≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Akademien sammanträder onsdagen den 15 maj 2019 mellan kl. 16.30 och ca 18.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten. Anmälan krävs och sker här »

Avdelningarna sammanträder kl. 15.30 och väljer bland annat sina funktionärer. Lokaler anvisas på plats.

Agenda med samtliga handlingar enligt nedan utsänds digitalt. Handlingarna finns också tillgängliga hos andre sekreteraren.

Efter sammankomsten inbjuds ledamöterna till VÅRBUFFÉ i Försvarshögskolan till ett pris av 100 kronor. Uppge deltagande i anmälan.

För ytterligare 100 kronor går det också att få akademiens kavajnål. Medtag KONTANTER.

[continue reading…]

av Thomas Hörberg

Förste talare vid akademiens sammankomst den 10 april var försvarsattachén vid Norges ambassad, överste Øystein Limoseth, som presenterade Norges totalförsvar och hur man arbetar med totalförsvarsfrågor i en Natokontext. Organisation och erfarenheter redovisades. Av särskilt intresse ur svensk synvinkel var redogörelsen för hur Norge arbetar med att implementera Natos baskrav (”seven key areas”): [continue reading…]

Akademien sammanträder onsdagen den 10 april 2019 mellan kl. 17.00 (OBS tiden) och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten. Anmälan krävs och sker här »

Öppen del

  1. Akademisammankomsten öppnas.
  2. ”Organisering og erfaringer fra det norske totalforsvaret med kobling til NATOs 7 prioriterte områder”.
    Den norske försvarsattachén Øystein Limoseth talar om totalförsvaret i vårt grannland.

PAUS ca 17.50 (Önskemål om öl/vatten och smörgås uppges i anmälan.)

  1. ”Världsordning under attack – sjunger multilateralismen på sista versen?”
    Inträdesanförande av ledamoten Magnus Jerneck, avdelning V. [continue reading…]

av David Bergman

Kompanichef FRÅN P7 under övning. Förmågan till ledning av förband under olika kontexter berördes på flera sätt av flera av talarna under sammankomsten. Foto: Bezav Mahmod, Combat Camera / Försvarsmakten.

Kompanichef FRÅN P7 under övning. Förmågan till ledning av förband under olika kontexter berördes på flera sätt av flera av talarna under sammankomsten. Foto: Bezav Mahmod, Combat Camera / Försvarsmakten.
Akademin samlades denna dag i Tre Kronor på Försvarshögskolan där ämnet fyllt sittplatserna och salen med råge. Tankar för dagen delgavs av chefen för ledningsstaben ledamoten Jonas Haggren som pratade om det kommande Budgetunderlaget 2020. Vikten av att maximera effekten av nuvarande organisation underströks, likaså att skapa förmågan att långsiktigt utveckla densamma. Som exempel togs en ambitiös övningsverksamhet, utökning av personalramarna och en utökad anskaffning av reservdelar och ammunition. I övrigt gavs också en redogörelse för exempel på projekt och frågor inom de respektive försvarsgrenarna. Frågor kom om begreppet grundläggande försvarsförmåga, och det underströks att vi måste ha en förmåga som är framförallt stabil och medger handlingsfrihet trots hotbildens svängningar och att vi inte gör oss för sårbara.

Därefter gav ledamoten Johan René en översikt över det kommande arbetet med Projekt SES – Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv. René lyfte fram begrepp som hybridkrigföring, och resonerade om det är något revolutionerande nytt eller gammalt koncept med ny teknologi. Det påtalades att termen ”Hybrid” betyder just blandning och inte nödvändigtvis att krigföringen fundamentalt ändras. Det påtalades även att västvärlden också ägnat sig åt ett antal exempel av vad som kan innefattas i begreppet. Därefter berördes gråzonsproblematik och att det i en tid när nyttjandet av fullskaligt krig med alla tillgängliga vapen kan leda till mänsklighetens undergång ofta finns en strävan att påtvinga andra stater sin vilja utan att regelrätt krig blir effekten. Detta medför påfrestningar även på ledning och logistik. Inom ledning nämndes exempelvis legala frågor för att kunna möta en angripare innan ett regelrätt angrepp utbrutit och inom logistik exempelvis sjukvårdsfrågan, där en svår påfrestning på samhället kan hindra den civila sjukvården att verka i ett tillfälle när även de militära förbanden kan vara beroende av den. Ett kommande symposium inom ämnet Hybridkrigföring är planerat till den 21 maj samt motsvarande runt logistik och ledning under senhösten 2019 respektive tidigt 2020. [continue reading…]

Akademien sammanträder onsdagen den 20 mars 2019 mellan kl. 16.30 och ca 19.15 på Försvarshögskolan (OBS! Ändring från tidigare aviserad lokal på KTH).

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.

Alla avdelningar sammanträder mellan kl. 15.15 och 16.15 i grupprum på Försvarshögskolan. Bl a ska kandidater för inval prioriteras. Lokaler anvisas på plats. [continue reading…]

KALLELSE

Akademien sammanträder onsdagen den 5 december 2018 mellan kl. 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till öppna delen.  [continue reading…]