≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Avd IV – 10 sept

KALLELSE/INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 10 september 2014 kl 15.30–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
  2. Orientering från seminarium ”Fredsteknik – säkerhetspolitiska och kommersiella möjligheter.  (Bo Janzon)
  3. Autonoma (automatiska) vapensystem, utopi eller verklighet? (Ordf)
  4. Ev lägesredovisning av projektet KV21 (om något nytt framkommit sedan föregående sammanträde). (Ordf)
  5. Årlig redovisning Avd IV, diskussion. (Ordf)
  6. Övriga frågor. (Alla)
  7. Sammanträdet avslutas. (Ordf)

Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer

Kommentering är avstängd / ej aktuell.