≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning I sammanträder onsdagen den 12 oktober 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, lokal anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Tankar för dagen, reflektioner efter tiden som Arméchef av ledamoten generalmajor Anders Brännström
  3. Markstridsfunktionen i framtidens försvarsmakt, en diskussion inför årlig redovisning i Akademien onsdag 7 december
  4. Avdelningsangelägenheter, bl a presidiemöte fredag 23 september
  5. Övriga frågor
  6. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien mellan 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen enligt särskild kallelse.

Avdelningsledningen önskar en god fortsättning på hösten – varmt välkomna, väl mött!

 
Jan Mörtberg
Ordförande

Sändlista

– som kallelse ledamöterna av Avdelning I
– för kännedom och som inbjudan övriga ledamöter
– revisorerna

Comments on this entry are closed.