≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning VI sammanträder onsdag 14 mars kl 1500 – 1625 (senast) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal kommer att anvisas på plats.

På avdelningsmötet kommer följande frågor att behandlas:

  1. Projektet Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv. Ordföranden orienterar om process och resultat. Projektbeskrivning är utsänd via epost.
  2. Höstsymposiet. Titel och Tidpunkt.
  3. Nya ledamöter. Överväganden och beslut.
  4. Övrigt inkl. innehåll Akademisammankomsten senare på dagen. Michael Sahlin: Frågor och lärdomar från Syrien-kriget. Staffan Carlssons Inträdesanförande om Svensk säkerhetspolitik 94-98. Nils Daag kommenterar.

Välkomna!

John Rydqvist