≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd V sammanträder onsdagen den 15 mars 2017 kl 15.30-16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal: Kanonen.

Förslag till dagordning:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter
  3. Prioritering av kandidater för inval
  4. Diskussion inför avdelningens yttrande över remiss om förslag till nya stadgar med tilläggsbestämmelser
  5. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge
  6. Övriga frågor
  7. Sammanträdet avslutas

Kommentarer:
Dagordningspunkt 4: Avdelningens remissvar förbereds för närvarande av en arbetsgrupp under ledning av Bo Richard Lundgren. Bakgrundsdokumentation kan, senast den 11 mars, erhålls efter hänvändelse till honom (mailadress: boebirgitta@tele2.se).

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien.

 
Marie Hafström
Ordförande/

Thomas Hörberg
Sekreterare

Sändlista

ledamöterna av avdelning V som kallelse
övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
revisorerna

Kommentering är avstängd / ej aktuell.