≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kallelse/inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd IV sammanträder onsdagen den 20 mars 2019 kl 15.15–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning:

 1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
 2. Föregående avdelningsmötes protokoll (Sekr)
 3. Prioritering av invalsförslag till avdelningen (Valber)
 4. Fortsatt diskussion kring Akademins treårsprojekt
  Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv (SES). (Ordf)
 5. Orientering om akademimötet den 15 maj (Avd IV ansvar) (Ordf)
 6. Övriga frågor (Ordf)
 7. Sammanträdet avslutas (Ordf)

 
Anmälan om deltagande krävs ej.

Akademien sammanträder därefter 16.30.
 
Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

  Thomas Engevall
  Sekreterare

 
Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer