≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning I sammanträder onsdag 4 oktober 2017 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats..

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Allmän information och återkoppling remiss KV21
  3. Årlig redovisning
  4. Akademiens fortsatta arbete efter KV21
  5. Övriga frågor
    Sammanträdet avslutas

Akademien sammanträder därefter 16.30.

Väl mött till förhoppningsvis åter ett nytt givande möte i avdelningen!

 
Jan FT Mörtberg
Ordförande avdelning I

Sändlista

samtliga ledamöter
revisorer