≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd III sammanträder onsdagen den 15 maj 2019 kl 15.30–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning:

  1. Val av funktionärer – Valberedningen
  2. Orientering om vårt Air Power Symposium – Ordf/ Vice ordf
  3. Övriga frågor

 
Anmälan om deltagande krävs ej.

Akademien sammanträder därefter 16.30 (som kräver anmälan, inte minst till vårbuffén).

Välkomna

Pua ordf avd III,
Claes Bergström
Sekr avd III