≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning VI sammanträder onsdagen den 17 maj 2017 kl 15.30–16.25 (senast) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Rum anvisas på plats.

På avdelningsmötet kommer följande frågor att behandlas:

 1. Val (Ordf. & valberedningens ordförande.)
   a.  Avdelningsordförande
   b.  Vice ordförande
   c.  Sekreterare
   d.  Funktionärer
 2. Information och diskussion om stadgerevisionen. Frågan om Quorum (ordf.).
 3. Information och diskussion om styresmannafrågan (ordf.)
 4. KV21-projektet redovisning (ledamöterna Herolf och Lundin).
 5. Övriga frågor.

 
Välkomna!

Niklas Granholm

Kommentering är avstängd / ej aktuell.