≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning VI sammanträder onsdagen den 6 december 2017 kl 15.00–16.25 (senast) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Rum N314.

På avdelningsmötet kommer följande frågor att behandlas:

  1. Information och diskussion om KV21 och post KV21-projekt
  2. Lars Freden: ”Hur tänker de i Peking? Kinesisk säkerhetspolitik i historisk belysning”
  3. Avd VI program 2018. Inrapportering till Planeringsutskottet.
  4. Valberedningen
  5. Avdelningens mötesformat; fortsatt diskussion
  6. Övriga frågor

 
Välkomna!

John Rydqvist