≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdagen den 3 oktober kl 15.15–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning:

  1. Sammanträdet öppnas (Vice ordf)
  2. Allmän information (V ordf)
  3. Information om delprojektet om markstridsfunktionen i projekt SES (se vidare inbjudan till Akademiesammankomsten pkt 9.) (Öv Johan René )
  4. Grundläggande försvarsförmåga och markstridsfunktionen; fortsatt idédiskussion om vägen mot sex brigader, hur gör man i praktiken? (Ordf)
  5. Övriga frågor (Ordf)
  6. Sammanträdet avslutas (Ordf)

 
Anmälan om deltagande krävs ej.

Varmt välkommen, väl mött!

 
Jan Mörtberg
Ordförande Avdelning I

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer