≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 15.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter (inklusive verksamheten 2017)
  3. Vissa frågor om val m.m.
  4. Regeringens särskilde utredare, ledamoten Ingemar Wahlberg orienterar om den pågående översynen av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten (dir. 2015:71)
  5. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge samt diskussion
  6. Övriga frågor
  7. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl. 16.30.

Marie Hafström / Thomas Hörberg
ordförande / sekreterare

Sändlista

ledamöterna av avdelning V som kallelse
övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
revisorerna

Kommentering är avstängd / ej aktuell.