≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning III sammanträder onsdag 14 september 2016 kl 15.00–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning

1.   Sammanträdet öppnas
2. Genomgång av scenarierna för KV 21 Karlis Neretnieks     15:00–15:30
3. Arbetsläge seminarium tröskeleffekt   Magnus Liljegren 15:30–15:45
4. Arbetsläge Världen i dag Ordföranden 15:45–16:00
5. Prioritering av kandidater till andre styresman     Ordföranden 16:00–16:20
6. Övriga frågor
7. Sammanträdet avslutas

 
Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien mellan 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen enligt särskild kallelse.

 
Claes Bergström
Sekreterare avd III

 
Sändlista
– som kallelse ledamöterna av Avdelning I
– för inbjudan övriga ledamöter
– för kännedom revisorerna

Kommentering är avstängd / ej aktuell.