≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 21 maj 2014 kl. 15.30-16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas.                  Ordf
  2. Val inom avdelningen                   Avd valber
  3. Ev lägesredovisning av projektet KV21 (om något nytt framkommit sedan
    föregående sammanträde).            Vice ordf
  4. Övriga frågor.
  5. Sammanträdet avslutas.                Ordf

Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren

Ordförande avdelning IV

Sändlista

Samtliga ledamöter

Revisorer