≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd II sammanträder onsdagen den 15 maj 2019 kl 15.30–16.20 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum kommer att anvisas på plats.

Tentativ dagordning:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Allmän information
  3. Val av funktionärer inom avdelningen (Repr Valber)
  4. Information från projekt SES (Odd Werin)
  5. Övriga frågor
  6. Sammanträdet avslutas

 
Avdelningsmötet följs av Akademisammankomst kl 16.30.

Jag vill påminna om att anmälan till vårbuffén krävs.

 

Varmt välkommen, väl mött!

Bengt Lundgren
Ordförande avd II