≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 14 september 2016 kl 15.30 (observera klockslaget) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter
  3. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge och diskussion
  4. Övriga frågor
  5. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl. 16.30.

 
Marie Hafström / Thomas Hörberg
ordförande / sekreterare

 
Sändlista
– ledamöterna av avdelning V som kallelse
– övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
– revisorerna

Kommentering är avstängd / ej aktuell.