≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Allmänt

Priset utdelas årligen.

Bestämmelserna för Årets bästa artikel är fastställda av akademiens presidium.

Akademiens redaktionsutskott är den instans som kommer att värdera inkomna bidrag. Det bidrag som bäst passerar den av utskottet accepterade kvalitetsnivån kommer att föreslås till belöning. Beslut om belöning fattas av akademiens presidium.

Bestämmelserna publiceras i Handlingar och Tidskrift liksom på hemsidan och tjänar som utlysning.

Bestämmelser

Årets bästa artikel utses inom de områden som täcks in av Kungl Krigsvetenskapsakademiens verksamhetsområden. Således det militära försvaret, teknik med applikation inom akademiens discipliner, samhälls-/totalförsvarets civila delar liksom civil krishantering, militärhistoria, samt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik jämte strategi.

Redaktionsutskottets ledamöter tar fram 3–4 kandidater under avdelningen Analys & perspektiv, varefter utskottets ordförande föreslår presidiet Årets bästa artikel. Processen ska vara klar i januari månad.

Årets bästa artikel får vara utarbetad av en, alternativt flera, författare. Den utses bland artiklar som kvalitetsmässigt antagits för publicering i Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.

Årets bästa artikel ska vara skriven på svenska, norska, danska eller engelska.

Årets bästa artikel får ej vara tidigare utgiven som separat skrift, i artikelform eller alternativt som kapitel i en essäsamling.

Uppsatser författade av studerande vid FHS/MHS liksom vid utländska motsvarigheter välkomnas.

Akademien, efter beslut av presidiet, tilldelar författare av Årets bästa artikel ett penningpris om 10 000 kronor.