≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 14 mars 2018, kl 15.00 (OBS klockslaget), på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Avdelningsangelägenheter
 3. Prioritering inför inval m m (beslutspunkt)
 4. Presentation av SOU 2018:7 Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov (utredningsmannen Ingemar Wahlberg)
 5. Civilt perspektiv på Försvarsmaktens perspektivplan (Bo Richard Lundgren)
 6. Akademiprojekt efter KV21 (aktuellt läge)
 7. Övriga frågor
 8. Sammanträdet avslutas

 
Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl 16.30.

 
Marie Hafström
Ordförande

  Thomas Hörberg
  Sekreterare