≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning I sammanträder onsdag 14 mars 2018 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Inval 2018, avdelningens prioritering av två föreslagna ledamöter (ordf i valberedningen ledamoten Claesson)
  3. (Om tid medges) Orientering om Försvarsmaktens perspektivstudie (Stf C LEDS INRI, bg Michael Claesson, se https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/perspektivplan/slutlig-redovisning-av-perspektivstudien-2016-2018.pdf)
  4. Övriga frågor
  5. Sammanträdet avslutas

 
Akademien sammanträder därefter 16.30.

Väl mött till förhoppningsvis åter ett nytt givande möte i avdelningen!

 
Jan FT Mörtberg
Ordförande avdelning I

Sändlista
ledamöterna i Avdelning I
övriga ledamöter för kännedom