≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kallelse/Inbjudan

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 23 april 2014 kl. 15.30-16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas.                                                                      Vice ordf
  2. Val inom avdelningen                                                                         Avd valber
  3. Ev lägesredovisning av projektet KV21 (om något nytt
    framkommit sedan föregående sammanträde).                            Vice ordf
  4. Övriga frågor.
  5. Sammanträdet avslutas.                                                                     Vice ordf

Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren

Ordförande avdelning IV

Sändlista

Samtliga ledamöter

Revisorer

Comments on this entry are closed.