≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdagen den 16 mars 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter (information från presidiet, arbetet i avdelningen, verksamheten under år 2016 m m)
  3. Inval, prioritering av kandidater (valberedningens ordförande briggen Anders Carell)
  4. Tankar för dagen av armétaktiske chefen ledamoten brigadgeneral Stefan Andersson
  5. Övriga frågor
  6. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien mellan 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen enligt särskild kallelse 2016-03-03.

God fortsättning på det nya året, hälsar avdelningens ordförande som i den allmänna världen verkar sina sista dagar på Försvarshögskolan inför förestående pensionering och önskar väl mött!

Jan Mörtberg
ordförande

 
SÄNDLISTA
– som kallelse
ledamöterna av avdelning I
 
– för kännedom
övriga ledamöter
revisorerna

Kommentering är avstängd / ej aktuell.