≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kallelse

Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V sammanträder onsdagen den 12 mars 2014 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter. Orienteringar om akademiens resp. avd. V:s verksamhet, bl.a. val av styresman resp. andre styresman och om biografiprojektet. Valberedningens arbete och förslag till avd. V ledning och funktionärer.
  3. Projektet ”Framtidens slagfält – Krigsvetenskap i 21:a århundradet” – information om syftet, upplägg och avd. V:s roll i projektet. Diskussion.
  4. Avd. V:s årliga redovisning – Höstsymposiet 23 oktober 2014. Information om syfte, inriktning och upplägg. Diskussion. Vilka ledamöter kan och vill engageras?
  5. Övriga frågor
  6. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder akademien med början kl 16.30 – se särskild kallelse – vid vilket möte avd V presenterar sin studie ”Var behövs frivilligheten?”

Föranmälan till avdelningsmötet krävs ej.

Marie Hafström
Ordförande avd. V

Sändlista
Samtliga ledamöter avd. V
Revisorerna