≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Avd IV – 10 sept

KALLELSE/INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 10 september 2014 kl 15.30–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
  2. Orientering från seminarium ”Fredsteknik – säkerhetspolitiska och kommersiella möjligheter.  (Bo Janzon)
  3. Autonoma (automatiska) vapensystem, utopi eller verklighet? (Ordf)
  4. Ev lägesredovisning av projektet KV21 (om något nytt framkommit sedan föregående sammanträde). (Ordf)
  5. Årlig redovisning Avd IV, diskussion. (Ordf)
  6. Övriga frågor. (Alla)
  7. Sammanträdet avslutas. (Ordf)

Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer

Kommentering är avstängd / ej aktuell.