≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd IV sammanträder onsdagen den 19 september 2018 kl 15.30–16.20 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning:

  1. Sammanträdet öppnas (Ordf)
  2. Allmän information (Ordf)
  3. 3. Förberedelseläget inför Akademins nästa treårsprojekt Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv (SES). Avdelningens deltagande i projektet. (Ordf)
  4. Övriga frågor (Ordf)
  5. Sammanträdet avslutas (Ordf)

 
Anmälan om deltagande krävs ej.

 
Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

    Thomas Engevall
    Sekreterare

 
Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer