans måste rättas till. I annat fall kommer de ekonomiska resurser som vi lagt ner på våra flygstridskrafter att i stort sett vara bortkastade.

Vi bör med hjälp av telestörning kunna kraftigt försvåra för angriparen att få insyn i luftrummet nära och över vårt territorium. Vi bör också kunna störa den del av hans navigering som stöder sig mot GPS och liknande tekniska system.

Angriparen kommer att verka dygnet runt. Vi måste därför ständigt kunna bemanna flygplan, baser och ledningsorgan med tillräcklig, utvilad personal. Fungerande lösningar för detta måste finnas.

Våra flyginsatser ska ske med omdöme. Det ska sålunda finnas mycket goda skäl för att välja insatser som har eller kan bedömas ha låg kostnadseffektivitet.

På sikt bör obemannade lösningar för delar av flygstridskrafternas uppgifter tas fram. Sådana lösningar bedöms i flera fall kunna ge billigare konstruktion, tillverkning, utbildning, fredstida förbandstjänst mm jämfört med bemannade flygplan.

Till luftstridskrafterna hör också luftvärn med lång räckvidd. Sådant luftvärn saknas idag. På sikt bör det tillkomma. Det kan användas så att det blir mer uthålligt men då ofta mer begränsat än flygstridskrafter.

Avvägning mellan personal och teknik.
Rubrikens problemställning har övervägts många gånger under krigskonstens utveckling i världen

Oftast har resultaten varit någorlunda väl underbyggda men exempel på motsatsen finns också. Ett ganska nutida exempel på det senare förhållandet är när de i sig förnämliga polska lansiärerna i inledningen av andra världskriget visade sig vara helt otillräckliga mot tyska stridsvagnsförband trots förhoppningar om och skönmålande pläderingar för motsatsen.

Inför nästa försvarsbeslut är det angeläget att noga pröva avvägningen mellan vårt kommande försvars behov av numerär och kvalitet på personalsidan kontra motsvarande faktorer på tekniksidan. Praktiskt är det på armésidan fråga om att kunna sätta upp ett tillräckligt antal förband för att mer eller mindre kontinuerligt kunna hålla motståndaren under press överallt i landet där han försöker etablera sig. På marin- och flygsidan är det i princip fråga om motsvarande krav. Sammantaget gäller att det krävs en betydande personell numerär i kombination med tekniktillämpningar väl lämpade för uppgifterna.

En viktig följdfråga inställer sig. Är det verkligen realistiskt att föreställa sig att försvarets personalbehov skall tillgodoses frivilligvägen? Beslut om den lösningen fattades under klart andra, mindre krävande förutsättningar än de som nu synes bli aktuella.

En realistisk lösning för att tillgodose försvarets personalbehov är värnplikt. I en värnpliktslösning finns dessutom en mycket viktig bonuseffekt inbyggd nämligen folkförankring. Statsmakten och Försvaret verkar under senare decennier ha glömt hur betydelsefullt det är att uppdragsgivarna, Sveriges befolkning, hålls väl informerad i försvarsfrågan och dess lösningar. När t o m Statsministern betecknar försvaret som ett särintresse har det gått långt i fel riktning.

Svensk industri
Framställningen i de föregående avsnitten behandlar åtgärder som syftar till att få till stånd ett svenskt försvar med en annan och nu lämpligare övergripande strategi än tidigare. Förutsättningarna i omvärlden men till del också inom vårt eget land talar för att en uthållig strategi bör vara målet för våra ansträngningar. I realiseringen av denna strategi är en kvalificerad svensk industri en stor tillgång. Det är inte bara fråga om vad vi i dag kallar försvarsindustri utan om all svensk industri som på ett eller annat sätt kan bidra till kostnadseffektiva militära lösningar.

Utländsk försvarsindustri är normalt kopplad till någon eller några av de stormakter som här förutses fortsätta att tävla med varandra om världens sinande resurser. I det sammanhanget möter denna industri helt andra och normalt sett dyrare krav på militära lösningar än de som vi har. Den optimering mellan stridsmiljö, verkan, skydd, ledning, logistik, utbildning m m som vi söker kan bli svår att förverkliga i ett utländskt sammanhang. Resultatet kan bli att vi tvingas godta utländska, för våra behov onödigt dyra lösningar Däremot ter sig våra krav ofta naturliga och begripliga i ett samarbete mellan svenska kravställare och svensk industri.

Mot denna bakgrund är det angeläget att ha tillgång till en kvalificerad svensk industri och att ha effektiva samarbetsformer mellan denna och Försvarsmakten. Det gäller inte minst att fullt ut ta tillvara kompetensen hos berörda parter. Det gör man bland annat genom att engagera kunnigt folk från alla håll och nivåer i diskussioner kring möjliga lösningar på problem som kan behöva nytänkande.

Samverkan med samhället i övrigt
Det militära försvarets verksamhet vid krig på svenskt territorium sker i samverkan med andra samhällsviktiga funktioner. Det innebär att den militära verksamheten i många fall kan få stöd av civila resurser och funktioner. I andra fall kan hänsyn till konsekvenser för samhället i stort behöva påverka upplägget av de militära operationerna. Denna samverkan mellan de militära och civila delarna av samhället behöver aktualiseras och övas.

Övergången från befintligt till nytt

Avvägningen inom ramen för det rubricerade skedet är antagligen både svår och mångfacetterad. Här ges bara några övergripande exempel inom området.

 • Åtgärder för att förbättra flygstridskrafternas bassystem påbörjas tidigt.
 • Definition och därefter simuleringar, försök m m för att få underlag för organisation, utrustning, vapen, taktik, stridsteknik, ledning, logistik mm för arméstridskrafternas uthålliga förband påbörjas tidigt. I ett andra steg påbörjas uppsättning av krigsförband.
 • Beslutad modifiering/modernisering av artillerisystem Archer och stridsvagn 112 Leopard fullföljs. Deras användning planeras preliminärt vara i försvaret av Gotland och Stockholmsområdet.
 • Absolut nödvändig anskaffning för att minska det uppdämda materielbehovet genomförs. Här måste man dock också titta framåt. Det uthålliga försvaret kan åtminstone delvis ha andra behov än IO 14.
 • Definition av en för försvaret gemensam, obemannad flygande plattform (UAV) för spaning, telestörning, telekommunikation, vapenleverans m m genomförs. Plattformens storleksordning ca 300 kg. Mycket små krav på baser och basutrustning. I ett andra steg sker utveckling av och prov med den aktuella plattformen.
 • En definition av en eventuell UAV för flygstridskrafterna påbörjas. Den bör vara en renodlad UAV, alltså inte en som ibland används utan förare och ibland med. En sådan halvhjärtad lösning skulle tappa mycket av sin kostnadseffektivitet.
  Flera indikationer börjar synas på att modellen med frivillig rekrytering riskerar att få svårt att täcka försvarets personalbehov. Problemet fokuseras och alternativ(a) modell(er) förbereds för att vid behov snabbt kunna komplettera eller ersätta frivilligheten.
 • Exemplen i punktsatserna ovan ska kunna påbörjas tidigt under kommande försvarsbeslutsperiod. De ska hålla sig inom den då tillgängliga försvarsramen.

Slutord
Den förändring av det militära försvaret som översiktligt behandlats i denna artikel innebär en kraftig omställning inom tillgänglig försvarsram framförallt för våra arméstridskrafter som redan tidigt bör gå in i det nya. På lite sikt följer övriga stridskrafter efter. Omställningen ger Sveriges medborgare en reell möjlighet att av egen kraft föra arvet från förfäderna, ett fritt och självbestämmande Sverige, vidare.

Omställningen är så pass omfattande och djupgående att såväl politiska som militära beslutsfattare kan känna sig obekväma med den. Det är både naturligt och i grunden mänskligt och kanske rent av hedervärt. Men det är inte detsamma som att de förändringar som följer av omställningen är felaktiga. De bär mot framtiden på ett sätt som kommer att ge en klart bättre start för Sveriges försvar efter 2015 än vad IO14 skulle kunna.

 

Lars G. Persson är generallöjtnant, Bengt Loenbom är generalmajor och Jan Wickbom är överste 1 gr. Samtliga är ledamöter av KKrVA.

av Berndt Grundevik

Résumé

China’s economic development over the past 20 years has few historical parallels. An annual GDP growth of about 10% has been an explicit goal. This is in a region of security policy that is extremely complex with many players showing conflicting strategic interests, but with the common feature that they are investing heavily in military forces. America’s Seventh Fleet with bases in Japan and South Korea has, since the Second World War, operated in waters which can be classified as a Chinese interest. President Obama’s ”Pacific doctrine” from 2012, implying a focus on marine resources in the Pacific, clearly demonstrates the importance of the region, particularly from a global trade perspective. The more than 60-year conflict between North and South Korea and the expressed desire from North Korea to develop nuclear weapons creates political uncertainty for China. To secure economic development, it is vital for China to meet import needs such as oil, gas, coal and iron ore. It is within this framework and a background of increasing global ambitions as well as securing the sea lines that China’s navy investments are made. After 2020, the Chinese navy is deemed to be the the largest fleet in the Western Pacific. This structure means that China is challenging the United States in the Pacific Ocean and it is  important for China to develop a new security doctrine.

 
KINAS EKONOMISKA UTVECKLING de senaste 20 åren har få historiska paralleller. En årlig BNP tillväxt om ca 10 % har varit en uttalad målsättning. Detta i en region som säkerhetspolitiskt är ytterst komplex med många aktörer som uppvisar motstridiga strategiska intressen men med det gemensamt att de satsar starkt på militära rustningar.

Täta incidenter
Nästan varje vecka rapporteras om incidenter till havs mellan Kina och grannländerna Japan, Vietnam, Filippinerna och Malaysia rörande ett antal klippöar i Sydkinesiska sjön. Vid flera tillfällen har mindre fartyg ur kinesiska flottan varit inblandade i konfrontationer med fartyg från grannländerna och USA.

USA:s sjunde flotta med baser i Japan och Sydkorea, har sedan andra världskriget opererat i farvatten som kan betecknas som kinesiskt intresseområde. President Obamas ”Stilla havs-doktrin” från 2012, innebärande en satsning på marina resurser i stilla havet, visar tydligt på regionens betydelse inte minst ur ett världshandelsperspektiv.

Koreanska halvön
Den mer än 60 år långa konflikten mellan Nord- och Sydkorea och den uttalade ambitionen från Nordkorea att utveckla kärnvapen skapar osäkerhet för Kina. Nordkorea är en ytterligt svårbedömbar granne som skapar omfattande politisk oro i regionen. En säkerhetspolitisk temperaturhöjning bedöms omedelbart slå mot Kinas handel och ekonomiska tillväxt vilket också skulle skapa stora problem för landets inre stabilitet.

Till komplexiteten bidrar Ryssland och dess behov av säkra sjötransportleder i Stilla havet samt en minst sagt kylig relation mellan Japan och Sydkorea.

Handel och militär utbyggnad
För att säkra den ekonomiska utvecklingen är det livsnödvändigt för Kina att tillgodose importbehovet av bland annat olja, gas, kol och järnmalm. Utöver behovet av säkra sjöförbindelserna för importprodukter så är det lika nödvändigt att ha säkrade dito för landets mycket omfattande export av varor.

Hangarfartyget Liaoning (det första i planen att bygga fyra) är ryskbyggt och har moderniserats i Kina. Fartyget genomför provtursverksamhet sedan 2012, och är ett exempel på den resursutbyggnad som regeringen i Peking anser nödvändig för att backa upp landet ekonomiska och därmed sammanhängande strategiska ambitionen.

Kina har världens näst största försvarsbudget efter USA. Utöver ambitionen att bygga hangarfartyg planeras också anskaffning av fler jagare och ubåtar (del av dessa kommer att vara kärnkraftsdrivna). Efter 2020 bedöms den kinesiska flottan vara den största flottan i västra stilla havet. I tillägg utvecklas annat kryssningsmissiler som kan användas mot fartyg och satelliter.

Regionala infrastruktursatsningar
Kina satsar på att få tillgång till viktig infrastruktur utanför det egna territoriet. Ramree vid Burmas kust vid Indiska oceanen är ett exempel. Där finns en naturlig djuphavshamn. Därifrån leds en olje- och gasledning nära 300 mil in i Kina. På Sri Lanka har Kina fått i uppdrag att bygga en stor hamn och detsamma i Gwadar (vid infarten till Hormuzsundet) i västra Pakistan. Genom strävan att med egna resurser säkra sjöförbindelserna samt bygga viktig infrastruktur också utomlands, kan landet säkra sin energiimport och samtidigt öka sin handlingsfrihet för export av varor.

Uppbyggnaden av flottan innebär att Kina utmanar USA i Stilla havet, och kopplat till råvaruintressen framträder en global ambition som kräver en förnyad säkerhetsstrategi. Några exempel:

 • 80 procent av de kinesiska investeringarna i Australien avser gruvindustrin. Stora investeringar har också gjorts i Sydamerika.
 • Efter Australien är Afrika söder om Sahara nu den näst största källan för import av mineraler för Kina.
 • Nya avtal om olje- och gasleveranser har slutits med Ryssland.
 • Kina utvinner olja i Sudan, oaktat ett ytterligt instabilt politiskt klimat i landet.
 • I Mongoliet satsar Kina stort avseende utvinningen av kol för.
 • Burma har potential att i framtiden vara viktig för kinesisk gruvindustri.
 • Avseende jordbruksproduktion har stora kinesiska investeringar gjorts i Brasilien, Australien, Argentina och Filippinerna.
 • Kopplat till vårt eget närområde finns ett påtagligt kinesiskt intresse av att vara en aktör i den arktiska regionen kopplat till den potential som här finns för energiutvinning.

Säkerhet och ekonomisk utveckling
Säkerhetsbehovet och strävan efter ekonomisk utvecklig går hand i hand och här ställer omvärlden krav på att Kina tar ett större internationellt ansvar för säkerhet och stabilitet. Kinas tidigare konsekventa hållning att inte blanda sig i andra länders inre angelägenheter behöver omprövas och tydligare beskrivas i en ny säkerhetsstrategi. Kinesisk FN trupp ibland annat i Sudan samt bidrag med marina resurser för att förhindra piratverksamhet i Adenviken är tecken som tyder på en större kinesisk vilja till internationellt ansvar.
Samtidigt är för landets inre stabilit fortsatt ekonomisk utveckling helt avgörande för att utjämna de klyftor som finns mellan de västra delarna av landet och den betydlig mer dynamiska kustregionen.

Relationen med Burma, Indonesien, Malaysia, Indien, Pakistan, Australien och Ryssland är prioriterade. Dessutom är råvaruproducerande länder i Afrika och Sydamerika högintressanta för Kina att knyta tätare band med. Behov finns av en tydlig inriktning avseende relationerna med Europa och USA. Dessutom finns tecken på att Kina vill utveckla kontakterna med Nya Zeeland. Kinas långsiktiga mål också kopplad till möjligheterna att på sikt skapa en ”språngbräda” till ett ännu oexploaterat Antarktis.

Det är mot bakgrund av ökade globala ambitioner liksom säkrandet av sjöförbindelserna som de marina satsningarna ska ses. En näraliggande koppling har utbyggnaden av flygstridskrafterna i syfte att med större uthållighet kunna verka långt utanför kustområdena. Till den geografiskt mera näraliggande bilden hör den ökande risken för konfrontation i Kinesiska sjön/sydkinesiska sjön mot bakgrund av pågående tvister om vem som äger vad av havsområden innehållande olje- och gas fyndigheter.

Armén är inte expeditionär och bedöms inte heller i framtiden utvecklas i en sådan inriktning, eftersom uppgiften att skydda gränserna och att vara en inrikes stabiliserande faktor är prioriterat. Dock bedöms armén utvecklas för att hantera ett större spektrum av kriser. Exempelvis så är skyddet mot terrorism samt förmågan att hantera civil oro på grund av sociala skillnader och olika etniska tillhörigheter några av de största inhemska utmaningarna.

Försvarsbudgetens storlek bedöms också fortsättningsvis öka för att Kina ska kunna genomföra den förmågeutveckling som krävs för att understödja landets långsiktiga strategiska ambitioner.

Författaren är generalmajor och ledamot av KKrVA.

Institutionalisering av ledningsmetoden
av Stefan Emanuelsson

Résumé

Mission command is stipulated as being the foundation of all leadership within the Swedish defence. Today, that goal has not been fully reached. The author of this paper develops a theory that an early theoretical and practical training for the young officer about using mission command would probably develop the ability of the Armed Forces in a way that meets the goal of using mission command as the guiding principle for leading. This paper also deals with general theories of how more senior officers should relate to the fact that mission command is the foundation for all leadership in the Armed Forces.

 
KADETTER SKA TIDIGT utbildas teoretiskt och praktiskt i ledningsmetoden uppdragstaktik. Detta eftersom det är den angivna ledningsmetoden som, tyvärr, officerare av olika grader i Försvarsmakten i allmänhet är allt för dåliga på att tillämpa och omsätta i praktiken. Artikeln har baserats på mina egna erfarenheter från min tid som kadett och de därpå följande åren som fänrik och löjtnant. Ett bärande intryck, nio år efter officersexamen, är att det i allmänhet föreligger en låg grad av kunnande om uppdragstaktisk ledning och vilja att ta nödvändiga initiativ. Ofta överlåts ansvaret till nästa nivå, trots att mandatet föreligger. Resultatet blir senfärdighet i besluten. Överfört till krigföringsförmåga så kommer vi sannolikt att agera alltför långsamt.

Som jämförelse kan långsam brittisk ledning ställas mot tysk snabb och effektiv dito under andra världskrigets inledande skeden ”In general the British method of making war i slow, rigid and methodical”.1 Citatet ska sättas i sammanhang med britternas operationer och tillämpade taktik, varvid de många gånger utmanövrerades av numerärt underlägsna tyska förband under operationerna i Frankrike 1940 och i Nordafrika 1941–1942.

Under det första halvåret 2014 då jag verkat som lärare vid grundläggande officersutbildning har jag upplevt att kadetterna har ingen eller mycket begränsad kunskap om uppdragstaktik. Detta trots att officerskadetterna tillbringat tre terminer på Karlberg innan de kommit till sin verksamhetsförlagda utbildning. Kunskapsmässigt utmärker sig inte heller specialistofficerskadetterna avseende detta. Jag tror att det är ett symptom på att någonstans, bland annan relevant utbildning för kadetterna, försvinner grundfundamentet kring Försvarsmaktens ledningsmetod. Detta kan knappast anses acceptabelt.

Den gemensamma grunden
Grunden för all ledning i Försvarsmakten är uppdragstaktik, detta vidimeras återigen i den senaste militärstrategiska doktrinen.2 Uppdragstaktik är dock inget som vi bara kan läsa oss till och anbefalla att det ska råda när vi genomför verksamhet inom den militära professionen. Frågan belyses tydligt i ett temanummer avhandlande det nya taktikreglementet för armén ”För att uppdragstaktiken skall kunna fungera i strid behöver vi redan nu inarbeta själva förhållningssättet. Ansvaret för detta åligger alla chefer på respektive nivå, i form av att visa föredöme och uppmuntran till rätt beteende inom förbanden.” 3

En ständig utmaning för att nå hit är att verka för att uppnå det stipulerande omsesidiga förtroende som uppdragstaktiken bygger på. Viljan att försöka nå en anda som stimulerar initiativ och att samtidigt acceptera andra lösningar än vad uppgiftställaren tänkt sig blir här av avgörande betydelse. Detta eftersom den chef som är på ort och ställe är den som är bäst skickad att agera och ta initiativ utgående ifrån hur händelserna utvecklar sig. Det finns en skyldighet att agera för uppsatta mål och avsedda effekter, snarare än att okritiskt agera i enlighet med en specifikt given order. Den givna ordern kanske inte längre gagnar det övergripande målet på grund av ändrade förutsättningar och/eller att händelseutvecklingen har gått i en annan riktning.4 Den automatiska viljan att agera och ta initiativ kan möjliggöras i en organisation som nyttjar uppdragstaktik som grund för all ledning.

Det är helt nödvändigt att vi diskuterar detta och hela tiden har det som ett grundvärde i interagerandet med chefer och underställda. För vad är det annars som bäddar för att vi kan genomföra den nödvändiga improvisation som krigets krav många gånger ställer på oss.5 Det går inte att slaviskt låsa sig till att agera i alla situationer enligt reglementet eller som ovan angivits okritiskt i alla situationer lyda order ordagrant.

Ett ömsesidigt förtroende
Uppdragstaktik som grund för framgångsrikt ledarskap ger den underlydande personalen utrymme att agera mot uppsatta mål. Detta kan låta diffust. Faktum är dock att den absoluta majoriteten av människor växer med givet ansvar. Detta kan uppnås genom att man:

 • får inflytande över sitt arbete,
 • upplever sin insats som meningsfull och viktig i ett större sammanhang.

Genom att söka och ta ansvar kan människan utveckla sina bättre sidor, sin fantasi, uppfinningsrikedom och förmåga att skapa. För att kunna utvecklas behöver människan också kunskap och handlingsutrymme. När människan märker att den kan påverka sin situation, är han/hon ofta beredd att ta ett större ansvar. 6

Det är mycket viktigt att framhålla att när en underlydande agerar, så bör den första värderingen av handlingen vara positiv. Med en okonstlad rapporteringskultur kan då högre chef anpassa sitt stöd till den underlydande när den stipulerade uppföljningen sker. Här finns grunden för att bygga förtroende. Misstag från en underlydande ska inte i onödan beivras, när så är påkallat finns sanktionsverktyget att nyttja,7 men detta får ända betraktas som undantagen som huvuddelen aldrig kommer i kontakt med. Alla chefer måste verka för att ge mer direkt återkoppling på utförda prestationer i termer som bra eller dåliga och inte vare sig skön- eller svartmåla det som åstadkommits.  Genom rak återkoppling nås effektivt följande faktorer som bäddar för ledning med uppdragstaktik:

 • Det finns en atmosfär som stimulerar viljan att ta initiativ och vara aktiv.
 • Det finns ett förtroende mellan chefer på olika nivåer och personalen.
 • Individerna i organisationen är självständiga och handlingskraftiga.
 • Det föreligger en anda av uppgiftsglädje och ansvarsvilja.8

Om dessutom motivationen hos personalen grundar sig på positiva faktorer blir självdisciplinen god. Personalen kommer att följa för tillfället gällande regler samt givna order och anvisningar.9 Genom detta nås även faktorn:

 • disciplinen är god och det finns en gemensam värdegrund.10

Föredöme och omsorg
En annan, inte obetydlig faktor hos en chef är att vara ett föredöme och att visa omsorg om underställd personal. Tyvärr känns det som att allt för många hellre värnar om sin egen karriär än att visa omsorg om sin personal.  En chef som visar omsorg om sitt förband får också i regel personalens förtroende.11 Detta har formulerats väl av en framträdande officer som kan sägas ha haft god fingertoppskänsla avseende detta ”Chefen måste ha kontakt med sin trupp. Han skall kunna känna och tänka som den. Soldaterna måste ha förtroende för honom. I detta sammanhang bör man komma ihåg en grundregel: man får aldrig för truppen låtsa en känsla, som man i verkligheten inte har. Menige man har en förvånande god näsa för det som är äkta och det som är falskt.”12

I teorin nås hög effekt genom samordning av system genom system. I en teknikfixerad tid där tekniska lösningar lätt skapar en övertro att chefen kan kontrollera allt är det ytterst viktigt att framhålla enkelheten och initiativet. Samtidigt som tekniken löser gamla problem uppstår nya, ofta genom att ökade krav ställs på den nya tekniken. Dessutom föder medel motmedel. Telefonledningar kan skäras av, satellitsamband kan störas ut och så vidare.13 Teknik är inte någon ensam lösning på krigets dimmor och friktioner. Med andra ord, krigets allmänna friktioner kommer på grund av krigets atmosfär samt människans och teknikens ofullkomligheter inte att minska dramatiskt.14 Otvetydigt är dock att den som har den enklaste och effektivaste ledningsmetoden kommer att kunna agera snabbast. En anda av uppdragstaktik i organisationen, kombinerat med hög utbildningsståndpunkt och nödvändig förmåga att improvisera och ta initiativ bäddar för att ge system av system effekt.

Tidig skolning i uppdragstaktik
Ett effektivt sätt att nå en anda av uppdragstaktik i organisationen är att kadetterna vid den grundläggande officers- och specialistofficersutbildningen (GOU) tidigt lär sig börja tänka och handla i en anda/atmosfär som präglas av ett uppdragstaktiskt förhållningssätt. I kursmålen för ledarskap och taktik borde självklart mål kring uppdragstaktik finnas. Tyvärr är sådana mål ganska sällsynta, utan andra, mer abstrakta kursmål, sätts istället upp. Min övertygelse är att det är absolut avgörande för en god förmåga i taktik och militärt ledarskap att diskutera och praktisera med uppdragstaktik som det bärande ingångsvärdet. Detta ska utmana kadettens intellekt avseende hur effekt bäst säkerställs vid genomförande av den militära verksamheten. För att nå dithän behöver kadetterna tidigt få pröva sin förmåga och inte kritiseras alltför hårt om det blev ett mindre lyckat genomförande.

Atmosfären bör stimulera till initiativ, allt för att säkerställa att bäst effekt nås utifrån de medel som finna att tillgå. Att straffa mindre lyckade initiativ är att hämma alla initiativ. Kadetten ska bli en vinnare som vill agera och inte vänta på tillåtelse från högre chef. I en anda där väntan på chefens tillåtande är regel, har redan händelseutvecklingen vänts mot de uppsatta målen. Att agera, ta initiativ och sen rapportera genomförd verksamhet är enkelt på övning, men vi behöver mer av det även i vardagen så att skillnad i agerandet vid insatsledning och verksamhetsledning suddas ut.

Inget motsatsförhållande mellan insats- och verksamhetsledning
Om nu någon som läser detta tänker sig att uppdragstaktik gäller bara för ”insatsledning” så är inte andemeningen sådan ”Uppdragstaktik skall genomsyra all ledning inom det militära försvaret, Även vid verksamhetsledning tillämpas uppdragstaktik med anpassad mål- och resultatstyrning”.15 Det ska således inte råda något motsattsförhållande vid den vanliga fredsadministrativa verksamheten. ”Högt i tak” där konstruktiv kritik kan framföras både ner- och uppifrån gör att organisationer kan utvecklas. I historien om kejsarens nya kläder, så var det bara barnet som vågade säga hur det egentligen låg till.16 Med en anda av uppdragstaktik kommer troligen fler att säga hur tingens ordning förhåller sig, och med det kan effekt säkerställas. Uppgiftsdisciplinen bygger på att ta ansvar och reflektera, att göra just detta är att ta ett ansvar gentemot helheten. Detta då otvivelaktiga brister naturligare kommer att belysas istället för som nu i många fall, de skyls över genom önsketänkande eller negligeras genom att det skylls på att det är ”någon annans” ansvar.

Beskäftiga fredsadministratörer
Allvarligt – direkt kontraproduktivt för att nå effekt med uppdragstaktik – är att sätta den fredsadministrativa verksamheten (verksamhetsledningen) framför Försvarsmaktens unika kompetens, väpnad strid.17 Dimensionerande för all verksamhet i en organisation som har som en av huvuduppgifterna att kunna genomföra väpnad strid, måste vara att sätta just den i fokus. Avvikelser från huvudfokuset måste naturligtvis till del göras beroende på de krav som åligger en förvaltningsmyndighet.

För att ändå inte tappa fokus är det nödvändigt att varje stabsfunktion på ett förband emellanåt granskar sin egen stabsarbetscykel. Följande känns sannolikt bra i vardagen:

 • En omfattande stående order, som eliminerar att underställda agerar på egen hand.
 • Fasta rutiner, där kontrasignering av beslut m m är regel och inte undantag.
 • En i många fall rådande vilja att ge en fast regel för varje tänkbart läge som hållpunkt för chefens handlande.

En överföring av det tankesättet till den väpnade striden gör att sannolikheten ökar för att man ständigt hamnar i efterhand och behöver parera uppkomna händelser över tiden. ”Ett förband, som både i anfall och försvar ständigt håller sig till en stel plan, skapar därigenom automatiskt en stridsmetod av missade tillfällen och frånsäger sig en av de väsentliga förutsättningarna för framgång. Schablon dödar anden.”18 Givetvis måste vissa fasta rutiner förekomma, men att emellanåt kritiskt granska vad, hur och varför vald metod används är inte fel.

Kultivering av uppdragstaktik
Tidsaspekten i modern rörlig krigsföring är avgörande, detta är bl a kodifierat i teorier om OODA-loop,19 Schwerpunkt20 och att utnyttja identifierade styrkor/svagheter.21 ”I modern rörlig krigföring är inte taktiken huvudsaken. Det avgörande är hur man organiserar sina resurser – för att vidmakthålla rörelseförmågan.”22 Denna citerade snabba vinnande förmåga att agera har sitt ursprung i personliga egenskaper som självförtroende, trygghet, mod och förståelse. Egenskaper som är samverkande effektivitetsvariabler som vi bl a når med en tidig skolning i uppdragstaktik. Uppdragstaktiken grundläggs inte enbart med att officerare på låg nivå lär sig tänka, leva och kultiverar detta med sin fortsatta karriär. Grundvärdena gäller för all militär chefspersonal d v s i egentlig mening all personal. Eftersom ansvar kan behöva tilldelas till eller tas av soldat om gruppchefen försatts ur stridbart skick. Detta går igen hur vi ger order kopplat mot att ”chefer måste förstå verksamheten på den egna nivån och flera nivåer över för att kunna tolka givna uppdrag mot övergripande mål samt måste förstå verksamheten flera nivåer under den egna nivån för att kunna ställa adekvata uppdrag”.23

Uppdragstaktik som metod (anda, filosofi) skapar sannolikt en genomsyrande pragmatism som är lika nödvändig på stridsteknisk- som operativ nivå för att möta framtidens problem så effektivt som möjligt. För dem som sen verkar på strategisk nivå och med hithörande samverkan på politisk nivå, ger sannolikt den tidiga skolningen- och kultiveringen av uppdragstaktik den ”råg för ryggen” som krävs för dessa ansvarsfulla uppgifter.

Utifrån ovanstående är det anmärkningsvärt att inte ett ord om uppdragstaktik kommit med i den färska publikationen Handbok befälsföring och sammarbete 2014.24 Förhoppningsvis kommer Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE) att revidera handboken i närtid, då den är framtagen för Försvarsmaktens minsta enheter – gruppen.25 Detta då uppdragstaktik från grunden behöver nämnas, tänkas och handlas i vardagen av all personal.

Avslutning
Att diskutera uppdragstaktik, tänka uppdragstaktik och resonera kring hur vi bäst ska nå effekt är viktigt för den militära professionen i likhet med en idrottarens jobb. Förmågor måste kontinuerligt vidmakthållas och förfinas, i annat fall är idrottaren inte längre bäst. Exemplet ter sig mer skrämmande i den väpnande striden, där det till syvende och sist är en fråga om överlevnad. Att som högre chef vilja visa sig handlingskraftig och blanda sig i (i onödan detaljstyra) hur underlydande löser uppgifter är att lägga hämsko på den som ska utvecklas. Att få den underlydande att känna ansvarsglädje inför uppgiften är ett mål i sig. Detta uppnås i en lärande organisation bl a genom att chefen/läraren verkar som en kunskapsbrygga gentemot vilken idéer ska kunna testas och stöd ska kunna ges. Den reflektion som uppstår härur är utvecklande i båda riktningar och leder till ökad klokskap, vilket även är en förutsättning för ett livslångt lärande.

En organisation som lever med uppdragstaktik kommer att nå otvivelaktiga fördelar framför en toppstyrd motsvarighet. Den tidigare devisen i AR Taktik från 1994 tycker jag på ett utmärkt sätt konkluderar effekten som kan nås ur en fungerande uppdragstaktik

”Definiera i varje situation VAD SOM SKALL UPPNÅS.

Klarlägg vad som leder till framgång. Ta initiativet, vidta de åtgärder som erfordras och ta de risker detta kräver. Allt detta tillsammans är att agera.

AGERA genom att TA OCH BEHÅLLA INITIATIVET

Ta de risker detta kräver”.26

En fråga som bör ställas är om uppdragstaktik kan kompensera det som i övrigt fattas avseende materiel och personal? Ett svar kan vara att i en liten försvarsmakt krävs en högre grad av optimering av de disponibla resurserna. Med uppdragstaktik finns förutsättningar att största möjliga effekt nås med de nu disponibla resurserna.

Författaren är löjtnant i infanteriet och tjänstgör vid Ledningsregementet.

 

Noter

1. von Mellenthin, F W: Panzer Battles, Ballantine books,  New York 1971, s 179.
2. Militärstrategisk doktrin med doktrinära grunder (MSD 2012), Försvarsmakten, Stockholm 2011, s 5 och s 119.
3. Brännström, Anders (Arméinspektör 2013): ”Arméreglemente Taktik 2013 -gäller!”, Arménytt, FMV-FSV Grafisk produktion, Stockholm, nr 2 årgång 2013, s 5.
4. Ibid, s 120.
5. Chefen för armén år 1983 (Sköld, Nils): Truppföring, Minab/Gotab, Kungälv 1983, s 52-53.
6. Försvarsmakten, Lindholm, Mikael (red): Pedagogiska grunder 2006, Fälth och Hessler, Värnamo 2006, s56.
7. Sanktionära verktyg i form av rättsregler.
8. Op cit, Militärstrategisk doktrin, se not 2, s 119.
9. Op cit, Chefen för armén år 1983 (Sköld, Nils), se not 5, s 18.
10. Op cit, Militärstrategisk doktrin, se not 2, s 119.
11. Op cit, Chefen för armén år 1983 (Sköld, Nils), se not 5, s 39.
12. Rommel, Erwin: ”Rommels papper” i Young, Desmond: Rommel, Svenska tryckeriaktiebolaget, Stockholm 1950, s 281.
13. Smedberg, Marco: Militär ledning. Från Napoleonkrigen till Bosnienkrisen, Historiska media, Lund 2001, s 284.
14. Gemensam strid. Ledning på operativ och taktisk nivå i ett nätverksbaserat flexibelt insatsförsvar, Försvarshögskolan, delrapport projekt gemensam strid, Stockholm 2004, s 54.
15. Försvarsmaktens grundsyn ledning 2001, Försvarsmakten MSK, Stockholm 2001, s 22.
16. Andersson, H C: ”Kejsarens nya kläder” Utbildningsradion, 2013, http://www.ur.se/Produkter/180284-H.C.-Andersen-Kejsarens-nya-klader (2014-07-17).
17. ”Vårt uppdrag”, Försvarsmaktens internetsida, http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vart-uppdrag/ (2014-07-17).
18. Middeldorf, Eike: Taktik på östfronten: Erfarenheter och slutsatser. Nordstedts akademiska förlag, Lund 1995, s 246.
19. Op cit. Gemensam strid, se not 14, s 28, s 29, s 30 och s 31.
20. DePuy, William (red): Generals Balck and von Mellenthin on Tactics: Implications for NATO Military Doctrine, Office of the Secretary of Defence, The BDM Corporation, Virgina 1980, s 10, s 11 och s 50.
21. Op cit, Militärstrategisk doktrin, se not 2, s 60 och s 111.
22. Lidell Hart, Sir Basil: Vi var där! Tyska generaler berättar om andra världskriget, SMB, Lettland 2010, s 188.
23. Op cit, Försvarsmakten, se not 2, s 120.
24. Lindholm, Mikael (red): Handbok befälsförings och samarbete 2014, Försvarsmakten, Elanders Sverige AB, Mölnlycke 2014.
25. Ibid, s 6.
26. Arméreglemente del 2. AR, Försvarsmakten, HKV, Arméledningen Taktik, Berlings, Arlöv 1995, s 8.

Ukraina, Mellanöstern, EU, Ryssland, USA, Kina, olja och gas
av Ingolf Kiesow
 

I EN ARTIKEL i Der Spiegel den 1 september 2014 återges en intervju med Igor Setschin, chefen för det ryska olje- och gasbolaget Rosneft, om läget inför EU:s sanktioner mot Ryssland.

Setschin deklarerar att bolaget inte tar något som helst ansvar för någon eskalering av konflikten om Ukraina. Han leder en ansvarskännande företagskoncern, som fullföljer sina leveransåtaganden så länge det är möjligt. Dessutom träffar sanktionerna inte pågående leveranser, bara möjliga framtida sådana. Han säger också att Rosneft har ett bra samarbete med både EXXON och BP, både i Ryssland (Arktis) och i Mellanöstern, som man inte vill avbryta.

Det är visserligen sant att Rosneft betalar enorma summor till den ryska statskassan, men det innebär inte att man utövar något inflytande på den förda politiken. Setschin påpekade att Jimmy Carters säkerhetspolitiske rådgivare Zbigniew Brzezinski brukar varna USA och särskilt dess president för den dag som EU upptäcker eller får för sig att EU har mera att hämta i ett partnerskap med Ryssland än med USA. Då är det inte bara slut med USA:s inflytande i Ryssland och EU utan i hela världen. Setschin varnar för att USA:s rädsla för en sådan utveckling hindrar EU från att utveckla den fulla potentialen för ett bra förhållande till Ryssland. Det är inte i EU:s intresse.

En varning till Europa
Setschin varnar Europa för att förlora leveranser av olja och gas. Han vill samtidigt förringa betydelsen av de nya långtidsavtalen med Kina, som uppges vara värda 270 miljarder dollar. Kina tar bara emot 13 % av Rosnefts leveranser till utlandet, medan EU tar emot 39 %. De nya avtalen är ingen förändring av politiken, de är bara en fortsättning av en sedan gammalt tillämpad ansträngning att bredda sin marknad. Samtidigt skall man komma ihåg att, vad gäller olja räcker Rysslands tillgångar bara för ytterligare 20 års export med samma takt som nu. (I västvärlden brukar man anta att den räcker i högst tio år.) Det är upp till EU hur stor andel man anser sig vilja köpa i konkurrens med andra köpare i Kina, Indien och länder kring Stilla havet. Det är väst, inte Ryssland, som nu är på väg att skära av banden och tvingar Rosneft att söka sig längre österut. Det talas i EU mycket om möjligheterna att utnyttja skiffergas i stället för gas från Ryssland, men det skulle bli en oerhört mycket dyrare lösning för EU. Där borde européerna tänka om.

Sanktioner en form av krig
Setschin varnar också för att sanktioner är en form av krigföring. Liksom krig med militära medel skapar det hat och fiendskap. Det blir också hans huvudbudskap i rubriken till artikeln i Der Spiegel.

Intervjun lär inte ha tillkommit utan anledning. Setschin är känd för att vanligen undvika publicitet. Med tanke på att Setschin brukar anses stå Putin mycket nära alltsedan de började sin karriär inom samma förvaltning i Sankt Petersburg är det ganska sannolikt att han går Putins ärenden. Budskapet verkar då – med viss rätt – vara att man varnar EU för att USA har en baktanke med sanktionerna; USA vill förebygga och förhindra att det byggs upp en intressegemenskap mellan EU och Ryssland. Setschin varnar för att sanktionerna kan göra irreparabel skada på relationerna. (Man kan naturligtvis spekulera i att Setschin i själva verket vill signalera till väst att han själv är så bekymrad över läget att han inte längre står helt på Putins sida, men det förefaller mindre sannolikt.)

Setschin säger för övrigt också i intervjun att Kina, andra BRICS-länder och Stillahavsländer alltmera utgör ett alternativ till EU för avsättning av gas och olja. Det är upp till EU att välja bort det ryska alternativet, men det är inte så man vill ha det i Ryssland. Samtidigt kan vi ju se hur Ryssland gör krampaktiga försök att förhandla med Kina om alternativ tillgång till kapital och teknik för att möta de svårigheter som skapas av sanktionerna. Det gäller till exempel ifråga om luftfart och försvarsmateriel, något som de affärsmedvetna kineserna inte är sena att dra nytta av och tar ett högt pris för.

Försiktigt Kina
Å andra sidan spelar Kina ett försiktigt spel. Kina vill inte ha ett kallt krig, inte ännu, och Kina är starkt beroende av fortsatt fungerande ekonomiska relationer med USA och EU. I Beijing är man inte heller överens med Putin om hur intrången i Ukraina bedrivs. De strider ju mot den genomgående motvilja mot inblandning i andra länders inre angelägenheter som är ett ständigt upprepat mantra i kinesisk utrikespolitik. Man undviker i Beijing också så långt som möjligt att provocera USA med sådant som kan se ut som ett förbund mellan Ryssland och Kina riktat mot USA och EU.

Obamas administration är minst lika angelägen om att undvika ett kallt krig, men samtidigt är trycket starkt från det republikanska lägret att uppvisa en fast fasad mot utmaningarna från Ryssland (och Kina). Också – och särskilt – i Mellanöstern krävs att USA uppvisar ”ledarskap”, men de ekonomiska begränsningarna för nya militära åtaganden blir successivt allt mera kännbara.

President Obama planerar att resa till Beijing i november för att träffa sin motpart Xi Jinping. Det ser i kinesiska media ut som om både världshandeln, nya handelsavtal och nya sexpartssamtal om Nordkoreas kärnvapen kan bli ett tema. Av amerikanska uttalanden framgår det att Kinas uppträdande i Sydkinesiska havet och Östkinesiska havet måste gås igenom för att undvika framtida missförstånd. Säkerligen kommer också Ukraina samt Irak och Syrien att figurera i samtalen. Där gäller det också att ”undvika missförstånd”.

Påfrestningar för EU:s och USA:s sammanhållning
Til syvende og sist är det ändå EU:s agerande och EU:s sanktioner som huvudsakligen styr skeendet i Ukraina, och Kina visar ett allt starkare intresse för sina relationer med EU. Det skapar också problem genom den amerikanska misstänksamheten mot ett självständigt säkerhetspolitiskt agerande från EU:s sida. Både Kina och Ryssland försöker fjärma EU från USA. Så uppfattas i alla fall läget i Washington, som inte förorsakas särskilt mycket olägenheter genom sanktioner mot Ryssland – den amerikanska handeln med det landet är förhållandevis liten. Det är däremot inte Europas handel med Ryssland, som både innefattar en viktig och omfattande import av olja och gas samt en lönande export av högteknologiska varor. Rysslands utrikesminister Lavrov har också nyligen varnat EU för farorna med att USA försöker hindra Europa från att ha goda relationer med Ryssland.

Sammanhållningen mellan EU och USA sätts på hårda prov av svallvågorna kring sanktionerna mot det ryska agerandet i Ukraina. Detta är möjligen en oavsedd effekt av ett händelseförlopp som har satts igång genom sanktionerna (eller rättare sagt av det ryska agerandet på Krim och i Ukraina), men ingen av parterna i detta maktspel undgår att lägga märke till den effekten.

Fara med sammanfallande processer i öst och väst
Setschin har förmodligen rätt i att sanktionerna kan skapa hat och fiendskap. Om å andra sidan sammanhållningen mellan EU och USA svetsas ihop genom den processen (till exempel genom att banden mellan NATO-medlemmarna förstärks igen) kanske det är bra, men Europa blir den part som får betala det högsta priset. Det tycks bl a förbundskansler Merkel ha insett, när hon in i det sista försökte övertala Putin att undvika att sätta saken på sin spets. Nu står den där, och det är ännu för tidigt att beräkna vad det har kostat. För något år sedan varnades det för farorna för ett begynnande kallt krig i Östasien. Nu talas det om samma sak i Europa. Handel och maktpolitik går inte att skilja åt i detta spel. Putin vill stärka Rysslands band till Kina inför de europeiska sanktionerna. Att tendenser i riktning mot två begynnande och parallella kalla krig kan komma att sammanfalla kan bli ett besvärligt perspektiv att hantera för alla parter, inklusive en ny regering i Sverige.

Författaren är ambassadör och ledamot av KKrVA.

by Petter Wulff

Résumé
Kring 1800-talets mitt utvecklades ett flertal nya sprängämnen, som var betydligt kraftfullare än det traditionella svartkrutet. Sverige var en av de nationer som gick i täten i denna utveckling, och Alfred Nobel blev den ledande uppfinnaren av ny explosivkraft.

Ett av användningsområdena för de nya sprängämnena var sjöminor. I själva verket tycks Alfred Nobels engagemang ha haft sitt ursprung i hans fars intresse för just sjöminor. Denne hade utvecklat teknik för att försänka minorna och hålla dem täta.

Mot denna bakgrund är det förbryllande att de av Nobel uppfunna sprängämnena, som fick sådant genomslag civilt, aldrig blev en del av det svenska sjöminvapnet. Artikeln undersöker vad som hände från vapnets etablering på 1860-talet och fram till seklets slut. Slutsatsen är att flottans val att inte använda dynamit stöds av sakargument, medan valet att avstå från den förbättrade produkten spränggelatin gjordes mot bättre vetande.

 

THE MID-19TH CENTURY was an era of new explosives. The centuries-old gunpowder was replaced by high explosives like dynamite and gun-cotton. Sweden was at the forefront of this revolution with Alfred Nobel long being recognized as the leading figure.1

You might have expected the Swedish military establishment to eagerly exploit the new possibilities appearing. But they did not – or not quite as you might have thought. This will be shown here by comparing the trajectories of Nobel’s explosives and Swedish sea mine development. Although the trajectories came close, they were still separate, and Nobel’s explosives never entered the arsenals of the Swedish navy.

Introducing sea mines – and a new explosive
Alfred Nobel’s military connection came through his father, who had been engaged in mine technology since the 1830s, when he tried to sell ideas for land mines to the Swedish army. Failing in this and other endeavours he tried his luck in Finland. There he came in contact with representatives of a sea-mine committee set up by the tsar and moved to S:t Petersburg.2
Business there went well, but with peace arriving after the Crimean War and a new tsar upon the throne, orders for sea mines and other military equipment were cut back. With the tsar no longer a customer that could support him, Alfred’s father returned to Sweden trying to sell the sea mines to his native country. He asked the Government to set up a mine committee to test the mines he had invented, and in 1863 the request was granted.3 This marked the birth of the Swedish mine weapon.4 The Government might have been moved by reports about the successful use of sea mines by the Confederates in the American Civil War5, but the reason given for setting up the committee was the request from Alfred Nobel’s father. He can therefore be said to be the father also of the Swedish sea mine weapon.

Where was Alfred in all this? He had been helping his father in S:t Petersburg. Around 1850 he studied for over a year in Paris receiving “Europe’s most distinguished education” in chemistry.6 This complemented his father’s knowledge of mine construction. The father was a mechanicus, who knew about mine casing and auxiliary equipment for getting mines into the water. Alfred was knowledgeable about the explosive substance inside, and in S:t Petersburg he had used his knowledge, making experiments with mines. When Nobel the elder returned to Sweden to continue his work on mines, it is not surprising that he asked Alfred to join him. Back in Sweden his son laid the foundation of a brilliant career in explosives with dynamite as his most famous product. But with regard to the Swedish navy, the ambitions of the Nobels came to nothing. How could that be?

A story that wasn’t
Here is what appears to be a great story – a family drama involving the man behind the Nobel Prize. We know that Alfred wanted to break away from the company of a father he found self-centered and unreliable7, and there were traits in his father’s character that might have antagonized the committee set up to evaluate his mines.8 From this could have followed an aversion of the navy decision-makers to the father’s mines and, by implication, to Alfred and his inventions. Such a story could have ended with the explanation that Albert Nobel’s explosives did not become part of the Swedish sea mine development because of the trail left by Alfred’s father.

Actually, there is more to the story than a product of an inventive genius becoming the victim of personal antipathies from people in power. I hope to be forgiven for having presented an answer to my question along that simple line some years ago.9 I now have evidence of other factors at play, and can see that dynamite would not necessarily have been the rational solution for the navy, which its civilian success indicates. In the following I want to present this broader story.

The development of dynamite
In 1863 Alfred obtained his first explosive’s patent with the Swedish Patent Office. The substance was called “blasting oil”, and it was demonstrated to a military commission later that year. The commission found the new explosive to have “tremendous power” but added that it would be “much too hazardous to use in warfare”.10 This may seem a puzzling comment coming from military quarters, but it is less puzzling when we know that it originates from an artillery commission. They needed an explosive more powerful than traditional gunpowder but not as powerful as to burst gun barrels.

With sea mines it is a different matter. There is no restriction on how powerful their explosive agent should be. The stronger the better. Alfred’s oil was a promising mine explosive, but its safety and chemical stability needed time to assess.

In the following spring Alfred made what many explosives experts consider to be his most important invention – the detonator.11 It is a small charge used for initiating a larger amount of explosive. It represented a significant safety improvement, as quick and easy ignition needed no longer be a property of the bulk of the explosive substance, which could instead be made to resist various shocks from heat or fall; reacting only to the detonator. Mines could thereby be more safely handled. Later in 1864 Alfred formed his first company to produce and sell his blasting oil.

Alfred was now his own master instead of being his father’s assistant and could turn to areas outside of the military that were potentially more lucrative. In an industrializing world there were tunnels to be blasted, iron and other metals to be extracted. Such projects could be greatly helped by a safe and powerful explosive. With outstanding product and sales efforts in Europe and the United States, Alfred satisfied civilian demands and managed to build what came to be a dynamite empire.

Sweden was an origin, although not the centre, of this empire. Alfred had moved his business to Germany when dynamite was invented in 1867, and in the 1870s almost half of the quantity of Nobel explosives sold came from Germany, with also Great Britain selling more than Sweden. But the rapid expansion of Sweden’s dynamite market – which in the three last decades of the 19th century saw a tenfold increase in production volume – is typical of what happened in other parts of Europe (Figure 1).


Fig 1. The rise of new explosives. Production in Sweden. From: Sjöstrand, Albert, Krut, dynamit och andra sprängämnen, Studentföreningen Verdandis småskrifter, nr 240, Bonnier, Stockholm 1921, p. 51.

 
From 1870 Sweden produced explosives enough to have sufficed for thousands of mines per year, if all production had been directed toward the military customer.12

Early navy explosives experiments
A Norwegian naval officer, after visiting a number of European countries, reported that they all looked for a more powerful mine explosive than gunpowder. His opinion was that through this, “considerable cost reductions would be achieved”.13 Sweden was one of those countries.

The Swedish navy was in the latter half of the 1860s open to novelties, and experiments were carried out both with Nobel’s blasting oil and his dynamite.14 In 1868, just a year after production of the explosive had started, the navy bought enough to fill half a dozen mines. They were exploded and the effects studied. The main finding was that dynamite was an extremely strong and, under certain conditions, suitable explosive, but there could be a problem. In temperatures below +10o Celsius it was said to become more and more difficult to ignite, and at 0o or below “extremely difficult”. In the same report it was mentioned that an alternative ammonium-based explosive was said to be both cheaper and less dangerous to handle.15

Alfred Nobel’s blasting oil and dynamite were not the only new explosives to be developed in the 1860s. There were many others, one of which was gun-cotton. It was being experimented with in Austria and Great Britain. In 1863 a British expert committee reported favourably on its application to “warlike purposes”,16 noticing that the substance was unaltered after years of storage and could be manufactured without danger.17 Still, manufacturing safety could be improved and in 1865 the British Woolwich arsenal claimed to have found “the patent safety gun-cotton”.

The Norwegian officer, referred to above, mentioned dynamite and gun-cotton among what he saw as main candidates for a new naval explosive. We have seen that dynamite was used in mine experiments, but there is very little mention of gun-cotton in the Swedish archival material for these years. This can be interpreted as a signal that Sweden chose to rely on what was done to develop and test gun-cotton (for mines) in Great Britain.

Gun-cotton chosen and retained
A mine committee was set up in 1870 with the task of “arranging the mine system”.18 Later that year a requirement for mine materiel was formulated. This time it was not for experimental purposes, but for the protection of the major sea-lanes to the capital. Hundreds of mines should be acquired and supplied with an explosive. The requirement here was for 5 tons of gun-cotton. This, together with various pieces of mine equipment, was to be supplied by England. The requirements were described by an officer on the mine committee as an order from the minister for sea defence. The committee had no say in this or any comments. Soon after it had been agreed that Sweden should use gun-cotton on a larger scale, an officer was sent to England with the task of acquiring, among other things, over three tons of gun-cotton.

A new mine committee began work in 1873. This time the ambition was great involving officers also from the Norwegian side and from Denmark, with numerous experiments carried out, formulas presented, and the results printed and published. Experiments were made during both summer and winter, with some of the experiments involving exploding mines under ice.

This time, dynamite was accepted as an explosive to use in the committee’s experiments. It was provided by Sweden as a typical new explosive, which was to be compared to traditional gunpowder. In the end, however, the committee concluded that gun-cotton had a considerable advantage over dynamite, in that it could absorb 20-30 % (fresh) water without deterioration.19 No further explanation was given; the committee concentrated on contrasting the new explosives to the traditional gunpowder with regard to physical impact. From what the committee said there was no reason for the navy to abandon gun-cotton.

The fact that the explosive was an important part of the mine weapon was underlined when the navy employed a chemist in the 1880s. His first job was to control the gun-cotton imported and stored, but he also came to investigate some new explosives available on the civilian market.
The wisdom of importing such a central ingredient of the naval defence had not been questioned until and in the early 1890s when the navy administration asked the chemist to find out “which of the violent explosives produced within Sweden would be most suitable, in case of a shortage of gun-cotton, to use instead of that?”20

Here was a new chance to have a Nobel explosive introduced into the navy. The navy chemist came out in favour of a Nobel product of the 1870s, called blasting gelatin, and found that it had many advantages: the simplicity of its production, its heaviness, its greater safety against blows compared to gun-cotton, its insolubility in water, its simplicity to insert in a mine, its usefulness in all kinds of powder receptacles without prior configuration. Blasting gelatin also had a 20 to 30% greater effect than gun-cotton, and a further advantage was its low price. According to the navy chemist, there was no other explosive to match it.21

The substitute asked for had been found better than the original. What was the military reaction? The year after the chemist had declared his preference for blasting gelatin, the navy solved the gun-cotton problem in a very different way, as it invested in a factory for the domestic production of gun-cotton. The factory was built in 1894 and started production the year after.22

This surprising decision was backed up by a new mine commission in 1896, which found the product lauded by the navy chemist inferior to gun-cotton both with regard to safety and power. The safety criteria of the commission were that the explosive should not become dangerous if hit by a gunshot, and it should be unaffected by variations in temperature. Experiments showed that the blasting gelatin “exploded violently” when hit by projectiles from a 57 mm quick-firing gun, whereas the (wet) gun-cotton’s reaction to this was “entirely without danger”. Resistance to temperature variations seems to have been less investigated, and here the committee was content to find gun-cotton unaffected after being stored for three months. The chemist’s conclusion was reversed also with regard to the destructive power of the explosive. The finding that the power of blasting gelatin was stronger, was now found to be true only for large distances to the target (45 metres or more), while gun-cotton was found “considerably superior” at lesser distances. The commission on these grounds recommended that gun-cotton should be only a navy explosive, with its wet form to be used as a main charge, and its dry form as detonator.23

The long reign of gun-cotton in Swedish sea-mines is illustrated in Figure 2. The last mines with gun-cotton were not decommissioned until the early 1950s.24


Fig 2. Explosives for the Swedish sea mine weapon. Gun-cotton dominant from 1870s till after 1900, and the most powerful explosive till 1940s. From: Mine department, Ö III, Taube (picture page 40).

Why was dynamite discarded?
Dynamite was a hugely successful product in the latter half of the 19th century. Upon it Alfred Nobel established an explosives empire covering most of Western Europe. But the navy of Sweden – the country where it all started – did not make dynamite part of its inventory. It makes one wonder why.

In Sweden, 1863 marked the start of years of experiments in sea-mine technology. One part of that technology consisted of the explosive inside the mine ­– a field where Alfred Nobel was engaged. In the 1860s and 1870s he patented three explosives that came to be tested by naval representatives in Sweden. Beside dynamite it was blasting oil and blasting gelatin.

Blasting oil was Alfred’s first contribution to the explosives field. It was developed for use in the mines his father had constructed, but Alfred also presented his explosive to civilian customers, and after his father’s mines had been found inadequate for mass production, Alfred’s connection to the military sector seems to have been severed. However, the navy cannot be blamed for not acquiring his blasting oil. It was too new and too little tested to be entirely relied on as a mine explosive.

Alfred soon came up with dynamite as a more stable and safe substance. Only a year after its introduction in 1867 it was tested in Swedish sea mines. Its explosive power was found impressive, but there was a suspicion that the substance would be difficult to initiate at low temperatures. This was obviously a drawback for an explosive in such northerly waters as Sweden’s. Neither was dynamite seen as the cheapest among the new high-explosives.

The suspected poor performance at low temperatures can have been a reason for dynamite not to have been chosen, when in 1870 mine materiel was acquired for the protection of sea-lanes to the capital. A mine committee had been appointed earlier that year but was not consulted. Instead, what was to be acquired was decided upon in a dialogue between a mine officer on the committee and the ministry for sea defences. The explosive decided on for the mines was gun-cotton. Whether it was a decision from below (the officer) or from above (the ministry) is unclear.

A geographically broader and more active mine committee was set up soon after. It was a Scandinavian collaboration with Denmark involved beside Sweden/Norway, which provided the high explosive to be used in the committee’s experiments. Somewhat surprisingly it was dynamite. It was found cost-effective enough to use, which meant that the price argument against it had disappeared. Neither did there seem to be any problems using dynamite at low temperatures, as part of the experiments meant exploding mines under ice. But with two of the arguments against dynamite gone, a third argument turned up, which made the committee express a preference for gun-cotton. It was said to have a considerable advantage in that it could be used when wet. The implication was that dynamite was more problematic in this respect.

To use gun-cotton as the first high explosive in Swedish sea mines in the 1870s was probably not a bad idea. Three arguments can be raised in favour of such a decision: first, experiments and development work had gone on for more years with gun-cotton than with dynamite. Second, a British expert commission had found it suitable for military applications and much work had gone into achieving its safe production. A third argument is that with as large and leading a customer as the British navy, gun-cotton was a substance likely to be in production for many years to come, and one that would possibly continue to be improved. These arguments can be inferred from the logic of the situation. They are not made explicit in the archival material, where, instead, appear the more specific techno-economic arguments noted above

Why was dynamite’s successor discarded?
Gun-cotton may have been good enough technically, but there was a potential problem. There was no indigenous supply from where the navy could get it. If a rise in political tensions would occur or a threat of war, Sweden might find itself cut off from its supply of mine explosives. Sweden later became sensitive to such foreign dependence, leading in the Cold War period to avoidance of imported commodities in areas as different as nuclear engineering and agriculture.25

For most of the 19th century foreign dependence was not an issue. But in the century’s last decade – possibly in reaction to a more aggressive German naval policy after 189026 – the Navy Authority (Marinförvaltningen) formulated a question directly addressing the problem. It was asked if there was a domestic back-up explosive in case Sweden should be cut off from its gun-cotton supply. The question was sent to the navy chemist to investigate, and his answer was affirmative. There was a very good substitute; so good, indeed, that he saw it as superior to the long established gun-cotton. It could be easily produced, and easily filled into mines, it was more chock-resistant than gun-cotton, and 20 to 30 % more powerful. In short, there was nothing to compare to it. The explosive in question was “blasting gelatin”, a Nobel explosive introduced in the 1870s as a successor to dynamite.

But blasting gelatin fared no better than dynamite with the navy. A few years after the chemist had recommended it, a mine commission came to a totally different conclusion. Now it was gun-cotton that was the superior substance with regard to both safety and destructive power. Where the chemist had found blasting gelatin to be more shock resistant, the commission now found it that it could not resist the shock of a hit from a 57 mm projectile, something which gun-cotton was found to do quite well. The superior explosive power of blasting gelatin, found by the chemist, was now reduced to superiority only at very large distances. At distances where mines were supposed to work – up to a few metres from the target – gun-cotton was found to be the stronger of the two.

This is quite confusing. If blasting gelatin “exploded violently” when hit by a projectile, it is more or less what we would expect, as it should explode through the shock from an activated detonator. Was the impact of a 57 mm projectile really less of a shock? If it was not, how could we trust a substance not affected by the projectile to explode at all? There is no hint in the commission summary that here was a major problem: Under what conditions could and should an explosive be expected to go off and under what conditions should it not? We get to know nothing about that and are left wondering about the experimental set-up, the shooting distance or which part of the mine was hit.

No less confusing is the reported result that an explosive measured to have had considerably less destructive power – that is, gun-cotton – could come out in the new trials with more power (at most distances) than its competitor. How could that be accommodated with the earlier results favouring blasting gelatin? There appears to have been something more than normal technological testing practice involved in the commission’s work.

One way of seeing the commission’s recommendation is as a confirmation of a decision already made and implemented. Some years earlier, the problem of foreign dependence regarding sea-mine explosives had been solved by the building of a Swedish gun-cotton factory. The commission showed this step to have been motivated, but it cannot be ruled out that the experiments were arranged so that this conclusion could be drawn; in other words that it was a rigged procedure. Lending some support to such a conspiracy theory is the curious fact that the findings of the commission have only survived in the form of an undated and unsigned summary, and that the date given for when the commission was set up is not correct (there is no corresponding information in the ministry records).27 If there was never a formal ministry decision to set up the commission, there might not have been a full report written. With just a summary to describe experiments and conclusions, it would have been harder to scrutinize and criticize their validity.

Its price, which had been seen as one of the factors favouring blasting gelatin compared to gun-cotton, was not commented on in the summary. It is possible that, with a domestic gun-cotton factory already built, gun-cotton could be seen as price-competitive; but if the factory investment had been included in the calculus, the choice of gun-cotton would probably have turned out to be a costly affair.

One thing was to start using gun-cotton, another to continue using it for decades. Nobel’s dynamite was succeeded by blasting gelatin, made safer and more user-friendly through much development work and experience from civilian projects. It was more available and cheaper than gun-cotton, where the possibility of having the supplies cut off, when they were most needed, surfaced as a problem in the 1890s. Blasting gelatin appeared far preferable to gun-cotton, but with some curious experiments and/or conclusions from a mine commission gun-cotton stayed as the mine explosive preferred by the Swedish navy for another decade, and it remained part of the country’s mine weapon till as late as the early 1950s. The Nobel competitor, blasting gelatin – like its forerunner dynamite – got no further than the experimental stage.

The author is a Licenciate of Technology, the Royal Institute of Technology, Stockholm.

 

Notes

1. Chalon, Paul: Les Explosifs Modernes. Traité théorique et practique. A l’usage des ingénieurs civils et militaires, des entrepreneur de travaux publics, de mineur, etc., Paris 1886, preface and p. 105.
2. Strandh, Sigvard: Alfred Nobel. Mannen, verket, samtiden, Natur och kultur, Stockholm 1983, chapter 1.
3. The Military Archives of Sweden, 516 A: Marinförvaltningen, Mine Department (below referred to simply as “Mine department”), ÖI, vol. 2, Royal letter 21/4 1863.
4. Wedin, Folke and Hammar, Magnus: Amiralitetskollegiets historia. III 1803-1877, Allhems förlag, Malmö 1977, p. 218-219; Mine Department, ÖIII.
5. Roland, Alex: Underwater Warfare in the Age of Sail, Indiana University Press, Bloomington & London 1978, chapter XI.
6. Op cit, Strandh, Sigvard, see note 2, p. 30.
7. Sjöman, Vilgot: Vem älskar Alfred Nobel?, Natur och kultur, Stockholm 2001.
8. Nilzén, Göran: ” Immanuel Nobel – mångsysslare med ett växlingsrikt liv”, Personhistorisk tidskrift, Svenska autografsällskapet, Stockholm no. 2, 2004.
9. International Committee for the History of Technology, Glasgow 2011.
10. Op cit, Strandh, Sigvard, see note 2, p. 39.
11. Ibid., p. 41.
12. Assuming about 0,1 tons per mine.
13. Koren, Johan: Rapport efter en Reise till Udlandet foretaget i 1868 for at inhente Oplysninger om undersøiske Miner, Christiania 1869, p. 37.
14. Mine department., Ö I, vol. 1, Diarium (various dates), 26/8 1868.
15. Mine department, Ö I, vol. 5, Zethelius 26/11 1868, p. 3, 5.
16. Gladstone, John Hall et. al.: Report on the Application of Gun-cotton to Warlike Purposes, London 1863.
17. Ibid, p. 25, 26.
18. Mine department, Ö I, vol. 5, protokoller, 25/2 1870.
19. Rapport over Forsög med Söminer, foretagne af Sverige, Norge og Danmark i Forening 1874-1876, Copenhagen 1877, p. 38.
20. Mine department, F I, Cronquist 17/8 1893, p. 15.
21. Ibid.
22. Mine department, F I, Årfelt 23/3 1896, p. 37.
23. Mine department, Ö I, vol. 7, ”Sammandrag öfver den genom Kongl. Bref 24/1 1897 tillsatta kommissionens arbeten”, p. 1-2.
24. Mine department, Ö III, Taube, p. I:1.
25. Lundin, Per; Stenlås, Niklas and Gribbe, Johan: Science for Welfare and Warfare. Technology and State Initiative in Cold War Sweden, Watson Publishing International LLC, Sagamore Beach 2010, chapters 7 and 8.
26. Palmer, Robert Roswell and Colton, Joel: A History of the Modern World, Alfred A. Knopf, New York 1971, p. 636.
27. The Military Archives of Sweden, 27 B:1: Sjöförsvarets kommandoexpedition, Protokoll, vol. 5 (covering the proposed date 24/1, 1897).

av Niklas Granholm

Résumé
This long hot summer, three open conflicts rage in Europe and its proximity. This has quickly led to a worsening security situation, affecting Sweden in various ways. The war in Ukraine, instigated and supported by Russia, the Israeli-Hamas war and the spill-over of the Syrian civil war into Iraq all pose different long-term challenges for the Swedish defence and security apparatus. The long-term effects of these conflicts in all likelihood point to a shift to a much frostier security climate. Open conflict in our part of the world can no longer be ruled out. Not only Sweden, but also large parts of the western world stand physically and psychologically ill-prepared for these developments. It will remain a challenge, to say the least, to keep an overview of these serious challenges and allot the right resources to the right sector of the security apparatus while avoiding pitting them against each other.

 

TRE ÖPPNA KRIG rasar i Europa och dess närhet. Ett nytt och svårare säkerhetsläge har snabbt uppstått i vår del av världen. Vart och ett av krigen påverkar på skilda sätt Sverige.

Efter Rysslands ockupation och annektering av Krimhalvön understödjer man nu ett väpnat uppror i östra Ukraina i syfte att destabilisera landet. Tunga och avancerade vapensystem, militära resurser och annat stöd som Ryssland förser de olika grupperingarna av upprorsmän med föder de öppna krigshandlingarna. Genom nedskjutningen av ett civilt trafikflygplan – MH17 – över östra Ukraina med 298 döda som följd har konflikten eskalerat och ytterligare internationaliserats. Konflikten är inte längre lokal och begränsad. Samtidigt har den ukrainska regeringens motoffensiv nått framgång under den senaste tiden. Den ryska statsledningen står därmed inför valet att antingen söka växla ner konflikten eller satsa på öppen intervention. Frågan är hur USA:s, EU:s och G7-ländernas efterhand hårdnande sanktioner på sikt påverkar ryskt agerande.

Den mångåriga konflikten mellan Israel och Hamas på Gazaremsan har efter de avbrutna fredsförhandlingarna mellan PLO och Israel samt uppmärksammade mord övergått i öppna krigshandlingar. Slagväxlingen med robotar och flyganfall eskalerade till markstrider på och under jord i Gazaremsans tättbefolkade stadsmiljöer. Det är med deprimerande regelbundenhet som detta mönster upprepas. En lösning verkar långt borta.

I Mellanöstern och delar av Nordafrika har höggradig instabilitet rått sedan de arabiska vårarna. Mycket tyder på att instabiliteten i regionen blir långvarig – jämförelser med Trettioåriga kriget har gjorts. En del av upptrappningen relaterar till de religiösa motsättningarna inom Islam mellan sunniter och shiiter. Det ytterst brutala inbördeskriget i Syrien har ytterligare eskalerat och spritts. Den senaste fasen av konflikten har lett till att ett s.k. kalifat i norra Irak och delar av Syrien utropats. ISIS/ISIL/IS:s militära framgångar har kantats av storskaliga utstuderade grymheter mot och fördrivning av civilbefolkningar. Iraks territoriella sammanhållning som redan tidigare var ifrågasatt är nu än mer prekär. Det är oklart om kalifatet blir en dagslända eller om den territoriella ordning som rått i Mellanöstern sedan ett knappt århundrade nu är på väg att vältas överända. Givet de grundfaktorer som är i rörelse är det sannolikt att konflikten blir mycket långvarig. Kaoset i Libyen samt kriget i Syrien och Irak höjer också migrationstrycket till Europa till än högre nivåer. Allt annat lika är det sannolikt inte hållbart på sikt

På mycket kort tid har säkerhetssituationen för Europa försämrats. De tre öppna konflikterna påverkar Sverige tydligt på åtminstone tre sätt.

För det första har ukrainakriget accelererat en utveckling där den militära normalbilden i Östersjöregionen hårdnar. Fler avancerade övningar, ökad marin- och flygverksamhet och inte minst mer av närmast permanenta militära kapaciteter är nu ett faktum i svenskt närområde. Den avgörande betydelsen av säkra farleder till sjöss och luftrum för ekonomin, näringslivets utveckling och vår försörjning står tydligt fram för Sverige som ett ytterst import- och exportberoende land. I ett hårdare säkerhetsläge kommer de knappt tilltagna svenska resurserna för försvar och säkerhet successivt att ställas på allt svårare prov relativt vad de dimensionerats för, även om ingen öppen konflikt skulle utbryta. I förlängningen pekar utvecklingen på att öppna krigshandlingar inte kan uteslutas i vår del av världen. Det har också påpekats av företrädare för NATO och representanter för centrala medlemsstater att de som står utanför NATO inte automatiskt kan påräkna stöd vid en öppen konflikt. Den militära försvarsmodell som Sverige håller på att bygga upp verkar på flera sätt ha blivit omsprungen av den snabba utvecklingen avseende volym, inriktning, innehåll och medelstilldelning. Därtill har kampen om bilden av konflikten också aktualiserat frågan om en modernisering och uppväxling av det psykologiska försvaret.

För det andra har det senaste Gaza-kriget i det multikulturella Sverige lett till att konflikten spiller över på gator och torg i delar av landet. Det är till del en polisiär fråga. Men det handlar också om hur en långsiktigt framgångsrik integration av nya medborgare ska kunna uppnås. Respekt för minoriteter och tolerans utmanas och parallellsamhällen växer fram. Var går gränsen för tolerans mot intoleransen? Kan en rimlig grad av socialt lugn upprätthållas på sikt? Kan grundläggande lojalitet med och acceptans för Sverige inte uppnås kan det bädda för allvarliga framtida spänningar.

För det tredje har krigen i Mellanöstern och Syrienkriget i synnerhet lett till att flera tusen unga män i Västeuropa radikaliserats och enrollerat sig i olika islamistiska gerillarörelser. För Sveriges del uppskattas det hittills röra sig om ett knappt hundratal personer. Det är en utveckling som pågått under ett antal år, men som nu verkar ha ytterligare accelererat och förtydligats. De som inte stupar väntas komma åter med svåra trauman och/eller med kunskaper i terrorism och informationskrigföring som kan innebära ett direkt samhällshot. Norges höjning av terrorberedskapen nyligen är ett tydligt exempel. Hur skulle Sverige klara en liknande situation, även om inget skulle inträffa?

De tre krig som rasar denna långa, varma sommar ställer därför Sverige inför sinsemellan olika säkerhetsproblem. Det är sannolikt att den säkerhetspolitiska klimatförändring vi nu ser långsiktigt går mot något betydligt frostigare och mer konfliktfyllt. De senaste decenniernas utveckling mot en allt fredligare och mindre konfliktfylld värld kan inte längre tas för given. Det är inte endast Sverige utan också stora delar av västvärlden som står fysiskt och psykologiskt illa rustade för att möta denna utveckling. Det blir därför minst sagt en utmaning för beslutsfattare att hålla den överblick över flera samtidiga utvecklingar som krävs. Inget av de områden som berörs ovan kan ignoreras, hanteras ett i taget eller – vilket tyvärr är alltför vanligt – ställas mot varandra. Våra referensramar för omvärldsutvecklingen behöver ses över. En öppen attityd för förändringarna och strävan till helhetssyn förbättrar förutsättningarna för att ökade resurser kan tillföras rätt sektorer för hantering av det nya och långsiktigt försämrade säkerhetsläge vi nu har att förhålla oss till. Hur klarar vi det?

Författaren är forskningsledare vid FOI och ledamot av KKrVA.

av Lennart Uller

Résumé

In his Government report on submarine violations of Swedish territorial waters, Perspektiv på ubåtsfrågan (2001), the investigator, Ambassador Rolf Ekéus, writes that the Soviet Union alleges that in October 1981 a Soviet submarine, the U 137, ran aground on the Danish small island of Christiansö, 25 km northeast of Bornholm Island. Hence real and serious search operations should have been aimed towards the beaches of this island. However, that is not the case with the Soviet “Search Operation” depicted by the investigator. It is a simple cover-up. In spite of this, the investigator uses it to substantiate the U 137’s intrusion as unintentional. Details the investigator further gives on the intrusion are not substantiated and are partly incorrect. The finely tuned maneuvering of the U 137 in the navigation log remains conclusive evidence that the navigator of the U 137 knew well he was heading into Swedish territorial waters. The investigator invents allegations against General Lennart Ljung, at that time Sweden’s Supreme Commander, claiming he preempted the government’s ability to deal with the U 137 other than as an intruder. However, no trace of such a decision can be found; on the contrary, the Government acted independently in its own capacity and consequently Prime Minister Thorbjörn Fälldin had a firm grip on all proceedings.

 
OM U137:S INTRÅNG i Gåsefjärden utanför Karlskrona hösten 1981 var avsiktligt så talade också mycket för att Sovjet var starkt inblandat i övrig undervattensverksamhet. 1995 års ubåtskommission har i fullständig enighet, inkluderande dissidenten Anna Christensen, kommit fram till att U 137:s intrång inte kunde vara annat än avsiktligt. Denna ubåtskommission bestod av akademiker obundna av myndigheter och tidigare bedömningar. Ordföranden, professor Hans G Forsberg, är inom sitt fackområde, ingenjörsvetenskap, en internationellt erkänd person. Övriga ledamöter åtnjuter likaledes högt anseende.

Perspektiv på ubåtsfrågan
Med utredningen Perspektiv på ubåtsfrågan 2001 av ambassadör Rolf Ekéus, ledamot i vår akademi, förhåller det sig på ett speciellt sätt. Utredaren ”vill att [U 137] skall framstå som en oavsiktlig inträngning” meddelade sekreteraren Matthias Mossberg utredningens experter.1

Denna för mig hittills obekanta inriktning ger onekligen perspektiv – kanske mindre på ubåtsfrågan men mer på Ekéus utredning. I Tidskrift i Sjöväsendet (TiS) nr 4/2013, har den militäre experten i utredningen, konteramiralen Göran Wallén, nu åter tagit till orda och skriver: ”Att fartygschefen fått i uppdrag att gå in i Gåsefjärden kan nog sägas vara helt klarlagt.”

I denna artikel granskas den bild utredningen förmedlar (vilket inte påverkas av vad som må finnas i utredningens arkiv). Arbetet kan ses som ett blygsamt komplement till de viktiga undersökningar som gjorts av ledamöterna Bengt Gustafsson och Mikael Holmström.

”Sökoperationen”
Utredaren skriver på sida 76 att U 137:s befälhavare Gusjtjin trott sig stå på grund på Christiansö från kvällen den 27 oktober. En sovjetisk sökoperation efter U 137 måste alltså inriktas mot stränderna runt Christiansö, vilket ej är fallet. ”Söker” man någon annanstans rör det sig då istället om en skenoperation. Utredarens bortser från detta och bestämmer ett ”sökområde” som inte är inriktat mot Christiansös stränder.

(Bild 1)

En sovjetisk ”genuin sökoperation”2 för att hitta U 137 är det viktigaste stödet utredaren anger för att intrånget skulle vara oavsiktligt. Han utgår från en av FRA den 28 oktober avlyssnad angivelse till sovjetiska flygplan av U 137:s senaste position.3 Den position FRA avlyssnat är en latitudgrad fel i förhållande till vad som skrivits in i ubåtens loggbok för 2100 kvällen innan4 (en timme efter grundstötningen som enligt fartygschefen Gusjtjin ägde rum kl 1957 svensk tid den 27 oktober).

Denna position sändes i klartext5 – övrig signalkommunikation var krypterad. Grundat på dessa uppgifter från FRA har ”Utredningen … funnit att sovjetiska flygplan och fartyg först dirigerats till ett område öster om Bornholm, ca 120 km söder om Karlskrona. Där har flygplanen under morgonen och förmiddagen spanat mer än sex timmar utan resultat.”6 Detta är fel.

Verkligheten ser ut så här.7 Enligt Ekéus utredare ska ett första plan ha flugit på morgonen på 300 meters höjd öster om Bornholm. Det var uppsnappad radiotrafik med detta plan som fick utredaren att bestämma att en sökoperation ägt rum. Det sökområde utredaren fastställt ligger som närmast 15-19 km från Christiansö men sträcker sig därefter inte längs utmed gränsen till danskt luftrum (vilket är det logiska om man verkligen söker efter U 137 på grund på Christiansös stränder). Nej, det sträcker sig österut – bort från Christiansö – drygt 2 mil längre ut i öppna havet. (Jfr bild 1)

Svensk luftbevakning har minst två, högt belägna, kraftfulla radarstationer igång på morgonen den 28 oktober, en på Romeleåsen och en PS-66 i Olofström. Ingen av dessa radarstationer fångar något flygplan 20-30 km öster om Bornholm den aktuella tiden. Dessa radarstationer täckte betydligt lägre höjd än angivna 300 meter.8 Inte heller genom dansk radarövervakning är något sådant ”sökflygplan” på morgonen känt.

Kl 1048-1152 och 1229-1322 flyger ett andra plan c:a 5 mil östsydöst om utredarens sökområde, 7,5 mil från Christiansö. 1255-1411 flyger ett tredje plan på över 2 000 meters höjd c:a 22 mil från Christiansö.9 Dessa två flygplan (fångade på svensk radar) kan alltså än mindre förknippas med någon sökning mot Christiansö.

Det saknas sålunda varje indikation på radar att någondera av flygplanen skulle kunnat ha sökt efter U 137 på grund långt borta på Christiansö. Ändå ingår de i utredarens presenterade ”genuina sökoperation”. Två och en halv månad senare säger utredaren emellertid något annat. Efter att ha sett de radarbilder journalisten Holmström fått fram svarar han på frågan om man vet att det varit en sökoperation: ”Nej. Man är ju inte tankeläsare. Men vad som saknats tidigare var ju en redovisning av att något hände. Det är det som jag tagit upp.”10

Men, utredaren har av uppgifter från signalspaningen – utan tankeläsning – ändå bestämt ett sökområde. Hans sökområde saknar dock inte bara faktisk koppling till en sökning mot (den med all sannolikt kärnvapenbärande) U 137 på Christiansö. Det ligger dessutom 2-4 mil norr om positionsangivelsen i klartext (avseende U 137) till det första flygplanet.

Flygplanen har haft god tid att planera sina flygningar. De första fartygen skickas nämligen ut redan 0300 den 28 oktober enligt sedermera konteramiralen Baltuska som ledde navigeringen av fartygen.11 Detta kan tidsmässigt stämma med de meddelanden FRA avlyssnade under natten från U 137 till hemmabasen. Dessa fartyg går med direkt kurs på Karlskrona.12 De har alltså heller inget att göra med en sökoperation mot U 137 grundstött på Christiansö.

(Utredningssekreteraren Mossberg har uppgett att det finns en bild i uteredningens arkiv, med stöd av signalspaningsuppgifterna, på hur fartygen ska ha förflyttat sig i en sökoperation. En bild utifrån FRA:s signalspaning, grundad på samma underlag som utredningen haft, publicerades i Svenska Dagbladet den 17 december 2001. Den visar rörelser av två jagare ett par landmil öster om utredarens sökområde, 6 landmil öster om Christiansö. Den första, jagaren Kaslin 462, viker av söderut 1130 från sin kurs mot Blekinge strax efter det att en svensk officer, kommendörkaptenen Karl Andersson kommit ombord på U 137; avvaktar sedan nästa jagare, Kildin 351 som löpt ut senare.  Den långsammare bogserbåten Loksa går från sin bas Liepaja i Lettland hela tiden med direkt kurs mot Blekinge.)                  

Soluppgången 0800 den 28 oktober möjliggör för fartygsledningen på U 137 att studera skärgårdslandskapet runt om grundstötningsplatsen. De kunde snart konstatera att U 137 stod i en av skär, kobbar och öar fylld arkipelag med fast land skymtande i fjärran. Någon likhet med Christiansö, 25 km NO Bornholm finns inte.

(Bild 2a)

 

(Bild 2b)

Vore man grundstött på Christiansö södra, östra eller norra strand skulle havet i övrigt runt om ubåten vara helt öppet. Om man istället stod på västra sidan av Christiansö, i gattet mot Fredriksö, stämde det heller inte eftersom den bro som förbinder dessa båda öar inte kunde återfinnas; gattet är 30-80 meter brett. Gattet vid Torumskär var ca 500 m brett. Om man stod på grund väster om Fredriksö mot Graesholm är gattet 200 m och man skulle sett det fria havet runt om öarna i övrigt och inget fast land någonstans. (Jfr bild 2 b)

Senast inom en timme efter soluppgången, alltså 0900 måste det stått klart att man inte stod på grund vid Christiansö. Det kan noteras att Gustjin och stabskommendören Avsukjevitj hade en betydande navigeringserfarenhet.

Ett par timmar efter det att man på U 137 kunnat klarlägga var man alltså inte kunde befinna sig och var man – åtminstone ungefärligen – befann sig, nämligen i Blekinge skärgård, kommer alltså en stund efter 1100 kommendörkaptenen Andersson från Örlogsbas Syd och gör sitt första besök ombord. Utredaren skriver: Andersson ”begärde att man skulle ta upp ett sjökort varvid en officer kom upp med ett hoprullat sjökort, med bildsidan utåt”.13 Detta skulle tjäna som underlag för fartygsledningen att visa var man trodde U 137 befann sig. Denne officer måste bedömt att detta kort var det relevanta kortet för att visa var U 137 stod på grund. Det förefaller därför troligt att detta sjökort använts när man navigerade in mot Gåsefjärden för att kunna utföra det antal små sid- och djupändringar av kursen som gjordes14 eftersom man befann sig i skärgårdsvatten med seglingsdjup varierande mellan 15 och 5 meter.

Utredaren talar om att Torumskär (utanför vilket U 137 grundstött) var utmärkt på det allmänna svenska sjökortet – U 137 bör åtminstone haft detta nautiska underlag. Man kan också ha haft något motsvarande det mycket detaljerade sjökort svenska marinen har. Ett sådant återfanns på en sovjetisk ubåt i samband med skrotning av densamma i Finland.15

Efter att ha lämnat U 137 rapporterade Andersson – ”på färsker gärning” – till sin chef att det var ett detaljerat sjökort över Blekinge skärgård han hade sett.16 Den bedömning Andersson gjorde då, 1981, berörs emellertid inte av utredaren. Det sjökort som föranledde Anderssons iakttagelse och rapport var i vart fall ett s k skärgårdskort. (Så långt accepterar utredaren vad Andersson 20 år senare kan berätta av vad han minns av händelsen – men det finns bara en skärgård i södra Östersjön, Blekinge.) Utredaren skriver: ”Detta observerade också Avsukjevitj som omgående ”föste ner officeren genom luckan”17 efter ett annat kort. Detta betyder att Avsukjevitj inte ville att svensken skulle se det kort som hans officer hade funnit naturligt att visa när man stod på grund vid Torumskär.

Officeren kom då istället upp med DECCA-kortet över södra Östersjön. Denna karta saknar de detaljerade djupangivelser U 137 måste ha utnyttjat vid sitt inlopp mot Gåsefjärden.18 Redan detta DECCA-kort visade emellertid att det, som sagt, bara finns en skärgård i södra Östersjön, Blekinge. Inget annat kustområde i södra Östersjön – norr, söder eller öster om Bornholm – har någon skärgård.

Gustjin och Avsukjevitj hade en rent allmän kännedom om södra Östersjöns kustlinje som måste bekräftat den entydiga slutsats DECCA-kortet, det nedskickade skärgårdskortet och studiet av skärgårdsterrängen måste ha lett fram till: U 137 stod i Blekinge skärgård. Detta måste ha stått klart inom en timme från soluppgången – alltså senast 0900. Detta måste också ha rapporterats till hemmabasen för att korrigera den tidigare angivelsen (att man trott sig stå på Christiansö). Eljest skulle ingen sovjetisk bärgning kunna ske under eftermiddagen, vilket fartygsledningen visste att berätta för Andersson.

Trots att detta rapporterats till hemmabasen hävdar utredaren att sovjetmyndigheterna lät flygplanen flyga fram och tillbaka i en sökoperation, 10 mil söder om den plats man genom U 137:s rapport till hemmabasen fått veta att U 137 grundstött på. Detta sker enligt utredaren under ytterligare tre timmar eller t o m i fem timmar om man räknar in det tredje planet som flög till 1411. Vem leder en ”genuin sökoperation” efter en försvunnen kärnvapenubåt på det sättet?

Genom radarbilderna vet vi att utredarens version inte stämmer med verkligheten.  Frågan är då – varför valde Ekéus att avstå från att kontrollera radarbilderna? Varför nöja sig med enbart signalspaningen (vilken Ekéus torde känna till är mindre säker) och FRA:s uppgifter men samtidigt utelämna t ex den mängd meddelanden som utväxlades från U 137 under natten? (Dessa meddelanden föranledde ju bl a att bärgningsstyrkan löpte ut 0300 – och enligt Baltuska – gick direkt mot Blekinge.19)

Vilseledning – skenoperation eller sökoperation
Man kan naturligtvis hävda att Sovjetunionens militära myndigheter inte alltid var kompetenta. Men att som utredaren hävda att sökoperationen under hälften av tiden fortsatt skedde över ett havsområde 10 mil från den plats ubåten vid det laget hunnit rapportera förefaller mer än egendomligt. Utredaren säger att ”något hände” – men detta hade alltså inget att göra med en seriös sökoperation mot Christiansö. Utredaren fäster en anmärkningsvärd och – för den bara obetydligt initierade högst ovanlig – tilltro till vad signalspaning kan ge säkra besked om.

Alla som har någon erfarenhet av militära stabs- eller signalövningar eller har någon militärhistorisk kunskap vet hur enkelt det är att genom signaltrafik ge en vilseledande bild av en operation som inte äger rum i verkligheten. (Ett mer känt exempel än U 137 är hur de allierade under andra världskriget lyckades stärka Hitlers uppfattning att den verkliga invasionen av Europa skulle komma att ske i området runt Calais och att de luftlandsättningar och landstigningar som genomfördes i Normandie den 6 juni 1944 bara var en skenoperation)

Det får förutsättas att utredaren och hans sekreterare åtminstone hade en allmän uppfattning om vad luftbevakningens radarbilder kunde ge för att verifiera FRA signalspaningsuppgifter och det sökområde man angett för läsaren. Tack vare Holmström vet vi hur det flyg som enligt utredaren ”spanat mer än sex timmar”20avtecknade sig på radarn. Om vi nu ska tro att det första planet flög inom utredarens sökområde (ej inriktat mot Christiansö), även om det märkligt nog inte syns på två svenska radarstationer med god låghöjdstäckning, kan alltså konstateras att inget av flygplanen kunde ha spanat mot Christiansö där U 137 ska stå på grund.

Det rörde sig heller inte om ett antal flygplan som systematiskt sökte i närheten av och längs utmed danskt luftrum mot Christiansö från olika riktningar. Det var ett begränsat antal flygplansrörelser med en viss signaltrafik, särskilt positionsangivelsen i klartext till det första planet, som producerar en bild i FRA:s signalspaning av en typisk skenoperation. I denna ingick kanske inte ens de senare två planen som flög över södra Östersjön halvvägs mellan U 137 och de sovjetiska flottbaserna. Dessa var troligen relä-flygplan för att förbättra radiosambandet, särskilt UKV, till U 137.21 När fartygen sedan kom närmre svenska kusten behövdes inte flyget för relätrafik (efter 1411).

Sekreteraren uttryckte redan sex veckor efter offentliggörandet av utredningen (som mötts av ifrågasättanden) sin tveksamhet – ”vi vet inte” – om det förevarit någon sökoperation. Ungefär samtidigt säger också den militäre experten, konteramiralen Wallén, att vi inte vet om det är en ”cover”. Och samme Wallén avslöjar alltså långt senare, 2013, följande: att ”fartygschefen fått i uppdrag att gå in i Gåsefjärden kan nog sägas vara helt klarlagt.” Denna Walléns slutsats måste väsentligen emanera från hans arbete som expert i utredningen. Hur kan utredaren ha kommit till en så helt annan slutsats än den hans egen militäre expert kommer fram till?

Rolf Ekéus har – med semantisk förfarenhet och förslagen redigering – lyckats bibringa den grupp läsare, som vill nedtona Sovjets roll i undervattensverksamheten, föreställningen att en ”genuin sökoperation” ägt rum. Han struntar i att en sådan måste varit inriktad mot Christiansö om det är U 137 man söker efter!

Han vidhåller detta också sedan försvarets analys av bilderna finner att någon sökoperation inte ägt rum. Därigenom uttalar han en indirekt misstro till Försvarsmaktens bedömning. Det intressanta är då att han inte ser till att andra experter analyserar dessa, för trovärdigheten av hans resonemang om U 137, avgörande bilder. Genom att avstå från denna ytterligare kontroll kan han fortsatt hävda att ”vi vet inte” om det varit en sökoperation. Något hände22 räcker för att utredaren ska kunna fortsätta sitt prat om en ”genuin sökoperation”.

(Bild 3)

Utredarens anammande av en sovjetisk skenoperation ska ställas mot vad experten Wallén skriver inte, bara i TiS 4 2013, om att U 137:s fartygschef fått i uppdrag att gå in i Gåsefjärden. Wallén skriver också att ubåten två gånger under sin väg (bild 3) mot Gåsefjärden fastställde sin position i ytläge. Detta vet också Ekéus, men han förtiger dessa avgörande fakta för läsaren. Han avstår från att kontrollera de radarbilder som skulle kullkasta hans skriverier (baserade på den mer osäkra signalspaningen). Ekéus ”genuina sökoperation” – är ett rent falsarium. (Ytterligare ett finns i detta kapitel av utredningen och berör ÖB, Lennart Ljung, vilket jag återkommer till). Den främsta grunden i utredarens argumentation för att få intrånget att framstå som oavsiktligt faller därmed bort.23

Sedan rykten inom svenska försvaret börjat spridas om U 137:s grundstötning den 28 oktober går svensk incidentberedskap upp. Divisionschefen Jan Andersson från F 11 i Nyköping berättar följande:

”Det ledande fartyget var en modern jagare av typ Krivak. Jag började fotografera men när jag passerade jagaren var det inte som det brukar vara med personal på däck som vinkade och tittade. Jag drabbades av en obehaglig känsla när jag såg att alla luckor var stängda och att ingen människa syntes på däck. Jag konstaterade att det inte var så hälsosamt att vara så nära som jag var. Jag uppfattade det som att jagaren var beredd för något allvarligare än jag sett vid tidigare möten.”24

Varför skulle fartyg på väg för en sökoperation uppträda på ett sätt, som den erfarne spaningsofficeren Andersson upplever som hotfullt? Man är ju på väg att leta efter en ubåt öster om Bornholm. Vad förväntar man sig möta där, ute till havs, som ger anledning till en beredskap innebärande stängda luckor och ingen personal på däck (alltså en grad av stridsberedskap)?

Hur skulle man då optimalt se eventuella överlevande om det varit en olycka? Kan detta stämma med att man var på väg mot utredarens sökområde – långt utanför danskt territorialvatten och luftrum? Skulle danska förband där påfordra en sådan beredskapsgrad? Eller – för det fall man redan nåtts av budet om var U 137 i verkligheten står, i Blekinge skärgård – stämmer i så fall en grad av stridsberedskap med att U 137:s intrång varit oavsiktligt och en följd av fel på navigationsutrustningen?

U 137 hade ju i så fall varit i sjönöd vilket ju tillåter avsteg från vanliga regler. Vad befarade man att svenskarna skulle göra? (Någon som helst reaktion hade ju då ännu inte kommit från Sverige. Ändå observerade Jan Andersson i sin Viggen något ovanligt – en redan intagen stridsberedskap)

Eller var kanske förklaringen – i själva verket – att man själv inte uteslöt att gå hårdhänt fram? Beredd på en fritagning?

I detta sammanhang kan då noteras att man på svensk sida redan samma kväll – den 28 oktober – upplevde det sovjetiska uppträdandet utanför Gåsefjärden som hotfullt. Två robotbeväpnade jagare gick med 11 knop (i samma vatten där alltså U 137 – med en skicklig navigatör ombord – hade gått i sex knop enligt Sovjets egen uppgift25) i täten på en bärgningsstyrka rätt mot territorialvattengränsen. När styrkan med oförminskad fart passerade 400 m från territorialvattengränsen övergick svenska kustartilleriet till den hoppfrekvens som ska användas i krig. Då avlyssnades signaler med innebörden ”vad gör vi nu”? Jagarna saktar in och stannar på territorialvattengränsen.26 Dagen därpå, den 29 oktober, när Sovjet kvällen innan fått klart besked att någon sovjetisk bärgning inte skulle tillåtas, försökte ändå en sovjetisk militär bärgningsbåt tränga sig in i vårt militära skyddsområde. Den hindrades av en rådig ubåtschef på Neptun, Björn Hamilton.27 Då fanns inte mindre än fjorton fartyg vid territorialvattengränsen. Dolda ombord fanns flera hundra marininfanterisoldater.28 Vilken var deras uppgift?

Det enda alternativet för att marinfanteriet fanns med var en fritagningsaktion. Sovjet uteslöt alltså inte att skicka militära styrkor in i ett svenskt skyddsområde för att få loss U 137. Detta stämmer väldigt illa med att det rörde sig om en bärgningsstyrka för att dra loss en felnavigerad ubåt som råkat förirra sig in på ett neutralt grannlands inre vatten. (Att en fritagning inte genomfördes berodde på att de svenska militära resurserna hunnit växa till så pass att det inte längre vore fråga om att man riskerade skärmytslingar – regelrätta strider hade utbrutit. När utredaren och hans utvalda personer förtiger marininfanteriets närvaro och roll som en fritagningsstyrka döljs viktiga fakta för läsaren. Ganska anmärkningsvärt för en statlig utredning genomförd av ett par svenska ambassadörer med ytterst kvalificerat och kostsamt expertstöd.)

Tidsberäkningar
Trots att U 137 grundstötte den 27 oktober kl 1957 påstår ryssarna i sitt första svar på Sveriges protest något helt annat, nämligen att U 137:s problem började först morgonen därpå, den 28 oktober. Utredaren vill göra troligt att detta visar att man i Sovjet inte visste var man hade sin kärnvapenubåt.

Utredarens skriver sålunda att: ”i det första officiella svaret [meddelade Sovjet den 28 oktober 1800 att] gyrokompassen gått sönder kl. 0630 samma dag. Om så var fallet, kan man naturligtvis inte samtidigt söka sprida föreställningen att båten varit i området öster om Bornholm. Då skulle den svårligen hinna fram till Gåsefjärden till morgonen”.29

Men – man behöver inte hinna fram ”till morgonen”; det är utredaren som hittar på denna snäva tidsgräns.

När utredaren skriver 0630 väljer han dessutom att återge Moskvatid. Då förefaller det ju än troligare att man inte hinner fram ”till morgonen” (det är 0954 rapporten inkommer att U 137 är siktad på Torumskär). Den tid som är intressant är varken Moskvatid eller utredarens oprecisa ”till morgonen”.  Det räckte att U 137 fanns på Torumskär till 0900-0930 för att sedan hinna upptäckas och rapporteras 0954. Och till dess hann U 137 från 0430 svensk tid – mycket väl – fram till Gåsefjärden från sin sist angivna position (en latitudgrad fel) öster om Bornholm.

U 137 har enligt Sovjet en trasig gyrokompass och det var dålig sikt. Det är då rimligt att man, med detta bristfälliga navigeringsunderlag, så länge det är mörkt, väljer att gå i ytläge, upptäcktsrisken är ju liten. När man sedan framåt 0730-0800, efter flera timmar ute på öppna havet, börjar skymta öar måste man säkert ha velat klara ut var man verkligen befann sig. Med en trasig gyrokompass befinner man sig ju i detta läge, som sagt, i någon form av sjönöd, vilket medger vissa avsteg från internationella regler och förbud. Det kunde alltså uppfattas som legitimt att gå djupare in i den skärgård och mot det fasta land som avtecknade sig för att klarlägga var i södra Östersjön man befann sig. (Istället för att planlöst vänta på öppna havet med trasig gyrokompass.)

Sovjets första och andra förklaring
Utrikesministeriet i Moskva får säkert veta under natten att U 137 grundstött på kvällen den 27 oktober. Senare, under förmiddagen den 28 oktober, nås man naturligtvis också, som så många andra, av medieuppgifter, som började spridas omkring 1030-1100 svensk tid, om denna världsnyhet. Man får sedan en rapport om den svenska kommendörkaptenens besök strax efter 1100 och att man på U 137 först sagt att navigationsutrustningen var ”kaputt”30 men att kommendörkaptenen sett och fått bekräftat att gyrokompassen fungerade,31 vidare att fartygsledningen sagt att man stött på grund redan kvällen innan den 27 oktober.32 (Det bör väl noteras att besättningen vid det laget var ganska utmattad.) Senare – under eftermiddagen den 28 oktober – överlämnar svenskarna en protest.  En protest som begränsas till att konstatera att en sovjetisk ubåt står på svenskt inre vatten inom ett militärt skyddsområde utan tillstånd och utan att ha tagit kontakt med svenska myndigheter; Sverige ser mycket allvarligt på denna grova överträdelse av de svenska tillträdesbestämmelserna.33

Förklaringen 1800 den 28 oktober
I den sovjetiska svarsnoten34 några timmar senare samma dag förklaras enligt ovan att gyrokompassen på U 137 hade gått sönder 0630 Moskva-tid den 28 oktober varefter ubåten felnavigerat in på svenskt vatten; när man gick på grund var hastigheten 6 knop. Denna uppgift – ganska apart i sammanhanget – tyder på att man i Moskva bedömde att U 137 dessförinnan gick i en annan, man kan väl förutsätta högre, hastighet ute på öppna havet (fram till dess man nalkas en skärgård och sedan Gåsefjärden). Går man i snitt med 12-13 knop hinner man från positionsangivelsen öster om Bornholm (2 mil söder om utredarens sökområde) till Gåsefjärden till 0900-0930 svensk tid. Hade de som formulerade den sovjetiska svarsnoten dock tyckt att U 137 hade behövt längre tid för att hinna förflytta sig hade man ju bara behövt skriva att gyrokompassen hade gått sönder tidigare t ex 0530 Moskva-tid.

Allt är ju ett påhitt.

U 137 står redan på grund sedan kvällen innan. Moskva vet att svenskarna känner till detta genom vad man på U 137 avslöjat för Andersson. Skulle man emellertid officiellt bekräfta detta i svarsnoten måste man också förklara varför U 137 inte sökt någon kontakt – ens lokalt i omgivningen – liksom varför Sovjet inte tagit upp saken tidigare med Sverige. Men då blir det svårt att komma runt frågan om avsiktlighet. Varför står U 137 där man står utan att ha meddelat sig? (U 137:s ledning måste tveklöst förstå att man står i ett främmande lands territorialvatten. Man säger ju nämligen till Andersson att man trott sig stå på Christiansö.)

När svarsnoten slutligt formuleras omkring 1700 i Moskva är mediabilden den att ”Whisky on the Rocks”(U 137) står på grund men i övrigt utan särskilt mycket detaljer. Genom att man i den officiella svarsnoten ger uppgifter som säger att ubåten fått fel på gyrokompassen så sent som (0630 Moskva-tid) 0430 svensk tid den 28 oktober så att man lagom hann till Torumskär 0900-0930 skulle det precis stämma med rapporten 0954 till Örlogsbas Syd om U 137. Att man officiellt vet att ubåten står på grund i Sverige blir ju faktiskt klart först genom Anderssons besök och bekräftat genom Sveriges radios meddelande 1240. Kort därefter får man Sveriges protestnot. En officiell sovjetisk ursäkt har inte hunnits med.

Genom att iscensätta en sken-/sökoperation försökte man vidare ge stöd för att man inte visste var man hade sin kärnvapenubåt. Men – som sagt – Moskva vet att svenska regeringen känner till att gyrokompassen inte är trasig liksom att U 137 har stått på grund hela natten mellan den 27 och 28 oktober. Men resten av världen vet inget säkert vid denna tidpunkt.

Vad alltså Moskva förser svenska regeringen med är ett erkännande om att man kränkt svenskt territorialvatten men att detta berott på fel i gyrokompassen.

Svenska regeringen gavs härigenom – som Moskva kan se saken – en godtagbar möjlighet att officiellt hävda precis vad utredaren torgför: Vi kan inte utesluta att intrånget var oavsiktligt p g a felet i navigeringsutrustningen. Den sökoperation Sovjet genomfört under många timmar har vi ingen grund för att betvivla – den styrker att intrånget var oavsiktligt. Sverige förbehåller sig dock rätten att bärga ubåten och – efter en ursäkt – eskortera den ut på internationellt vatten.

I förhållande till media och opinion hoppades väl Sovjet, genom uppgifterna i protestnoten och en (taffligt) iscensatt sökoperation, att inte betraktas som en inkräktare. Man försökte rädda ansiktet.

Sovjetunionens första svar stämde utomordentligt väl vad gäller tidsförhållanden och med vad som var allmänt känt vid denna tid. Utredarens slutsats35 på denna punkt är alltså fel.

(Man förstod naturligtvis i Moskva att det inte var säkert att svenska regeringen skulle se frågan så pass enkelt. Man hade förberett andra alternativ. Bärgningsstyrkan var beredd för något tuffare än en vanlig bärgning i ett neutralt grannlands vatten. Ansamlingen av den stora mängden fartyg och marininfanteri kan knappast förklaras på annat sätt än att visa styrka. Styrka för vad? Det får väl antas att man försökte få svenskarna att vika sig och få loss U 137 från grundet så att saken mycket snabbt kunde avslutas. Alltså – att få svenskarna att fokusera mindre på suveränitetsfrågan.)

Hade svenskarna varit mindre kinkiga hade saken alltså kunnat redas ut omgående och framförallt mindre generande för Sovjet. Hade Sverige sedan valt att hemligstämpla den utredning regeringen den 29 oktober beordrade ÖB att göra angående intrånget hade hela affären kunnat få helt andra, mindre dimensioner (i vart fall i Moskvas föreställningsvärld med deras syn på lydiga massmedier etc). Regeringen hade naturligtvis fått hantera besvärlig press/media och en skada internationellt på synen om vår anpassning till Sovjet. I Moskva tyckte man kanske att detta var vad som hade kunnat förväntas av ett litet grannland som kallade sig neutralt (men spelade under täcket med Nato/USA).

Sovjets andra förklaring
Om detta var en förhoppning i Moskva grusas den av svenskarnas fasta agerande men icke minst genom en del avslöjande vittnesmål som efterhand blir allmänt kända. På öarna runt Gåsefjärden har man hört motorbuller under natten. En fiskare, som tidigare inte velat ge sig tillkänna till myndigheterna, har sett U 137 stå på grundet redan 220036 (två timmar efter grundstötningen) kvällen innan, den 27 oktober. Medier spekulerar – den första version Moskva lämnat håller inte. Man måste hitta en ny förklaring. Och det gör man!

I de utfrågningar som Sovjet till slut går med på säger fartygschefen nämligen följande.37Han trodde som sagt att han var 130 km söder om Blekinge och hade grundstött på Christiansö. (Trots de ovan nämnda ovedersägliga observationerna från Torumskär han och Avsukjevitj måste ha gjort 0800-0900 den 28 oktober.) Gyrokompassen hade bara fungerat av och till samt man hade haft andra problem med flera av de övriga navigationsinstrumenten.38 Därför hamnade man i ett svenskt skyddsområde!

De svenska myndigheterna tyckte att ändå att detta inte förklarade särskilt väl hur man under 10 timmar kunde förflytta sig 130 km och komma så fel som man gjorde.39 Det skulle betyda att problemen hade börjat redan 1000 på förmiddagen den 27 oktober för att U 137 sedan skulle stå på grund i Gåsefjärden på kvällen, 1957. Men – så kunde det ju hypotetiskt förhållit sig! Nästa dag skickade sedan Sovjetunionen ut den sken-/sökoperation utredaren tagit till sig (och utnyttjar för att U 137 intrång ska framstå som oavsiktligt).

Även denna andra version som Sovjet presenterar, genom sina instruktioner till fartygschefen om vad han ska säga (ambassadpersonal var med vid utfrågningarna och kunde själva kommunicera med honom), stämmer bra och håller ihop. Med utredarens eget sannolikhetsresonemang är hans slutsats fel också i förhållande till Sovjets andra förklaring.

Utredarens ”sannolikhetsresonemang”
Skälet till att utredaren inte får det att stämma är just att han blandar ihop 0630 Moskva-tid i Sovjets första förklaring med svensk tid som är 0430. Han begränsar U 137:s gångtid och skriver att U 137 svårligen skulle hinna fram ”till morgonen”. (0600 eller vid soluppgången 0800 eller när då?)40

Utredaren menar att om Sovjet ljuger borde man se till att lögnen stämmer och går ihop med uppgifterna om en sökoperation. Detta förefaller som ett rimligt antagande av en erfaren diplomat. Eftersom han emellertid kommer fram till att så inte är fallet – genom det fel han gör vad gäller tidsberäkningarna – hävdar han att det verkligen var en ”genuin sökoperation.41

Men – som sagt – U 137 hann fram till mellan 0900-0930 den 28 oktober och allt stämmer både i Sovjets första och även andra förklaring. Allt i enlighet med utredarens tes att om man ljuger ska det stämma i sin helhet. Sovjet missar inte diplomatiska elementa. Och – Sovjet lyckades få utredaren att okritiskt sprida en bild av en skenoperation trots att Sovjet gjort ett flagrant fel i sin ”cover up”. Istället för att leta efter U 137 på Christiansö flyger alltså sovjetplan och seglar sovjetfartyg alltför långt bort därifrån (detta är utredarens: ”någonting hände”42). Han struntar i det fel Sovjet gör: sök-/skenoperationens bristande närhet till grundstötningsplatsen man angett!

Utredaren bottnar heller inte att det fanns en mängd olika navigationshjälpmedel som gör det osannolikt att U 137 skulle ha kommit så ur kurs på väg mot basen i södra Lettland. (Och råkat hamna rätt in i ett svensk militärt skyddsområde.) Det vore märkligt att man ombord har ett ”detaljerat sjökort över Blekinge skärgård”43 om man inte skulle utnyttja detta. Utredaren visar emellertid föga intresse för detta avslöjande sjökort. Andersson utfrågas av utredaren först den 11 september 2001.44 Detta är 11 månader efter det att utredningen tillsattes och, drygt två månader innan den avslutas och offentliggörs. Vad detta detaljerade sjökort utvisar om avsiktsfrågan avses inte bli återspeglat i utredningen.

Man kan slutligen fråga sig varför utredaren inte kommenterar huruvida något inofficiellt sovjetiskt närmande skett till danska myndigheter. Man har ju på U 137 sagt sig tro att man grundstött på Christiansö. Varför kontrollerar inte utredaren frågan med danskarna? Med hänsyn till hans resonemang vore detta ytterst logiskt. Det hade gett stöd för att intrånget i Sverige var oavsiktligt. Men – utredaren prövar inte sådant som kan motsäga hans skriverier om U 137.

Utredarens karaktäristik av intrånget
Utredaren påstår att intrånget var osedvanligt klumpigt.45 Detta stämmer inte med det antal mindre kursjusteringar, också i djupled, som gjordes46 – det var ingen enkel manöver (men så fanns också en navigeringsexpert, stabskommendör Avsukjevitj, ombord; i förhören med fartygschefen sades att det var Avsukjevitj som nerifrån ubåten, rimligen med utnyttjande av dess radarspaningsanläggning, vid exakt rätt tidpunkt beordrar kursändringen 030 grader enligt bild 3 som leder rakt in i Gåsefjärden – i vars förlängning en svensk radarstation finns). Kursjusteringarna, noterade i U 137 navigationsjournal47 får anses vara det starkaste beviset för att intrånget inte kunde vara oavsiktligt (om inte utredaren föreställer sig att det finns ett liknande inlopp någon annanstans i södra Östersjön som skulle föranledda en identisk navigering). Utredaren väljer att bortse från alltihop och beteckna intrånget som osedvanligt klumpigt. Vilket det alltså inte var. Detta är tomt prat.

Den aningen sent ansatta giren som ledde till att man gick på grund är ett de facto litet nautiskt misstag (men med förödande konsekvenser – men det finns ju något som heter den mänskliga faktorn, Avsukjevitj gjorde fel; det är inte första gången ett fartyg går på grund). Utredaren säger att man ”körde upp på ett övervattensskär, tydligt markerat på det allmänna svenska sjökortet.”48 Men detta är osant. Det var på den över ytan, från ubåtstornet icke urskiljbara, undervattensutlöparen man fastnade.

Utredaren påstår vidare att U 137 agerat otypiskt.49 Vad som är typiskt enligt utredaren är följande: ”Denna operation skilde sig på många sätt i genomförandet från de gäckande, svårfångade och tysta ubåtsbesöken i territorialvattnen som vi tycktes uppleva både före och efter 1981.50

Han vet naturligtvis inte om det förekommit liknande intrång tidigare eller senare, än mindre hur dessa utförts. Om pratet om ”gäckande och svårfångade” lämnas därhän anser tydligen utredaren att ubåten ska ”typiskt” sätt gå tyst – förmodligen avses eldrift i övervattensläge. Som exempel på oavsiktlighet torgför utredaren påståendena om U 137:s ”bullrande dieselmotorer”51 när U 137 löpte in. (I en avslutande mening konstateras dock att under gång ”motorljudet inte var särskilt högt”!52)

Att skeppsljusen var tända förefaller inrangeras i det ”otypiska agerandet”.53 U 137 uppträder som en svensk ubåt – det må utredaren anse som ”otypiskt”.  Men det var smartare och minst misstänkt om man mötte en svensk fiskebåt. Av vilken anledning skulle ryssarna tycka (även om utredaren anser så) att det vore så klokt och därmed typiskt – att som en tyst mörk skugga dyka upp inför sjövana svenska ögon och sedan försvinna i mörkret?54Detta om utredarens ”sökoperation” och hans felaktiga/påhittade karaktäristik av ubåtsintrång.

Regeringens och ÖB:s hantering
Utredaren skriver att ÖB fattade ett förment beslut som regeringen var mer eller mindre tvungen att följa. Det blev också styrande för Sveriges hantering av den fortsatta undervattensverksamheten.55 Statsminister Torbjörn Fälldin (som konstitutionsutskottet enigt uttalar hade tagit ett fast grepp om saken) blev – enligt vad utredaren anser sig kunna påstå två decennier senare – marginaliserad av ÖB.56 Detta formidabla beslut av ÖB var enligt utredaren: ”Ubåten var en inkräktare och skulle behandlas som en sådan”.57 Det togs ”utan att underställa regeringen frågan”.58 Torbjörn Fälldin vet bättre än utredaren men tillåts ändå inte komma till tals om detta i utredningen.59 Utredaren har hittat på detta beslut.

Det uttalar omedgörlighet och inrymmer ett element av arrogans. Lennart Ljung fattade inte sådana beslut.

Om något också kännetecknade Ljung så var det att ha hela bilden klar innan han fattade några beslut. Han reagerade inte förhastat och skulle inte ha tillåtit sig att föregripa den bedömning som ankommer på en regering. Lennart Ljung orkade kort innan han gick bort, när han ringde och talade med mig, alltjämt ge prov på sin oväld. För var och en som kommit att känna Lennart Ljung framstår påståendet som en ren förolämpning av en sällsynt redobogen och ärlig person.

I det följande undersöks bl a validiteten av utredarens påstående om detta, påstådda, tidiga och för lång tid avgörande beslut av ÖB i avsiktsfrågan.

Enligt konstitutionsutskottet informerades ÖB om U 137 kort efter 1100.60 Det verkar ha skett genom att hans informationschefer hann föregripa de vanliga rapporteringsvägarna.61 Han kontrollerade då att åtgärder vidtagits vid Örlogsbas Syd för omhändertagande, avspärrning m m.62 (Jag återkommer till vad ”omhändertagande” innebar i detta fall.) Vad gäller ”avspärrning” får man hoppas utredaren inte anser denna ÖB-kontroll klandervärd, än mindre föregripande ett regeringsbeslut. Utan ett avspärrningsbeslut hade en armada av nyfikna och mediafolk omringat U 137 med en frustrerad och uttröttad ubåtsbesättning. Allvarliga situationer låg i farans riktning. Skulle ÖB, intill dess ett regeringsbeslut förelåg, avstått från att reglera om avspärrning runt ett främmande örlogsfartyg som finns i ett svenskt militärt skyddsområde? Finns någon som helst kritik från utredaren på denna punkt måste den avvisas som orimlig.

Statsminister Torbjörn Fälldin förde inte tidbok men informerades mellan 1030 och 1100 enligt konstitutionsutskottet.63 Rimligen måste han – liksom alla andra – ha ställt sig frågan om intrånget var avsiktligt eller inte. När ÖB, efter att själv ha informerats, talar med honom den 28 oktober måste denna fråga ha diskuterats.

ÖB nås mer officiellt av ett iltelegram 1130 angående vad han i sin dagbok kallar ”ubåtsincidenten”.64 (Han kallar, inte ens i dagboken, U 137 för en ”inkräktare”, vilket utredaren påstår.) 1140 ger han order till örlogsbasen att man där skulle försäkra sig om att ubåten inte lämnade svenskt territorium. Örlogsbasen diarieför vidare att ÖB inte avsåg medge att sovjetiska bärgningsfartyg tog hand om ubåten.65

Med tanke på utredarens klander av ÖB är det vad gäller bärgningen värt att notera att en knapp halvtimme tidigare hade kommendörkapten Andersson vid sitt första besök på U 137 förklarat att: ”Hit får inga fartyg komma och det finns inga tillstånd för sovjetiska fartyg att ens passera gränsen”. Detta var svaret på att man på U 137 sagt att man skulle bli bärgade på eftermiddagen.66 (Hur kan man redan då ha fått detta besked när – enligt utredaren – sökoperationen efter U 137 fortfarande pågick öster om Bornholm och Christiansö?)

ÖB ger alltså en bekräftelse till örlogsbasen att vad Andersson redan meddelat ombord på U 137 var riktigt. Men han gör det inte i form av någon definitiv order i detta tidiga skede.

Detta bör betyda att han avvaktade ett slutligt ställningstagande. Utredaren gör gällande att ÖB förmådde regeringen – alltså mot bl a statsministerns fulla gillande och instämmande – att låsa sig till vad ”ÖB beslutat” och att regeringen bara hade en formell möjlighet att agera på annat sätt. Utredaren anser sig alltså veta – 20 år senare – att statsminister Torbjörn Fälldin och kabinettssekreteraren Leif Leifland skulle fogat sig i vad överbefälhavaren Lennart Ljung bestämde! Ett grovt påstående av Rolf Ekéus.

