≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdag 20 mars 2019 15.30–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Inval 2019, förslag till kallad ledamot i Avdelning I
  3. Aktuella frågor i försvarspolitiken
  4. Övriga frågor
  5. Sammanträdet avslutas

 
Akademien sammanträder därefter 16.30.

Väl mött till ett nytt möte i avdelningen.

 
Jan FT Mörtberg
Ordförande Avdelning I

Sändlista
Ledamöterna i Avdelning I
Övriga ledamöter för kännedom