≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 15.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter (inklusive verksamheten 2017)
  3. Vissa frågor om val m.m.
  4. Regeringens särskilde utredare, ledamoten Ingemar Wahlberg orienterar om den pågående översynen av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten (dir. 2015:71)
  5. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge samt diskussion
  6. Övriga frågor
  7. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl. 16.30.

Marie Hafström / Thomas Hörberg
ordförande / sekreterare

Sändlista

ledamöterna av avdelning V som kallelse
övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
revisorerna

Comments on this entry are closed.