≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III sammanträder tisdagen den 28 februari kl 17.00–19.00 på TreVapen, Banergatan 62, Hus B – 1 trappa ner, Skokloster.

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas
Martin Anderberg
2. Förberedelser inför Världen i dag 15 mars
Per Nilsson
3. Avdelningens remissvar stadgeändringar
Martin Anderberg
4. Uppstart projekt 2017: ”Teknik i lufthavet”
Martin Anderberg
Föredrag: ”Teknikprojektet i KV21 – lägesrapport med särskilt fokus på nyligen genomförd studieresa i USA”
Mats Olofsson
5. Diskussion avseende genomförande av 2017 års projekt

a) hur ska avd III fokusera arbetet, utgående från ett seminarie i oktober och tre föreläsningsmöjligheter dessförinnan
b) konstituering av kärngrupp som ska ansvara för arbetet
c) vilka föreläsningar (tekniska fördjupningar/vinklingar) ska avhållas i april och maj
d) hur ska akademiesammankomsten i oktober läggas upp (huvudansvariga avd III), med seminarie avseende Teknik i lufthavet och bg Matthiassons inträdesanförande

Martin Anderberg

6. Övriga frågor
Martin Anderberg
7. Sammanträdet avslutas

 
Anmälan om deltagande ska ske till claes.bergstrom@hotmail.com senast söndag 26/2 och innehålla namn och personnummer. För deltagare ur andra avdelningar vänligen ange avdelningstillhörighet. Medtag legitimation, sammanträdet avhålls i lokaler vilka är skyddsområde.
 
Claes Bergström
Sekreterare avd III

Kommentering är avstängd / ej aktuell.