≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Härmed kallas avdelning VI till möte onsdagen den 19 september, kl 15.00–16.25 (senast). Avdelningsmötet hålls på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Rum meddelas på plats.

På avdelningsmötet kommer följande frågor att behandlas:

  1. Planeringsläget inför höstsymposiet den 24 oktober
  2. Förberedelseläget inför Akademins nästa treårsprojekt Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv (SES). Avdelningsledamöternas deltagande i projektet.
  3. Kommande avdelningsmöten
  4. Presentation av FOIs rapport Västlig militär förmåga – Robert Dalsjö
  5. Övriga frågor, höstens övningar, svensk säkerhetspolitisk upptakt efter valet. mm (i mån av tid)

Akademins plan för det kommande treårsprojektet Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv (SES) slutbearbetas för tillfället. Mötet avser lägga särskild vikt vid frågor som rör synpunkter från avdelningen och hur uppdraget på bästa sätt kan tolkas och operationaliseras för att säkra ett brett avdelningsengagemang. Talrik närvaro vid avdelningsmötet är därför särskilt angeläget.

Välkomna!

Michael Sahlin, Nils Daag och John Rydqvist