≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Belönade av Akademien

HMK Carl XVI Gustaf överräcker Akademiens belöningsmedalj till överstelöjtnant Anders Segerby.Vid dagens högtidssammankomst fick ledamoten och generalmajoren Bo Waldemarsson samt överstelöjtnanten Anders Segerby motta Kungl Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj av HMK Carl XVI Gustaf.

Ledamoten Bo Waldemarsson har tilldelats Akademiens belöningsmedalj i guld i 8. storleken för framstående arbete inom Akademien. Under åren 2012 till 2014 var Bo Waldemarsson ordförande i avdelningen för luftkrigsvetenskap samt under åren 2014 till 2017 Akademiens andre styresman.

Överstelöjtnant Anders Segerby har tilldelats Akademiens belöningsmedalj i silver i 8. storleken för förtjänstfullt arbete med utvecklingen av reglementet ”Taktik för luftoperationer”. Segerby har med stort personligt engagemang, tankedjup och kunskapsbredd lett arbetet med att utveckla nämnda reglemente, vilket har bidragit till utvecklingen av flygvapnet och därmed också av Försvarsmakten, inte minst för förmågan till nationellt försvar. Reglementet har varit efterfrågat och tagits emot positivt av organisationen. Innehållsmässigt fokuserar reglementet i tidsperspektivet ”här och nu”, där det med hög ambition och på ett omfattande sätt beskriver operationer i den luftoperativa miljön, från ledningsnivå till genomförandenivå. Reglementet bidrar till att öka förståelsen på såväl taktisk som operativ nivå samt hos sidoordnade stridskrafter för luftoperationers genomförande exempelvis genom att begrepp ensas mellan ledningsnivåer och ner till den exekutiva genomförandenivån.

Utöver ovanstående två har Akademien tilldelat avgångne ordföranden för avdelning VI, ledamoten och ambassadören Mats Bergquist, Akademiens belöningsmedalj i silver i 8. storleken för förtjänstfullt arbete inom Akademien. Mats Bergquist var dock tyvärr förhindrad att delta i högtidssammankomsten.

 

Foto: HMK Carl XVI Gustaf överräcker Akademiens belöningsmedalj till överstelöjtnant Anders Segerby.