≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 7 december 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning:

1. Sammanträdet öppnas Ordf
2. Allmän information Ordf
3. Förslag till inval av nya ledamöter i Avd IV Samtliga
4. Avd IV remissvar på KV21/Delprojekt 6 Framtida militärstrategiska och operativa koncept Ordf
5. Lägesredovisning och diskussion kring teknikdelen av projektet KV21 Mats Olofsson
6. Övriga frågor Ordf
7. Sammanträdet avslutas Ordf

 
Anmälan om deltagande krävs ej.

Förslag avseende punkt 3 tas tacksamt emot av ordföranden innan mötet på epostadress jan-erik.lovgren@isp.se

 
 
Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

Magnus Ruding
Sekreterare

Sändlista

samtliga ledamöter
revisorer

Kommentering är avstängd / ej aktuell.