≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 20 mars 2019, kl 15.15 (observera klockslaget) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum N 205 A (bakom receptionen).

Förslag till dagordning

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Avdelningsangelägenheter
 3. Beslut om rangordning av kandidater inför inval (Bengt Sundelius, valberedningen)
 4. Uppföljning av KV21 (Peter Lagerblad)
 5. SES-projektet — aktuellt läge
 6. Övriga frågor
 7. Sammanträdet avslutas

 
Akademien sammanträder därefter 16.30.

Marie Hafström
Ordförande

  Thomas Hörberg
  Sekreterare
Sändlista

– ledamöterna av avdelning V som kallelse
– övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
– revisorerna