≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdag 15 mars 2017 kl 15.30 – 16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter, bl a presidiemöte måndag 27 februari, remiss nya stadgar (osa 03-31, intresse stödja efterfrågas?) och fortsatt arbete inom avdelningen
  3. Inval, rangordning av förslag till ny ledamot i Avd I (en plats disponeras)
  4. Kort orientering om inriktning för utarbetande av KV21 totalförsvarskoncept, programpunkt vid avdelningsmöte onsdag 17 maj (underlag utsänt via epost)
  5. Läget i Försvarsmakten, bl a budgetunderlag 2018, ledamoten, brigadgeneral Michael Claesson
  6. Övriga frågor
  7. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien mellan 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen enligt särskild kallelse.

Avdelningsledningen önskar en god fortsättning på det nya året – varmt välkomna, väl mött!

 
Jan Mörtberg
Ordförande

Sändlista

– som kallelse ledamöterna av Avdelning I

Kommentering är avstängd / ej aktuell.