≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III sammanträder onsdag 14 mars kl 1530-1625 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal kommer att anvisas på plats.

Dagordning

  1. Mötet öppnas
  2. Närvaro och fullmakter
  3. Allmän information
  4. Valberedningen presenterar prioritering av ledamöter för inval
  5. Avdelningen beslutar avdelningens förslag till prioritering av ledamöter för inval
  6. Övriga frågor
  7. Mötet avslutas

 
Akademien sammanträder därefter 16.30.

Utdrag ur stadgar för KKrVA kap 7:

4 §
Avdelning är beslutsför om sammankomsten är behörigen utlyst. Beslut får fattas endast i ärende som har angetts i föredragningslistan. Varje närvarande ledamot och varje ledamot som har lämnat fullmakt har en röst. Närvarande ledamot får utöva rösträtt för högst en fullmaktsgivare. Röstning sker öppet. Som avdelningsbeslut gäller den mening varom de flesta förenar sig eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Välkomna!

 
Claes Bergström
Sekreterare avd III

Sändlista
samtliga ledamöter