≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning VI sammanträder måndag 21 maj kl 1500 – 1625 (senast) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal kommer att anvisas på plats.

På avdelningsmötet kommer följande frågor att behandlas:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsfrågor
  3. Akademisammankomsten (valfrågor)
  4. Val av funktionärer inom avdelningen (valberedningen skall förnyas)
  5. Höstsymposiet, tema och planering
  6. Läget i Turkiet inför midsommarvalet; inrikes- och utrikespolitiska spörsmål
  7. Övriga frågor
  8. Sammanträdet avslutas

 
Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl 16.30

Välkomna!

John Rydqvist