≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Härmed kallas ledamöter avd III till avdelningsmöte före akademisammankomsten den 19 sept 2018 kl 1530-1620 för en diskussion kring avdelningens kompetensförsörjning med deltagande av avdelningens valberedning. Mötet genomförs på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Agenda

  1. Mötets öppnande
  2. Avd III kompetensförsörjning
  3. Kommande års inval
  4. Övriga frågor
  5. Mötets avslutande

 
Anmälan om deltagande till claes.bergstrom@fhs.se senast tisdagen den 18 sept.

Separata kallelser utsänds senare för höstens kommande (och längre) avdelningsmöten onsdagen den 26 sept (tema nytt luftvärnssystem Patriot) och onsdagen den 17 oktober (tema Försvarsberedningen). Båda mötena genomförs på FHS kl 1730-1930.

 
Välkomna,

Claes Bergström
sekr avd III