≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdag 13 september 2017 kl 14.00–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Allmän information
  3. Diskussion avseende remiss KV21, bl a med grund i e-brevet 18 augusti
  4. Övriga frågor
  5. Sammanträdet avslutas

Akademien sammanträder därefter 16.30.

Väl mött till en förhoppningsvis mycket fruktbar diskussion!

 
Jan FT Mörtberg
Ordförande

Sändlista

samtliga ledamöter
revisorer

Comments on this entry are closed.