≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 6 december 2017 kl 15.00 [observera tidpunkten] på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter
  3. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge
  4. Efter KV 21 (diskussionspunkt)
  5. Planering för 2018
  6. Invalsfrågor (diskussionspunkt; två bilagor)
  7. Övriga frågor
  8. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl. 16.30.
Underlag för dagordningspunkt 6 utsänds via epost till avdelningens ledamöter.

 
Marie Hafström
Ordförande

Thomas Hörberg
Sekreterare

 
Sändlista
ledamöterna av avdelning V som kallelse
övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
revisorerna