≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III (luftkrigsoperationer) sammanträder onsdagen den 10 februari kl 1730-1930.

Sammanträdet avhålls i SKOKLOSTER (ingång B), TreVapen, Banérgatan 62, Stockholm. Sammanträdet är endast öppet för akademiledamöter. Föranmälan krävs och ska omfatta namn, avdelningstillhörighet och personnummer. Föranmälan skall vara tillhanda senast söndagen 7 februari kl 1800. Föranmälan skickas via epost till claes.bergstrom@hotmail.com.

Agenda

 • Flygvapnet och Inriktningsbeslutet, föredrag av Flygvapenchefen genmj Helgesson – (Ordf)
 • Förberedelser inför akademisammankomsten onsdag 16 mars – (Ledm Bergström, Ordf och ledm Liljegren)
  • Avd III ansvarar för öppna delen
  • Inträdesanförande öv Jönsson
  • Miniseminarie Tröskeleffekt
 • Information kring invalsprocessen ny ledamot/nya ledamöter – (Valber ordf Silwer)
  • Val av avdelningsfunktionärer
 • Information kring Världen i dag –april 2016 – (Ledm Nilsson)
  • Deltagare och tema
  • Fastställande av datum mm
  • Behov av stöd mm– deltagare och tema
 • Information om KV21 delprojekt 5 och 6 – (Ledm Heimrich och Persson)
 • Övriga frågor – (Ordf)

Samling för inpassering i vakten TreVapen senast 1715 dagen för sammanträdet för de som inte har egen inpassering. Medtag giltig legitimation.

Välkomna!

 
Claes Bergström
Sekreterare avdelning III

Kommentering är avstängd / ej aktuell.