≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 17 maj 2017 kl 15.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter
  3. Val av funktionärer inom avdelningen (vice ordförande, ledamot granskningsutskottet, suppleant valberedningen)
  4. Revisionen av Akademiens stadga m m
  5. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge
  6. Övriga frågor
  7. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl 16.30 (val m m).

 
Marie Hafström
Ordförande

Thomas Hörberg
Sekreterare

Kommentering är avstängd / ej aktuell.