≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Avd V – 21 maj

Kallelse
Kungl. Krigsvetenskapsakademien avd. V sammanträder onsdagen den 21 maj 2014 kl. 15.30- 16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristina väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter
    Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och ledamot i planeringsutskottet
    Val av valberedning
  3. Orienteringar om akademiens resp. avd. V:s verksamhet (bl. a. projektet ”Framtidens slagfält – Krigsvetenskap i 21:a århundradet)”
  4. Lägesredovisning om höstsymposiet den 23 oktober 2014 (avd. V ansvarig)- ”Samhällets stöd till Försvarsmakten i en krigssituation” (arbetstitel)
  5. Övriga frågor
  6. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder akademien med början kl. 16.30 – se särskild kallelse – och efter den sammankomsten inbjuds ledamöterna till vårbuffé i  Försvarshögskolans mäss. Anmälan krävs till buffén. Föranmälan till avdelningsmötet krävs inte.

Marie Hafström
Ordförande avd. V

Sändlista
Samtliga ledamöter avd. V
Revisorerna