≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 15 maj 2019, kl 15.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter
  3. Val av avdelningsrepresentant i planeringsutskottet, av avdelningsrepresentant i granskningsutskottet samt av suppleant i valberedningen (beslutspunkt)
  4. Akademiprojektet SES (aktuellt läge)
  5. Övriga frågor
  6. Sammanträdet avslutas

 
Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl 16.30.

 
Marie Hafström
Ordförande

    Thomas Hörberg
    Sekreterare
Sändlista

– ledamöterna av avdelning V som kallelse
– övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
– revisorerna