Leiflands syn redovisas inte av utredaren. Ljung kunde inte längre freda sig. Det är ju då anmärkningsvärt att inte utredaren tar upp och redovisar svaret på denna ytterst allvarliga fråga – även konstitutionellt oroande – i diskussion med den, som till skillnad mot utredaren vet, nämligen Torbjörn Fälldin själv när de samtalar den 12 juni 2001.67 Fälldin har ju för sin del alltid – när han blivit tillfrågad av den som varit intresserad att få veta (och inte att förtiga) – varit klockren om att U137 intrång var avsiktligt.68 Att avstå från denna kontroll vad gäller en så central fråga är rent oärligt m h t vad utredaren påstår om Ljungs agerande och inflytande på regeringen.

Detta avstående leder till slutsatsen att utredaren de facto inser att han saknar stöd för sitt påstående om Ljung. Det är typiskt för utredarens metod, vilket jag återkommer till.

Sveriges protestnot
När ÖB någon gång efter kl 1100 talar med Fälldin diskuterar självfallet de båda också synen på U 137 och hur saken skulle/borde hanteras på detta ganska tidiga stadium. Örlogsbasens notering 1140 om bärgningen antyder att detta är något som kommer att beslutas först senare. UD:s Leif Leifland (som ÖB talat med tidigare) ledde utarbetandet av den protestnot som snart därefter69 på eftermiddagen överlämnades till Sovjet när samtidigt regeringens beslut meddelades: bärgning skulle inte medges.70

Av denna – den ”marginaliserade” regeringens – not framgår inget om en viss svensk syn på intrångets avsiktlighet/oavsiktlighet. Detta ger inte stöd för utredarens påstående om något beslut från Ljungs sida i avsiktsfrågan som marginaliserat regeringen, tvärtom. Det konstateras endast i den svenska noten att U 137 har ”grundstött … på svenskt inre vatten och inom militärt skyddsområde. Ubåten saknade tillstånd för tillträde. Den har heller inte tagit kontakt med svenska myndigheter.  Den svenska regeringen ser mycket allvarligt på denna grova överträdelse av de svenska tillträdesbestämmelserna.” Samtidigt ”meddelades att sovjetiska bärgningsfartyg inte skulle få tillstånd att beträda haveriplatsen.”71

Utredaren skriver själv – för det fall det skulle rört sig om en felnavigering – att: ”det kan hävdas ett en stat vars örlogsfartyg gör sig skyldiga till så allvarliga felnavigeringar som det i så fall var fråga om måste vara beredd att ta konsekvenserna härav.”72

Det förefaller – mot denna bakgrund – som om utredaren delar Torbjörn Fälldins syn på bärgningen: ”Det var ju illa nog att den där besättningen och det där fartyget fanns på ett svenskt skyddsområde. Att vi skulle släppa in ytterligare folk faller ju på sin egen orimlighet.”73

Regeringens hantering så här långt uteslöt inte felnavigering och återspeglade heller inte ett ställningstagande i avsiktsfrågan. ÖB talade, förutom med statsministern, med UD kabinettssekreterare och rättschefen i försvarsdepartementet (i försvarministerns och statssekreterarens frånvaro i Oslo). Detta motsäger utredarens påstående om ett ÖB-beslut ”utan regeringens hörande”.

Lennart Ljungs direktiv till örlogsbasen om omhändertagande har heller inte gett avtryck till stöd för att han fattat ett beslut av olämpligt långtgående innebörd (föregripande regeringen). Det borde i så fall synts något om t ex en order angående omedelbar uttagning av en bordningsstyrka eller visiteringsgrupp och utbildning av dessa. (Detta beordrades ju i samband med Utö-kränkningarna året innan, kanske påverkat av dåvarande försvarsministern; alltså en åtgärd som inte var främmande för försvarets hantering av ubåtsverksamheten.74 Men ingenting av direktiv i den riktningen från Ljung citerar utredaren ur Örlogsbasens loggbok för den 28 oktober.)

Utredaren själv pekar på en icke utnyttjad möjlighet – nämligen att ”genomsöka ubåten”.75 Inte heller något sådant tillät Ljungs anvisningar eller order till örlogsbasen den 28 oktober.

Utredarens metod
Med ytterst välkalkylerad texthantering och redigering – och åtskilliga förtigna fakta – fyller utredningens avsnitt om U 137 onekligen högt ställda krav för sitt ändamål; intrånget ska framstå som oavsiktligt. Avsnittet grundas väsentligen på:
ett av FRA avlyssnat meddelande om U 137 senast lämnade positionsangivelse (felaktig i förhållande till navigationsboken),
– att utredaren accepterar ytterligare uppgifter från signalspaningen genererade genom en sovjetisk skenoperation och därmed kan skapa sitt sökområde som dock är alldeles för långt öster om Christiansö där U 137 ju ska stå,
– felaktiga tidsberäkningar där bl a olika tidszoner sammanblandas och ett ytterst oprecist tidsbegrepp införs – ”hinna fram till morgonen” – som en viktig del i utredarens ”friande” av U 137 intrång. Och efter att på tre och en halv sida ha utvecklat sina argument för att U 137 intrång troligen var oavsiktligt skriver Ekéus: ”För denna utredning finns det inte anledning att ta definitiv ställning i avsiktsfrågan.”76  Nej, naturligtvis behöver inte utredaren det – han har ju lyckats i sitt uppsåt ändå. (Hederlighet eller förljugenhet är kanske en onödig fråga att diskutera.)

Till detta kan fogas att ett för ÖB Lennart Ljung nedsättande och helt främmande beslut tillskrivs denne utan avtryck i vare sig den militära hanteringen eller regeringens åtgärder och beslut samt ett grovt underkännande av Fälldins förmåga att till fullo som statsminister styra sin ÖB.

Utredaren lämnar vidare resonemangsvis därhän – utan närmare diskussion – 1995 års ubåtskommissions helt eniga slutsats: ”det kunde helt enkelt inte förhålla sig på något annat sätt” än ett avsiktligt intrång.

Utredarens metod är att framföra påståenden och resonemang om U 137, som han sedan väljer att inte konfrontera med de rikligt tillgängliga fakta som är motsägande eller med nyckelpersoners divergerande uppfattning. Utredarens strävan är inte att ärligt diskutera för avsiktsbedömningen relevanta fakta – han väljer ut de fakta som passar hans syfte att fria. Grundlöst och oärligt misstänkliggör utredaren ÖB Lennart Ljung – syftet torde vara att jämväl diskreditera Ljungs framtida hantering av undervattensverksamheten.

Slutsatsen är att denna SOU är en ren partsinlaga för att ”det ska framstå som att [U 137:s] intrång var oavsiktligt”. Detta är fundamentet för att i den fortsatta utredningen kunna ifrågasätta Sovjetunionens roll i undervattenskränkningarna.

Krafterna bakom utredningen torde vara nöjda. De har för historieskrivningen lyckats införa ett dokument, ytligt sett grannlaga, som för en otillräckligt kritisk läsare leder till att Sovjet ”frias” i undervattensverksamheten mot Sverige.  

Avslutande synpunkter
Ekéus egen bedömning är att U 137 på sätt och vis kan betraktas som den svenska ubåtsjaktens största stund.77 Han understryker därefter att det var lokalbefolkningen – inte den marina sjöbevakningen – som efter ett halvt dygn upptäckte detta intrång i ett militärt skyddsområde.78 Ironin uttalas trots utredarens kännedom om vad svenska försvarsanslag medgav av kontinuerlig bevakning m m 1981. Detta ligger i linje med vad han senare i sin utredning tillskriver den svenska ubåtsjakten: ”Man gled in i en värld som förlorade förankringen i verkligheten och bortsåg från de naturliga biologiska varelser som finns i skärgårdarna.”79

Självfallet kan man finna anledning till kritik mot det sätt på vilket försvaret och marinen försökte freda våra vatten från främmande undervattensverksamhet.

Rolf Ekéus ironi riktas emellertid mot att ett stort antal människor som, ibland med stora uppoffringar för familjeliv m m, efter bästa förmåga försökte lösa sin uppgift. Ekéus uttrycker sig – i en svensk offentlig utredning – nedsättande om andra människors lojala arbete. Detta, av en i andra sammanhang aktad internationell diplomat, reflekterar styrkan i de intressen Ekéus företräder i sin utredning – och de medel dessa kretsar inte drar sig för att utnyttja.  Det är i sanning befriande att hans militäre expert i utredningen Wallén – lika välinformerad som utredaren själv – 2013 tagit bladet från munnen och offentliggör sin syn: U 137 intrång var avsiktligt.      

Fortfarande är det för vissa politiska kretsar viktigt att försvara förd svensk utrikespolitik gentemot den kollapsade Sovjetunionen; därför måste undervattensverksamheten främst tillskrivas kränkningar från väst: Västtyskland, Storbritannien och USA (kanske ändå inte Danmark). Alltså de länder vi hade ett nära och hemligt samarbete med – även under 80-talet. Länder som skulle ge oss hjälp på olika sätt i händelse av att Sverige blev angripet av Sovjetunionen; USA bl a genom sitt kärnvapenparaply.

Ingvar Carlsson konstaterar 1999 att WP hade den främsta anledningen att utföra undervattenintrången även om det inte utesluter att väst också någon gång gjorde sig skyldigt till dem.80 Vi kan också erinra oss att Olof Palme 1983 vid överlämnandet av en formell protest – utnyttjande all sin personliga prestige – under närmare en timme klargjorde för Sovjets ambassadör Boris Pankin att han var säker på att det var Sovjet som kränkte oss. (Några dagar tidigare hade Palmes ubåtsutredare, Sven Andersson, angett Sovjet som ansvarigt. Hans utredning hade funnit indicier som pekade mot detta. Denna nestor inom det socialdemokratiska partiet var stark antikommunist. Han var helt insatt i vårt informella samarbete med USA och Väst. Därför ansåg han sig naturligtvis också kunna utesluta systematiska kränkningar från väst.) För en yngre politisk generation är det opportunt att driva en annan syn på USA och Sovjet.

Trots mycket hårda vapeninsatser som måste upplevts fruktansvärt för ubåtsbesättningarna har ingen i väst berättat om de skräckupplevelser de skulle varit utsatta för. Hur är det möjligt att alla tigit och valt att inte berätta om sina upplevelser av svenska sjunkbomber och andra vapeninsatser? Däremot finns flera, mycket påtagliga vittnesbörd av sovjetmedborgare som muntligt till människor i Sverige berättat om just detta. Varför kommer dessa berättelser bara från Sovjet, om nu undervattensverksamheten främst kom från väst? Vi kunde som ett exempel på detta ta del av några ryska vittnesbörd (inspelade vid Östersjömarinens 300-årsjubileum) i SVT:s program Reportrarna den 22 september 1996. Där berättades just vad som hände efter starka sjunkbombsanfall etc: panik ombord, dykare som befunnit sig utanför som dödats.81 (Detta passar kanske inte längre att visas i STV.)

Man föreställer sig vidare att Sverige, med vårt värnpliktsförsvar, skulle kunnat hemlighålla en mångårig systematisk eftergivenhet mot västubåtar samtidigt som vi systematiskt hårdbekämpade främst sovjetiska?

I så fall är man okunnig och har en felaktig uppfattning om vad värnpliktsförsvaret innebar av djupgående, vittförgrenad och opolitisk medborgarkontroll av verksamheten i försvaret, där varje år 35 000 värnpliktiga gjorde sin insats för att freda vårt land. En omfattande och uppoffrande medborgargrupps insats för vårt lands bästa.

Författaren är överste och ledamot av KKrVA.

 

Noter

1. Wallén, Göran: ”I mörka vatten”, Tidskrift i Sjöväsendet, nr 2 2009, s 155.
2. Ekéus, Rolf: Perspektiv på ubåtsfrågan: Hanteringen av ubåtsfrågan politiskt och militärt, SOU 2001:85, s 91.
3. Holmström, Mikael: ”Fel i rapport om U 137”, Svenska Dagbladet, 2001-12-17, s 7 och op cit, Ekéus, Rolf, se not 2, s 69.
4. Op cit, Ekéus, Rolf, se not 2, s 69 – 70.
5. Op cit, Holmström, Mikael, se not 3, s 7.
6. Op cit, Ekéus, Rolf, se not 2, s 69.
7. Holmström, Mikael: ”ÖB går emot Ekéus ubåtsrapport”, Svenska Dagbladet, 2002-02-03, s 7.
8. Gunnvall, Gunno, (FRA 1957 – 1964 därefter Flygstabens och försvarsstabens underrättelseavdelning och ÖB USK och HKV MUST): Svar på författarens fråga genom e-brev 2013-12-03.
9. Op cit, Holmström, Mikael, se not 7, s 7.
10. Holmström, Mikael: ”Ekéus osäker om sovjetisk sökoperation”, Svenska Dagbladet, 2002-04-04, s 9.
11. Gustafsson, Bengt: Sanningen om UBÅTSFRÅGAN – Ett försök till analys, Santerus, Stockholm 3:e tryckningen 2010, s 177.
12. Ibid, s 177.
13. Op cit, Ekéus, Rolf, se not 2, s 66.
14. Gustafsson, Bengt: ”Sveriges historia 1965 – 2012”, KKrVAHT, 2. häftet 2013, s 51 – 52.
15. Gustafsson, Bengt: E-brev till författaren 2013-11-11.
16. Op cit, Gustafsson, Bengt, se not 11, s 174 – 175.
17. Op cit, Ekéus, Rolf, se not 2, s 66.
18. Op cit, Gustafsson, Bengt, se not 14, s 51.
19. Op cit, Gustafsson, Bengt, se not 11, s 177.
20. Op cit, Ekéus,Rolf, se not 2, s 69.
21. Holmström, Mikael: ”Sovjetiskt flyg spanade inte efter grundstötta U 137”, Svenska Dagbladet, 2002-01-07, s 7.
22. Op cit, Holmström, Mikael, se not 10, s 9.
23. Op cit, Ekéus, Rolf, se not 2, s 91.
24. Holmström, Mikael: Den dolda alliansen – Sveriges hemliga Nato-förbindelser, Atlantis AB, Stockholm 2011, s 232.
25. Op cit, Ekéus, Rolf, se not 2, s 70.
26. Op cit, Holmström, Mikael, se not 22, s 233
27. Ibid, s 234
28. Ibid, s 235
29. Op cit, Ekéus, Rolf, se not 2, s 90
30. Op cit, Holmström, Mikael, se not 22, s 229.
31. Op cit, Ekéus, Rolf, se not 2, s 76 – 77.
32. Ibid, s 66.
33. Ibid, s 68.
34. Ibid, s 70.
35. Ibid, s 91.
36. Ibid, s 66.
37. Ibid, s 76.
38. Ibid, s 76.
39. Ibid, s 76.
40. Ibid, s 90.
41. Ibid, s 91.
42. Op cit, Holmström, Mikael, se not 10, s 9.
43. Op cit, Gustafsson, Bengt, se not 11, s 174 – 175.
44. Op cit, Ekéus, Rolf, se not 2, s 66 (not).
45. Ibid, s 87.
46. Op cit, Gustafsson, Bengt, se not 14, s 51.
47. Op cit, Gustafsson, Bengt, se not 11, s 176.
48. Op cit, Ekéus, Rolf, se not 2, s 87.
49. Ibid, s 87.
50. Ibid, s 87.
51. Ibid, s 87.
52. Ibid, s 88.
53. Ibid, s 87.
54. Op cit, Gustafsson, Bengt, se not 14, s 51.
55. Op cit, Ekéus, Rolf, se not 2, s 87.
56. Ibid, s 87.
57. Ibid, s 87.
58. Ibid, s 86.
59. Ibid, s 74.
60. Ibid, s 81.
61. Ibid, s 67.
62. Ibid, s 67.
63. Ibid, s 67.
64. Op cit, Holmström, Mikael, se not 22, s 229.
65. Op cit, Ekéus, Rolf, se not 2, s 67.
66. Op cit, Holmström, Mikael, se not 22, s 230.
67. Op cit, Ekéus, Rolf, se not 2, s 74.
68. Op cit, Holmström, Mikael, se not 22, s 232.
69. Op cit, Ekéus, Rolf, se not 2, s 68.
70. Ibid, s 68.
71. Ibid, s 68.
72. Ibid, s 70.
73. Op cit, Holmström, Mikael, se not 22, s 232.
74. Op cit, Ekéus, Rolf, se not 2, s 59.
75. Ibid, s 93.
76. Ibid, s 91.
77. Ibid, s 86.
78. Ibid, s 86.
79. Ibid, s 282.
80. Op cit, Gustafsson, Bengt, se not 11, s 16.
81. Op cit, Gustafsson, Bengt, se not 14, s 53.