≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kallelse/inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning II sammanträder onsdag 14 mars kl 1500-1625 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal kommer att anvisas på plats.

Dagordning:

  1. Mötet öppnas
  2. Allmän information
  3. Info om KV21
  4. Valberedningen presenterar prioritering av ledamöter för inval
  5. Ledamoten Bengt Andersson redovisar FM erfarenheter från Aurora+frågor
  6. Mötet avslutas

Akademien sammanträder därefter 16.30

 
Bengt Lundgren
Ordförande avdelning II

Sändlista

samtliga ledamöter