≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Böcker som kan köpas

I akademiens bokshop kan du köpa böcker och skrifter som utgivits av akademien.   Till butiken »


Fri nedladdning

Nedanstående titlar är fritt nedladdningsbara. Det är sex skrifter som vart och ett utgör olika delprojekt i Kungl Krigs­veten­skaps­akademiens projekt Svensk säkerhet efter 2014 (samt en engelsk översättning av skrift nr 6).