≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kallelse/inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd IV sammanträder onsdagen den 5 december 2018 kl 15.30–16.20 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning:

 1. Sammanträdet öppnas (Ordf)
 2. Föregående avdelningsprotokoll (Sekr)
 3. Allmän information inkl verksamheten 2019 (Ordf)
 4. Fortsatt diskussion kring Akademins treårsprojekt Säkerhet
  i morgondagens Europa – svenska perspektiv (SES)
  (Ordf)

 5. Övriga frågor (Ordf)
 6. Sammanträdet avslutas (Ordf)

 
Anmälan om deltagande krävs ej.

 
Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

  Thomas Engevall
  Sekreterare

 
Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer