≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Härmed kallas avdelningen ledamöter till möte onsdagen den 30 januari kl. 15.00  – 17.00. Avdelningsmötet hålls på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Rum meddelas på plats.

På avdelningsmötet kommer följande frågor att behandlas:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Julius Liljeström, UD, om Sverige och aktuella europeiska försvarsfrågor (exakt formulering efter ytterligare samråd med JL).
  3. Lars-Erik Lundin om kärnvapenutredningen.
  4. SES-projektet, läge och fortsatt process.
  5. Frågan om inval av nya ledamöter.
  6. Sammanträdet avslutas.

 

Presidiet vill i anslutning till kallelsen även påminna om Vintersymposiet som hålls på måndagen den 11 februari, kl. 09.00-12.30. Symposiet kommer att ägnas åt teman kopplade till Akademins nya treårsprojekt Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv (SES).
 

Välkomna, både till avdelningsmötet och det kommande höstsymposiet!

John Rydqvist, sekreterare avdelning VI